Παν. Τσαλδάρη 17Α & Κίμωνος 6 στο Μαρούσι. (ΤΚ: 15122, πλησίον ΗΣΑΠ)

Παράταση μισθωτηρίου – Μίσθωση γίνεται Αορίστου Χρόνου

Σύμφωνα με το άρθρο 611 του Αστικού Κώδικα, όταν η μίσθωση συναφθεί για ένα συγκεκριμένο χρονικό διάστημα, θεωρείται ότι αυτόματα παρατείνεται ανεξαιρέτως για αόριστο χρόνο, εάν μετά τη λήξη του αρχικού χρονικού διαστήματος, ο ενοικιαστής εξακολουθεί να χρησιμοποιεί το ακίνητο και ο ιδιοκτήτης το αντιλαμβάνεται και δεν διαμαρτύρεται.

Αυτό σημαίνει ότι αν η σύμβαση μίσθωσης για συγκεκριμένο χρόνο λήξει και ο ενοικιαστής παραμείνει στο ακίνητο, η σύμβαση θα θεωρείται πλέον ως σύμβαση αορίστου χρόνου. Σε αυτήν την περίπτωση, ο ενοικιαστής θα διατηρεί τα ίδια δικαιώματα και υποχρεώσεις όπως ένας ενοικιαστής με σύμβαση αορίστου χρόνου. Μπορεί να συνεχίσει να χρησιμοποιεί το ακίνητο σύμφωνα με τους όρους της αρχικής σύμβασης και να καταβάλλει τον συμφωνημένο ενοίκιο.

Από την άλλη πλευρά, ο ιδιοκτήτης έχει το δικαίωμα να τερματίσει τη σύμβαση με προειδοποίηση τουλάχιστον έξι μηνών.

Η πρακτική αυτή της σιωπηρής ανανέωσης της μίσθωσης μετά τη λήξη της αρχικής περιόδου είναι διαδεδομένη στην Ελλάδα. Σημαντικό είναι να γνωρίζει ο ενοικιαστής ότι αυτή η αυτόματη ανανέωση σε σύμβαση αορίστου χρόνου εφαρμόζεται αν ο ιδιοκτήτης γνωρίζει και δεν αντιτίθεται στη συνέχιση της μίσθωσης.

Οι όροι για την εφαρμογή του άρθρου 611 του Αστικού Κώδικα και την παραγωγή νομικών επιπτώσεων αποτελούνται από τα εξής στοιχεία:

  1. Σύμβαση μίσθωσης για συγκεκριμένο χρονικό διάστημα: Αυτή η διάταξη ισχύει μόνο για τις περιπτώσεις μίσθωσης που έχει συναφθεί για συγκεκριμένο χρονικό διάστημα. Σε περιπτώσεις μίσθωσης χωρίς συγκεκριμένο χρόνο, η σύμβαση συνεχίζει να ισχύει χωρίς επιπλέον ενέργειες.

  2. Λήξη της μίσθωσης συγκεκριμένου χρόνου: Η μίσθωση πρέπει να έχει φτάσει στο τέλος της συμφωνημένης χρονικής διάρκειας.
  3. Συνέχιση της χρήσης του μισθίου από τον ενοικιαστή: Ο ενοικιαστής πρέπει να συνεχίζει να χρησιμοποιεί το μισθιομένο ακίνητο μετά τη λήξη της μίσθωσης.
  4. Γνώση του εκμισθωτή: Ο εκμισθωτής πρέπει να ενημερώνεται ότι ο ενοικιαστής συνεχίζει τη χρήση του μισθιομένου ακινήτου.
  5. Άνευ αντίρρησης του εκμισθωτή: Ο εκμισθωτής πρέπει να μην αντιτίθεται στη συνέχιση της χρήσης του μισθιομένου ακινήτου από τον ενοικιαστή.
Διαβάστε Επίσης  Αυτόματο διαζύγιο

Εάν πληρούνται όλες αυτές οι προϋποθέσεις, τότε η μίσθωση θεωρείται ότι αυτομάτως ανανεώνεται για αόριστο χρόνο. Η νέα μίσθωση διέπεται από τους ίδιους όρους με την αρχική μίσθωση, εκτός αν συμφωνήσουν διαφορετικά τα μέρη.

Σε αυτήν την περίπτωση, ο ενοικιαστής διατηρεί τα ίδια δικαιώματα και υποχρεώσεις που έχει ένας ενοικιαστής με νέα σύμβαση χωρίς συγκεκριμένο χρονικό διάστημα. Μπορεί να συνεχίσει να χρησιμοποιεί το ακίνητο σύμφωνα με τους όρους της αρχικής μίσθωσης και να πληρώνει τον συμφωνημένο μίσθωμα.

Οι Υπηρεσίες μας​

Κατηγορίες

Logo δικηγορικού γραφείου Καμουζή

Δικηγόρος
Καμουζής Κωνσταντίνος

Δικηγορικό Γραφείο στην Αθήνα