Δικηγόρος Αστικού Δικαίου Αθήνα

Το Αστικό Δίκαιο είναι ίσως ο κλάδος με τη πιο συχνή εμφάνιση στις καθημερινές συναλλαγές. Κολοσσιαίας σημασίας είναι η γνώσης της πολιτικής δικονομίας καθώς δε θεωρείται τυχαία το δυσκολότερο και πιο απαιτητικό μάθημα στις νομικές σχολές. Το αστικό δίκαιο απαιτεί συνέπεια στις ημερομηνίες, άριστη νομική κατάρτιση και ακρίβεια στη χρήση του νόμου ώστε τόσο ο ενάγων όσο και ο εναγόμενος να έχουν τη βέλτιστη νομική αντιμετώπιση της υποθέσεως τους.

Υποκατηγορίες του αστικού δικαίου με τις οποίες ασχολείται εκτενώς το δικηγορικό γραφείο είναι ενδεικτικά:

  • Οι Γενικές Αρχές Αστικού Δικαίου: το μέρος αυτό περιλαμβάνει γενικούς ορισμούς που αφορούν όλο το Αστικό Δίκαιο, όπως τι είναι φυσικό και τι νομικό,πρόσωπο, τι είναι δήλωση βουλήσεως ,τι είναι η δικαιοπραξία, αιρέσεις και προθεσμίες, ποιες είναι οι συνέπειες των ελαττωμάτων της βούλησης (πλάνη, απάτη, απειλή), τι είναι πληρεξουσιότητα και τι αντιπροσώπευση, πότε ένα πρόσωπο κηρύσσεται σε αφάνεια και άλλες έννοιες που αφορούν το σύνολο της ύλης του δικαίου.
  • Το Ενοχικό Δίκαιο ρυθμίζει τις ενοχές, δηλαδή τις έννομες σχέσεις με βάση τις οποίες ένα πρόσωπο οφείλει μια παροχή σε ένα άλλο. Υπάρχουν δύο είδη ενοχών, ενοχές από σύμβαση και ενοχές από το νόμο. Το Ενοχικό Δίκαιο συνιστά τον ρυθμιστή των δικαιωμάτων και των υποχρεώσεων μεταξύ οφειλέτη και δανειστή μιας παροχής, την ανώμαλη εξέλιξη μιας ενοχής (αδυναμία παροχής, υπερημερία, πλημμελή εκπλήρωση του οφειλέτη), τις επιμέρους συμβάσεις και τις αδικοπραξίες.
  • Το Εμπράγματο Δίκαιο ρυθμίζει τα απόλυτα δικαιώματα επί πραγμάτων, όπως κυριότητα, νομή, επικαρπία, προσωπικές και πραγματικές δουλείες, ενέχυρο, υποθήκη. Το Εμπράγματο Δίκαιο ορίζει ποια είναι τα δικαιώματα αυτά, τι περιεχόμενο έχουν, πώς συστήνονται, πώς μεταβιβάζονται και πώς προστατεύονται.
  • Το Οικογενειακό Δίκαιο ρυθμίζει τα σχετικά με τον γάμο, τις υποχρεώσεις και τα δικαιώματα ανάμεσα στους συζύγους, τα περί λύσης του γάμου, τη γονική μέριμνα επί των παιδιών, τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις γονέων και τέκνων, την υιοθεσία και τα περί διατροφής μεταξύ συζύγων και συγγενών.
  • Το Κληρονομικό Δίκαιο ρυθμίζει τα περί κληρονομικής διαδοχής, διαθήκης, επαγωγής της κληρονομίας στους κληρονόμους, νόμιμης μοίρας και γενικότερα τον τρόπο με τον οποίο διαμοιράζεται μια κληρονομιά μετά το θάνατο του κληρονομούμε.