Παν. Τσαλδάρη 17Α & Κίμωνος 6 στο Μαρούσι. (ΤΚ: 15122, πλησίον ΗΣΑΠ)

Παράβολο για συναινετικό διαζύγιο

Παράβολο για συναινετικό διαζύγιο. Το συναινετικό διαζύγιο, είναι χωρίς αμφιβολία ο ταχύτερος και οικονομικότερος τρόπος, για όποιον θέλει να λύσει το γάμο του. Ως διαδικασία, το συναινετικό διαζύγιο θα πρέπει πάντοτε να προτιμάται, αφού η διαδικασία του διαζυγίου με αντιδικία, έχει μεγαλύτερο κόστος, συναισθηματική ένταση και αργεί περισσότερο να ολοκληρωθεί. Ούτε το αυτόματο διαζύγιο έχει την ευκολία και τα πλεονεκτήματα του συναινετικού διαζυγίου, αφού και στη διαδικασία του αυτόματου διαζυγίου, είναι αναγκαίο να αποδειχθεί η διάσταση των συζύγων για τουλάχιστον δύο έτη και σε περιπτώσεις που οι σύζυγοι διαμένουν μαζί, υπάρχουν ζητήματα αποδεικτικής δυσκολίας.

Δεν υπάρχει λοιπόν, αυτόματο διαζύγιο καθώς και στο αυτόματο διαζύγιο, ακολουθείται η δικαστηριακή διαδικασία, αφού θα πρέπει να γίνει κατάθεση αγωγής, επίδοση αυτής στον εναγόμενο και να οριστεί δικάσιμος, μετά από ικανό χρονικό διάστημα. Ακολουθεί η ανάλυση των διαδικασιών του συναινετικού διαζυγίου και έπειτα θα αναφερθεί και το χρηματικό ποσό που αφορά το παράβολο για συναινετικό διαζύγιο.

Παράβολο για συναινετικό διαζύγιο και Συναινετική Λύση

Για τη συναινετική λύση του γάμου, η διαδικασία που ακολουθείται είναι η ακόλουθη: Οι σύζυγοι επισκέπτονται ο καθένας το δικηγόρο του, ώστε να συνταχθεί το ιδιωτικό συμφωνητικό λύσης του γάμου. Σύμφωνα με το νόμο στο συναινετικό διαζύγιο, είναι απαραίτητοι δύο δικηγόροι (ένας για κάθε μέρος) και ένας συμβολαιογράφος. Οι δικηγόροι προβαίνουν στη σύνταξη του ιδιωτικού συμφωνητικού λύσης του γάμου, κατά τη βούληση των συζύγων και το επιδεικνύουν στους εντολείς, ώστε να επέλθει συμφωνία.

Αν οι σύζυγοι έχουν ανήλικα τέκνα, θα πρέπει στο ιδιωτικό συμφωνητικό να ρυθμιστούν τα ζητήματα που αφορούν αυτά, και ειδικότερα το ακριβές ποσό διατροφής τους, ποιος από τους γονείς θα έχει την επιμέλεια τους ή αν θα υιοθετηθεί το σύστημα της  συνεπιμέλειας για τα τέκνα και πως θα γίνει η ρύθμιση της επικοινωνίας τους με το γονέα, που δε θα διαμένει μαζί τους. Αν οι σύζυγοι συμφωνήσουν στο ιδιωτικό συμφωνητικό, ακολουθεί η υπογραφή του στο ΚΕΠ και γίνεται η βεβαίωση από τη δημόσια αρχή του γνήσιου της υπογραφής τους.

Διαβάστε Επίσης  Αγοραπωλησία ακινήτου

καμουζης δικηγορος διαζυγιων

Μετά από την υπογραφή των συζύγων στο ΚΕΠ, θα πρέπει να μεσολαβήσει χρονικό διάστημα δέκα ημερών μέχρι τη σύνταξη της συμβολαιογραφικής πράξης από τον συμβολαιογράφο, η οποία φυσικά θα συμπεριλαμβάνει τις συμφωνίες που υπέγραψαν οι σύζυγοι στο ιδιωτικό συμφωνητικό, που αφορά τόσο τη λύση του γάμου τους, όσο και τα ζητήματα που αφορούν την επιμέλεια, την επικοινωνία και τη διατροφή των τέκνων τους. Η συμβολαιογραφική πράξη υπογράφεται από τους συζύγους και από τους πληρεξούσιους δικηγόρους διαζυγίων.

Έπειτα, αν η σύζυγοι είχαν τελέσει θρησκευτικό γάμο, πραγματοποιείται η πνευματική λύση του γάμου στη Μητρόπολη, στην οποία ανήκει ο Ιερός Ναός, στον οποίο το ζεύγος είχε τελέσει το γάμο του. Έπειτα ακολουθεί το στάδιο της κατάθεσης του αντιγράφου της συμβολαιογραφικής πράξης στο ληξιαρχείο, όπου έχει κατατεθεί ο γάμος που είχαν πραγματοποιήσει. Τότε ολοκληρώνεται η διαδικασία και ο γάμος είναι πια παρελθόν. Όσον αφορά το τι δικαιούστε μετά το διαζύγιο, κλείστε το ραντεβού σας για συμβουλευτική.

