Δικηγόρος Αλλοδαπών Αθήνα

Το δικηγορικό μας γραφείο παρέχει δια εξειδικευμένων συνεργατών, υψηλού επιπέδου νομικές υπηρεσίες σε ζητήματα μεταναστευτικού δικαίου. Ο τρόπος προσέγγισης μας εστιάζεται στην ορθή εφαρμογή της νομοθεσίας περί αλλοδαπών. Σκοπός μας είναι η δημιουργία σχέσεων εμπιστοσύνης με τους εντολείς μας, για την αποτελεσματικότερη διεκπεραίωση των υποθέσεων τους. Με τους εξειδικευμένους συνεργάτες που διαθέτουμε μπορούμε με ασφάλεια να σας καθοδηγήσουμε, ώστε να ακολουθηθούν από την αρχή τα ορθά στάδια και να έχει η υπόθεση σας τη πρέπουσα τελεσφόρηση.

Ποιες είναι οι κατηγορίες των αδειών διαμονής στην Ελλάδα;

Στη χώρα μας προβλέπονται άδειες διαμονής που παρέχουν τη δυνατότητα στον κάτοχο τους να ζει μόνιμα και νόμιμα στην Ελλάδα. Οι βασικότερες κατηγορίες αδειών διαμονής είναι οι ακόλουθες: α) άδεια διαμονής για μέλη οικογένειας Έλληνα ή Ευρωπαίου πολίτη, β) άδεια διαμονής για οικονομικά ανεξάρτητα πρόσωπα, γ) άδεια διαμονής για σπουδαστές ελληνικών πανεπιστημίων, δ) άδεια διαμονής για μέλη οικογένειας αλλοδαπού που διαμένει και εργάζεται στην Ελλάδα για τουλάχιστον δύο χρόνια (η λεγόμενη οικογενειακή επανένωση), ε) άδεια διαμονής για επενδύσεις, στ) άδεια διαμονής για ιδιοκτήτες ακίνητης περιουσίας που υπερβαίνει τις 250.000 ευρώ. Άδεια ολιγοήμερης διαμονής, η οποία εκδίδεται στους υπηκόους τρίτης χώρας που εισήλθαν νόμιμα στην Ελλάδα για κάποια δραστηριότητα, όπως ενδεικτικά είναι οι αθλητικές εκδηλώσεις, συνέδρια και ο τουρισμός. Η συγκεκριμένη άδεια παρέχει τη δυνατότητα ολιγοήμερης διαμονής στη χώρα για όσο χρονικό διάστημα ισχύει η προξενική θεώρηση, με δυνατότητα παράτασης για κάποιο χρονικό διάστημα επιπλέον για εξαιρετικούς όμως λόγους και εφόσον ο αλλοδαπός διαθέτει επαρκείς πόρους διαβίωσης.

Καμουζής δικηγορικό γραφείο Αθήνα

Άδεια διαμονής για εξαρτημένη εργασία

 

Παρέχεται η δυνατότητα χορήγησης άδειας διαμονής για εξαρτημένη εργασία στον υπήκοο τρίτης χώρας που έχει λάβει θεώρηση εισόδου για εξαρτημένη εργασία στη χώρα μας. Θα πρέπει φυσικά, να πιστοποιηθεί σύμβαση εργασίας που να ανταποκρίνεται αφενός στο καθορισμένο εκ του νόμου χρονικό διάστημα και αφετέρου να αποδεικνύεται πως λαμβάνει τουλάχιστον τις ελάχιστες προβλεπόμενες μηνιαίες αποδοχές που αντιστοιχούν σε ανειδίκευτο εργάτη.

 

Άδεια διαμονής για εποχιακή εργασία

 

Η συγκεκριμένη άδεια παρέχεται σε αλλοδαπούς, που παρέχουν εποχιακή εργασία σε συγκεκριμένο εργοδότη με σύμβαση εργασίας ορισμένου χρόνου και για αυστηρά συγκεκριμένο χρονικό διάστημα σε δραστηριότητα με εποχιακό χαρακτήρα, που συνήθως σχετίζεται με θερινές ή χειμερινές δραστηριότητες.

 

Άδεια διαμονής σε μέλη διοικητικού συμβουλίου/ διαχειριστές και προσωπικό εταιριών.

 

Η συγκεκριμένη κατηγορία απευθύνεται κυρίως σε ανώτατα διευθυντικά στελέχη θυγατρικών εταιριών που δραστηριοποιούνται στην Ελλάδα, καθώς και σε εξειδικευμένο επιστημονικό προσωπικό που απασχολείται σε εταιρίες που δραστηριοποιούνται και στη χώρα μας. Παρέχεται μάλιστα η δυνατότητα στα μέλη της οικογένειας τους να εφοδιάζονται με ατομική άδεια διαμονής, η οποία ισχύει για όσο χρονικό διάστημα είναι ενεργή η άδεια διαμονής των εργαζόμενων στελεχών στη χώρα μας.

