Δικηγόρος για Κληρονομικά

Δικηγόρος για Κληρονομικά – Κωνσταντίνος Καμουζής

Το κληρονομικό δίκαιο ρυθμίζει τις έννομες σχέσεις του ατόμου, μετά το θάνατο του και εστιάζει στη τύχη της περιουσίας του. Οι βασικότερες αρχές που διέπουν το κληρονομικό δίκαιο είναι το ιδιωτικό κληρονομικό δικαίωμα, η ελευθερία διάθεσης και το κληρονομικό δικαίωμα της οικογένειας. Ο δικηγόρος για κληρονομικά Κωνσταντίνος Καμουζής είναι δίπλα σας με αμεσότητα.

Ποια είναι τα κυριότερα πρόσωπα στο κληρονομικό δίκαιο;

Α) O κληρονομούμενος (παθητικό υποκείμενο): το πρόσωπο δηλαδή που απεβίωσε και του οποίου η κληρονομιά, δηλαδή η περιουσία που είχε αποκτήσει κατά τη διάρκεια της ζωής του, θα μεταβεί στους κληρονόμους του. Β) Ο κληρονόμος (ενεργητικό υποκείμενο): το πρόσωπο δηλαδή που θα λάβει μερίδιο εκ της κληρονομιαίας περιουσίας του κληρονομούμενου, εφόσον υφίσταταται λόγος κληρονομικής διαδοχής και δε συντρέχει περίπτωση κληρονομικής αναξιότητας του. Κληρονομική ικανότητα πέρα από τα φυσικά πρόσωπα έχει και το νομικό πρόσωπο, εφόσον κατά το χρόνο της επαγωγής της κληρονομιάς, έχει συσταθεί νομίμως και δεν έχει διαλυθεί. Ο δικηγ΄όρος για κληρονομικά Καμουζής θα σας καθοδηγήσει πλήρως. Γ) Ο καταπιστευματοδόχος: κληρονομικό καταπίστευμα ορίζεται ο θεσμός, που παρέχει τη δυνατότητα στον κληρονομούμενο να υποχρεώσει τον κληρονόμο, να παραδώσει τη κληρονομιά ή ποσοστό αυτής, μετα από ορισμένο γεγονός ή χρονικό σημείο, σε άλλον ο οποίος αποκαλείται καταπιστευματοδόχος. Δ) Ο κληροδόχος: ο οποίος είναι πρόσωπο τετιμημένο με κληροδοσία, είτε μετά από διαθήκη του διαθέτη, είτε εκ του νόμου, χωρίς όμως να είναι κληρονόμος δηλαδή καθολικός διάδοχος αλλά με την ιδιότητα του ειδικού διαδόχου.
Υποβολή Αίτησης Συνταξιοδότησης

Ποιοι είναι οι λόγοι της επαγωγής;

Oι λόγοι της επαγωγής είναι δύο: η ιδιωτική βούληση του κληρονομούμενου η οποία εκφράζεται δια της διαθήκης και σε περίπτωση ανυπαρξίας διαθήκης, ο νόμος που προβλέπει τη λεγόμενη εξ’αδιαθέτου διαδοχή. Ποιες είναι οι απαραίτητες ενέργειες που θα πρέπει να πραγματοποιήσει ο κληρονόμος μετά το θάνατο του κληρονομούμενου; Είναι σημαντικό ο κληρονόμος να γνωρίζει, πως έχει στη διάθεση του 4 μήνες από το χρονικό σημείο του θανάτου του κληρονομούμενου, ώστε να αποποιηθεί τη κληρονομιά σε περίπτωση που αυτή έχει χρέη και το παθητικό της υπερβαίνει το ενεργητικό της. Θα πρέπει να λεχθεί όμως, πως στη πράξη οι μήνες που έχει στη διάθεση του ο κληρονόμος είναι λιγότερο από 4, καθώς λόγω του απαιτούμενου χρονικού διαστήματος για τη διαδικασία της αποποίησης θα λέγαμε πως στην ουσία οι μήνες που ο κληρονόμος έχει στη διάθεση του είναι τρεις. Ο έμπειρος δικηγόρος για κληρονομικά θα σας εξασφαλίσει κάθε λεπτομέρεια. Οι κάτοικοι του εξωτερικού λόγω της αποστάσεως από τον τόπο κατοικίας του κληρονομούμενου, έχουν 1 χρόνο στη διάθεση τους. Επίσης, ο κληρονόμος θα πρέπει εντός έξι μηνών από το θάνατο του κληρονομούμενου, να έχει πραγματοποιήσει την υποβολή της δηλώσεως φόρου κληρονομιάς, που πραγματοποιείται στη ΔΟΥ, της τελευταίας κατοικίας του κληρονομούμενου. Στη περίπτωση βέβαια των κατοίκων του εξωτερικού, το χρονικό διάστημα και για αυτή τη διαδικασία παρατείνεται στο 1 έτος. Άμεσα, θα πρέπει να πραγματοποιηθεί η αναζήτηση τυχόν οικονομικών υποχρεώσεων του κληρονομούμενου, ώστε ο κληρονόμος να αποφασίσει ώριμα αν θα αποποιηθεί τη κληρονομιά ή όχι. Ο δικηγόρος για κληρονομικά οφείλει να μελετήσει και αναλύσει κάθε λεπτομέρεια.