Δεν υπογράφει το διαζύγιο; Yπάρχει λύση!

Επισημαίνεται πως η διαδικασία αυτή του συναινετικού διαζυγίου, μπορεί να γίνει μόνο από τους δικηγόρους, χωρίς τη συμμετοχή των συζύγων, θα πρέπει όμως υποχρεωτικά οι σύζυγοι να έχουν κάνει στους δικηγόρους τους ειδικό συμβολαιογραφικό πληρεξούσιο, που να τους παρέχει πληρεξουσιότητα για τις απαραίτητες ενέργειες. Είναι ιδιαιτέρως χρήσιμο οι σύζυγοι πριν έρθουν σε επαφή με τους δικηγόρους τους, να έχουν μαζί τους πρόσφατο πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης και επίκαιρη ληξιαρχική πράξη γάμου.

Σχετικά, με το αναγκαίο παράβολο για συναινετικό διαζύγιο, που ονομάζεται γραμμάτιο προείσπραξης συναινετικού διαζυγίου, στο παράρτημα ΙΙ που έχει τίτλο <<Πίνακας αμοιβών δικηγόρων για παράσταση σε συμβόλαια>>,του Κώδικα Δικηγόρων (ν.4194/2013), αναφέρεται πως, <<Για παράσταση σε πράξη βεβαίωσης λύσης γάμου ενώπιον συμβολαιογράφου 321ευρώ>>. Το ποσό αυτό δε περιλαμβάνει ΦΠΑ και αποτελεί το ελάχιστο ποσό, που πρέπει να καταβληθεί για την ολοκλήρωση της διαδικασίας. Συνεπώς, ο κάθε δικηγόρος κρίνει σύμφωνα με διάφορες παραμέτρους, την αμοιβή του για την όλη διαδικασία του συναινετικού διαζυγίου.

Μητέρα δε δίνει το παιδί στον πατέρα

Θα πρέπει να επισημανθεί όμως πως, η αμοιβή του κάθε δικηγόρου απαγορεύεται να είναι μικρότερη από 321 ευρώ συν 24% ΦΠΑ. Οι παράγοντες που διαμορφώνουν την αμοιβή που ζητά ο δικηγόρος για την αρωγή του στη διαδικασία του συναινετικού διαζυγίου, είναι ενδεικτικά: α) το αν έχει τέκνα ή όχι το ζεύγος που θέλει να λύσει το γάμο του, β) αν είναι απαραίτητο να γίνουν πολλές διαπραγματεύσεις, μέχρι να επιτευχθεί συμφωνία στο ζεύγος για τα κρίσιμα ζητήματα που σχετίζονται με τη λύση του γάμου τους και τα τέκνα τους (σε περίπτωση που έχουν) και γ) αν υφίστανται περιουσιακές εκκρεμότητες ή όχι ανάμεσα στο ζεύγος. Συνεπώς προβλέπεται ελάχιστη τιμολόγηση συναινετικού διαζυγίου, αλλά το ποσό της αμοιβής που ζητά κάθε δικηγόρος είναι διαφορετικό και βασίζεται στη κρίση του για τη πολυπλοκότητα της υπόθεσης.

Παρεμπόδιση επικοινωνίας με τέκνο αυτόφωρο

Συμπερασματικά

Τέλος, το συναινετικό διαζύγιο αποτελεί την απλούστερη διαδικασία λύσης γάμου. Το διαζύγιο με αντιδικία, καθώς και το διαζύγιο λόγω διετούς διαστάσεως (γνωστό και ως αυτόματο) είναι διαδικασίες σημαντικά πολυπλοκότερες, με μεγαλύτερο κόστος και με αισθητά υψηλότερο δίκτυ δυσκολίας. Μέσα σε χρονικό διάστημα μικρότερο των 15 ημερών μπορεί να ολοκληρωθεί, η συναινετική λύση ενός γάμου, αν υπάρχει  συμφωνία ανάμεσα στο ζεύγος. Οι υπόλοιπες διαδικασίες διαζυγίου είναι πολύ πιο αργές και χρειάζονται πολύ περισσότερο χρόνο και σε περίπτωση άσκησης ενδίκων μέσων ακόμα περισσότερο. Πλέον, υπάρχει και το άυλο συναινετικό διαζύγιο, που στη πράξη είναι η ίδια διαδικασία, αλλά με τη χρήση ηλεκτρονικής πλατφόρμας και χωρίς να χρειάζεται η φυσική παρουσία των εμπλεκόμενων μερών. Το άυλο συναινετικό διαζύγιο, συνιστά μια από τις διαδικασίες που αποδεικνύουν τον εκσυγχρονισμό του οικογενειακού δικαίου και την είσοδο του στη νέα ψηφιακή εποχή.

Διαβάστε Επίσης  Μεταγραφή συμβολαίου στο κτηματολόγιο

Οι Υπηρεσίες μας​

Κατηγορίες

Logo δικηγορικού γραφείου Καμουζή

Δικηγόρος
Καμουζής Κωνσταντίνος

Δικηγορικό Γραφείο στην Αθήνα