Τι είναι η αποδοχή της κληρονομιάς με το ευεργέτημα της απογραφής;

Eπειδή, με το θάνατο ενός προσώπου η περιουσία του περιέρχεται, είτε εκ νόμου είτε εκ διαθήκης, εν συνόλω τόσο το ενεργητικό όσο και το παθητικό αυτής, σε ένα ή περισσότερα πρόσωπα, τους κληρονόμους, ο νόμος παρέχει τη δυνατότητα να προστατευθούν οι κληρονόμοι από τα χρέη της κληρονομιάς με την αποδοχή με το ευεργέτημα της απογραφής. Αν λοιπόν ο κληρονόμος κάνει χρήση του συγκεκριμένου ευεργετήματος που παρέχει ο νόμος, δε θα ευθύνεται για τα χρέη της κληρονομιάς με τη προσωπική του περιουσία, αλλά μόνο με το ενεργητικό της κληρονομιάς. Έτσι, δε θα διατρέχει το κίνδυνο να βρεθεί κατάχρεος εκ του παθητικού της κληρονομιάς και οι δανειστές του κληρονομούμενου δε θα δύνανται να στραφούν κατά της προσωπικής περιουσίας του κληρονόμου, παρά μόνον κατά του ενεργητικού της κληρονομιάς. Σημαντικό είναι να επισημανθεί πως οι ανήλικοι κληρονομούν πάντοτε με το ευεργέτημα της απογραφής, καθώς ο νόμος τους προστατεύει λόγω του νεαρού της ηλικίας τους.

Τι είναι η νόμιμη μοίρα και πως υπολογίζεται;

Η νόμιμη μοίρα, ουσιαστικά αποτελεί τη προστασία των στενών συγγενών του θανόντος, οι οποίοι λόγω των ισχυρών δεσμών αίματος λαμβάνουν το μισό μερίδιο της εξ’ αδιαθέτου διαδοχής. Σύμφωνα με τα άρθρα 1710, 1813, 1820, 1825 και 1828 ΑΚ, δικαίωμα στη νόμιμη μοίρα της κληρονομιάς έχουν οι κατιόντες του κληρονομούμενου, οι γονείς του κληρονομούμενου και ο επιζών σύζυγος.

Πως υπολογίζεται η νόμιμη μοίρα;

Για τον υπολογισμό της νόμιμης μοίρας οποιουδήποτε μεριδούχου, η οποία συνίσταται στο μισό της εξ’ αδιαθέτου μερίδας, ακολουθείται η ακόλουθη διαδικασία: α) πραγματοποιείται η εκτίμηση της αξίας όλων των αντικειμένων της κληρονομιάς κατά το χρόνο του θανάτου του κληρονομουμένου, β) ακολουθεί η αφαίρεση από την αξία της πραγματικής κληρονομιάς, των χρεών και των δαπανών της κηδείας του κληρονομουμένου, καθώς και τυχόν εξόδων για απογραφή της κληρονομιάς, γ) στο ποσό που απομένει μετά την αφαίρεση των χρεών και εξόδων της κληρονομιάς που αναφέρθηκαν, προστίθενται, οι παροχές του κληρονομουμένου προς τους μεριδούχους ή τρίτους, σύμφωνα με την αξία που είχαν κατά το χρονικό διάστημα που πραγματοποιήθηκαν δ) σύμφωνα με την αυξημένη (πλασματική) κληρονομιά που προσδιορίσθηκε, θα προσδιοριστεί η νόμιμη μοίρα του μεριδούχου, ε) από το ποσό της νόμιμης μοίρας, αφαιρείται η αξία των πραγμάτων, στα οποία έχει εγκατασταθεί ο μεριδούχος, καθώς και η αξία της παροχής που υπόκειται σε συνεισφορά και τυχόν έχει λάβει, στ) σε περίπτωση που έχει καταλειφθεί σε αυτόν μικρότερο ποσοστό, θα λάβει ο μεριδούχος το απαιτούμενο ποσοστό ώστε να συμπληρωθεί η νόμιμη μοίρα του.

Τι είναι η αγωγή περί κλήρου;

H αγωγή περί κλήρου, είναι δικαστική διαδικασία δια της οποίας ο κληρονόμος έχει τη δυνατότητα να απαιτήσει δικαστικώς τα αντικείμενα της κληρονομιάς ως κληρονόμος, από τα πρόσωπα που τα παρακρατούν. Η αγωγή περί κλήρου, έχει ως σκοπό να αναγνωριστεί το κληρονομικό δικαίωμα του κληρονόμου από το πρόσωπο που νέμεται τη κληρονομιά και να αποδοθεί σε αυτόν (τον ενάγοντα), είτε η κληρονομιά, είτε κάποιο εκ των περιουσιακών αντικειμένων αυτής. Η συγκεκριμένη αγωγή, δεν είναι απλά μια αναγνωριστική αγωγή, αλλά έχει στο αιτητικό της την απόδοση στο νόμιμο κληρονόμο της κληρονομιάς ή κάποιου αντικειμένου αυτής.

Τι είναι η μέμψη άστοργης δωρεάς;

Σε περίπτωση που θίγεται η νόμιμη μοίρα του νόμιμου μεριδούχου, ο νόμος του παρέχει τη δυνατότητα να ασκήσει τη συγκεκριμένη αγωγή, η οποία ονομάζεται αγωγή μέμψης άστοργης δωρεάς. Για να νομιμοποιείται ο νόμιμος μεριδούχος να ασκήσει τη συγκεκριμένη αγωγή, θα πρέπει ο κληρονομούμενος να έχει προβεί σε χαριστική πράξη, η οποία συνυπολογίζεται στη νόμιμη μοίρα του μεριδούχου. Η συγκεκριμένη αγωγή ασκείται από τον μεριδούχο ή τους διαδόχους του, μόνο κατά τον δωρεοδόχο ή τους κληρονόμους του, ώστε να επέλθει η ανατροπή της δωρεάς, μόνο κατά το μέρος που λείπει από τη νόμιμη μοίρα. Η παραγραφή της συγκεκριμένης αγωγής έχει ως χρονικό σημείο τα δύο έτη μετά από το θάνατο του κληρονομούμενου. Ο δικηγόρος για κληρονομικά θα σας κατευθύνει αναλόγως.

Ποια είναι τα είδη της διαθήκης;

Oι διαθήκες διακρίνονται σε δύο κατηγορίες, σε τακτικές και σε έκτακτες. Οι τακτικές διαθήκες είναι η ιδιόγραφη διαθήκη, η δημόσια διαθήκη και η μυστική διαθήκη. Οι έκτακτες διαθήκες είναι η διαθήκη σε πλοίο, η διαθήκη σε εκστρατεία και η διαθήκη αυτού που βρίσκεται σε αποκλεισμό. Ας εξετάσουμε αναλυτικά τις τακτικές διαθήκες που είναι οι συνηθέστερες στη καθημερινότητα α) ιδιόγραφη διαθήκη: είναι ο απλούστερος τύπος διαθήκης που ωστόσο χαρακτηρίζεται και αυτή από αυξημένη τυπικότητα. Η ιδιόγραφη διαθήκη θα πρέπει να γράφεται ολόκληρη με το χέρι του διαθέτη καθώς και να χρονολογείται και να υπογράφεται από τον ίδιο. Εκ της χρονολογίας θα πρέπει να προκύπτει η ημέρα, ο μήνας και το έτος συντάξεως της, β) δημόσια διαθήκη: η οποία θα πρέπει να περιβάλλεται τον τύπο του συμβολαιογραφικού εγγράφου και κατά τη σύνταξη της, θα πρέπει να παρίστανται μάρτυρες. Είναι σημαντικό στο ραντεβού σας με τον δικηγόρο για κληρονομικά να αναλύσετε κάθε λεπτομέρεια. Έτσι παρέχεται η δυνατότητα στο διαθέτη να εκφράσει την αληθινή του βούληση για τη τύχη της περιουσίας του μετά το θάνατο του, καθώς και να του παρέχονται τυχόν διευκρινήσεις για τις όποιες τυχόν απορίες του, στη διάταξη της τελευταίας βουλήσεως του. Εκ του γεγονότος πως η δημόσια διαθήκη είναι συμβολαιογραφικό έγγραφο, έχει πλήρη αποδεικτική δύναμη έναντι πάντων, γ) μυστική διαθήκη: η οποία ουσιαστικά αποτελεί το ενδιάμεσο στάδιο μεταξύ της ιδιόγραφης και της δημόσιας διαθήκης. Σύμφωνα με το άρθρο 1738 του ΑΚ: «Για την κατάρτιση μυστικής διαθήκης, ο διαθέτης εγχειρίζει στο συμβολαιογράφο, ενώ είναι παρόντες τρεις μάρτυρες, ή δεύτερος συμβολαιογράφος και ένας μάρτυρας, έγγραφο, δηλώνοντας προφορικά ότι περιέχει την τελευταία του βούληση».

Σε περίπτωση που δεν υπάρχει διαθήκη πως γίνεται η κληρονομική διαδοχή;

Όταν δεν υπάρχει διαθήκη από τον κληρονομούμενο, ακολουθείται η λεγόμενη εξ’ αδιαθέτου διαδοχή, στην οποία προβλέπονται έξι τάξεις σύμφωνα με τις οποίες καλούνται οι κληρονόμοι. Συγκεκριμένα, στη πρώτη τάξη καλούνται οι κατιόντες, δηλαδή τα τέκνα του κληρονομούμενου και στη περίπτωση που έχουν αποβιώσει τα τέκνα του, καλούνται τα εγγόνια του. Οι κατιόντες του κληρονομούμενου κληρονομούν τον θανόντα ισομερώς, στο ίδιο δηλαδή ποσοστό. Στη πρώτη τάξη κληρονομεί και ο/η σύζυγος του κληρονομούμενου το ¼ της περιουσίας του θανόντος (πρώτη τάξη ¼ σύζυγος/ ¾ τέκνα). Σε περίπτωση που δεν υπάρχουν κληρονόμοι της πρώτης τάξης, τότε καλούνται οι κληρονόμοι της δεύτερης τάξης.  Οι δικηγόροι για κληρονομικά θέματα, δίνουν έμφαση σε κάθε παράγραφο. Στη δεύτερη τάξη καλούνται οι γονείς του κληρονομούμενου, οι αδελφοί, καθώς και τα τέκνα και τα εγγόνια αδελφών που έχουν αποβιώσει πριν από αυτόν. Στη δεύτερη τάξη, ο επιζών σύζυγος λαμβάνει τη μισή περιουσία του θανόντος. Στη τρίτη τάξη επέρχονται στη κλήση της εξ’ αδιαθέτου διαδοχής, οι παππούδες και οι γιαγιάδες του κληρονομούμενου καθώς και οι θείοι και τα πρώτα εξαδέλφια του θανόντος. Ο Δικηγόρος για κληρονομικά Καμουζής είναι δίπλα σας για κάθε διευκρίνηση. Στη τρίτη τάξη ο επιζών σύζυγος κληρονομεί το μισό της περιουσίας του κληρονομούμενου και τα άλλο μισό κληρονομούν οι αναφερθέντες συγγενείς. Στη τέταρτη τάξη επέρχεται η κλήση των προπαππούδων και των προγιαγιάδων του κληρονομούμενου. Στη τέταρτη τάξη ο επιζών σύζυγος λαμβάνει το ½ της κληρονομιάς και το υπόλοιπο οι αναφερθέντες συγγενείς. Στη πέμπτη τάξη κληρονομεί ολόκληρη τη κληρονομιά ο επιζών σύζυγος του θανόντος καθώς δε βρέθηκαν άλλοι συγγενείς του θανόντος. Τέλος στην έκτη τάξη, εφόσον δεν υπάρχε κανένας συγγενής κληρονομεί το δημόσιο.

Τι είναι το εξαίρετο;

Ως εξαίρετο ορίζονται, τα οικιακά αντικείμενα και οι οικοσκευές που λαμβάνει εκ της κληρονομιάς ο επιζών σύζυγος ανεξάρτητα από τη τάξη με την οποία καλείται. Συνήθη αντικείμενα που εντάσσονται στο εξαίρετο είναι τα έπιπλα της κατοικίας που διέμενε το ζεύγος, τα σκεύη, τα αυτοκίνητα και τα ενδύματα. Σκοπός του νόμου με το εξαίρετο είναι να προνοήσει για τη διαβίωση του επιζόντα συζύγου.

Τι είναι το κληρονομητήριο;

To κληρονομητήριο, είναι το πιστοποιητικό το οποίο αποδεικνύει το κληρονομικό δικαίωμα του κληρονόμου, καταπιστευματοδόχου, κληροδόχου. Με το πιστοποιητικό του κληρονομητηρίου τεκμαίρεται μαχητά, πως ο κληρονόμος έχει το δικαίωμα που αναγράφεται στο συγκεκριμένο πιστοποιητικό. Αν λοιπόν ο κληρονόμος θέλει να ενισχύσει την αποδεικτική δύναμη του κληρονομικού του δικαιώματος, θα πρέπει να πραγματοποιήσει αίτηση στο αρμόδιο δικαστήριο της κληρονομιάς ώστε να λάβει κληρονομητήριο. Κλείστε ραντεβού με τον δικηγόρο για κληρονομικά Κωνσταντίνο Καμουζή για ολοκληρωμένη ανάλυση. Μάλιστα, σε περίπτωση που υπάρχουν περισσότεροι από ένας κληρονόμοι, παρέχεται ένα κοινό κληρονομητήριο, ανεξάρτητα με το ποιος θα προχωρήσει στην αίτηση έκδοσης του κληρονομητηρίου. Η κατάθεση της αιτήσεως για την έκδοση του κληρονομητηρίου, πραγματοποιείται στο δικαστήριο της κληρονομιάς κατά τη διαδικασία της εκούσιας δικαιοδοσίας και συγκεκριμένα, στο Ειρηνοδικείο στη περιφέρεια του οποίου ο θανών είχε τη κατοικία του και αν δεν είχε κατοικία, τη διαμονή του και αν δεν είχε διαμονή στο Ειρηνοδικείο Αθηνών.

Τι ορίζει ο νόμος ως αποκλήρωση με την ευρεία έννοια;

Στο συγκεκριμένο είδος αποκλήρωσης, ο διαθέτης δια της διαθήκης του αποκλείει τον κληρονόμο από το εξ’ αδιαθέτου κληρονομικό του δικαίωμα. Πιο συγκεκριμένα, το συγκεκριμένο είδος αποκλήρωσης προβλέπεται στο άρθρο 1713 ΑΚ και μπορεί να είναι είτε ρητή είτε σιωπηρή.Ρητή είναι στη περίπτωση που ο διαθέτης με τη διαθήκη του δηλώνει ξεκάθαρα τη πρόθεση του, να αποκλειστεί κάποιος συγγενής του από την εξ’ αδιαθέτου διαδοχή του. Αντίθετα, σιωπηρή είναι η αποκλήρωση που προκύπτει εμμέσως από τις διατάξεις της διαθήκης.

Τι είναι η αποκλήρωση με στενή έννοια;

Σύμφωνα με το άρθρο 1839 ΑΚ, αποκλήρωση με τη στενή έννοια ή απλώς αποκλήρωση είναι η στέρηση από το μεριδούχο της νόμιμης μοίρας του με διάταξη διαθήκης, για ορισμένους λόγους που προβλέπονται με περιοριστική απαρίθμιση στο νόμο. Η αποκλήρωση λοιπόν με τη στενή έννοια, αποστερεί τον νόμιμο μεριδούχο και από τη νόμιμη μοίρα του, ήτοι και από το 1/2 της εξ αδιαθέτου διαδοχής. Ο δικηγόρος για κληρονομικά Καμουζής είναι άμεσα δίπλα σας.

Τι είναι η κληρονομική αναξιότητα;

Ως κληρονομική αναξιότητα ορίζεται, η εκ δικαστικής αποφάσεως έκπτωση του κληρονόμου από το κληρονομικό δικαίωμα του για κάποια σημαντικά παραπτώματα του. Ο θεσμός της κληρονομικής αναξιότητας έχει τα ακόλουθα χαρακτηριστικά: α) κηρύσσεται με δικαστική απόφαση μετά από αγωγή όποιου έχει έννομο συμφέρον, β) αν και αποτελεί λόγος έκπτωσης μετά από την επαγωγή, οι συνέπειες της επέρχονται αναδρομικώς, γ) αφορά κάθε πρόσωπο που έχει οριστεί κληρονόμος, έστω και μη συγγενής και δ) καταλαμβάνει κάθε είδος διαδοχής είτε εκ διαθήκης, είτε εκ του νόμου.