 

Άδεια διαμονής λόγω σπουδών

 

Η συγκεκριμένη κατηγορία αφορά σπουδαστές ξένων χωρών, που εισέρχονται νόμιμα στη χώρα μας για να διευρύνουν τους επιστημονικούς τους ορίζοντες. Επισημαίνεται πως στην άδεια διαμονής λόγω σπουδών συμπεριλαμβάνεται και το απαιτούμενο χρονικό διάστημα για την εκμάθηση της ελληνικής γλώσσας. Ωστόσο, δε χορηγείται άδεια διαμονής λόγω σπουδών σε υπηκόους τρίτων χωρών που διαμένουν στη χώρα μας ως εργαζόμενοι ή αιτούμενοι ανεξάρτητη οικονομική δραστηριότητα με εξαίρεση αυτούς που έχουν γίνει δεκτοί για λόγους οικογενειακής επανένωσης. Η βεβαίωση παρακολούθησης της οικείας σχολής, καθώς και η αναλυτική βαθμολογία των επιδόσεων του σπουδαστή στις εξεταστικές είναι εκ των απαραίτητων δικαιολογητικών.

 

Άδειες διαμονής για εξαιρετικούς λόγους

 

Η συγκεκριμένη κατηγορία απευθύνεται σε άτομα που είναι θύματα εγκληματικών πράξεων, σε πρόσωπα που πάσχουν από σοβαρά προβλήματα υγείας, σε πρόσωπα που φιλοξενούνται σε ιδρύματα καθώς και άλλες περιπτώσεις αναξιοπαθούντων. Είναι σημαντικό να συντρέχουν λόγοι που καθιστούν αναγκαία την παραμονή του στη χώρα, να έχει ο υπήκοος τρίτης χώρας διαβατήριο σε ισχύ ή άλλο ταξιδιωτικό έγγραφο με ισχυρή θεώρηση εισόδου και φυσικά θα πρέπει να μη συντρέχουν στο πρόσωπο του αλλοδαπού που αφορούν τη δημόσια τάξη και ασφάλεια.

 

Άδεια διαμονής για οικογενειακή επανένωση

 

Η παρεχόμενη άδεια για οικογενειακή επανένωση, αφορά την είσοδο και διαμονή στη χώρα των μελών οικογένειας υπηκόου τρίτης χώρας που διαμένει νομίμως στη χώρα μας, ώστε να διατηρηθεί ο οικογενειακός δεσμός που έχει δημιουργηθεί. Για να έχει τη δυνατότητα ο υπήκοος τρίτης χώρας να πραγματοποιήσει αίτημα για οικογενειακή επανένωση, θα πρέπει να κατοικεί μόνιμα στην Ελλάδα για πάνω από δύο έτη, να αποδεικνύει την ύπαρξη της οικογενειακής σχέσης με τα μέλη που καλεί και να έχει πλήρη ασφάλιση και σταθερό προσωπικό εισόδημα.

 

 

Τι ισχύει για τις άδειες διαμονής για αλλοδαπούς ιδιοκτήτες ακίνητης περιουσίας;

 

Σύμφωνα με το άρθρο 20 παρ. Β του Νόμου 4251/2014, υπάρχει πλέον η δυνατότητα να χορηγηθεί άδεια διαμονής σε υπηκόους τρίτων χωρών, οι οποίοι είτε είναι ιδιοκτήτες ακινήτων στην Ελλάδα, είτε έχουν συνάψει μίσθωση τουλάχιστον 10 ετών που αφορά ξενοδοχειακά καταλύματα ή τουριστικές επιπλωμένες κατοικίες σε σύνθετα τουριστικά καταλύματα. Θα πρέπει ωστόσο και στις δύο περιπτώσεις η αξία της συναλλαγής που πραγματοποιήθηκε να υπερβαίνει το ποσό των 250000 ευρώ. Μάλιστα, υπάρχει η δυνατότητα ανανέωσης της συγκεκριμένης άδειας, αν φυσικά διατηρείται η σχέση των ενδιαφερόμενων με την ακίνητη περιουσία.

 

Προκειμένου να καταστεί εφικτό να χορηγηθεί άδεια διαμονής σε ιδιοκτήτες ακινήτων στην Ελλάδα, θα πρέπει να έχει προηγηθεί ο εφοδιασμός τους με θεώρηση εισόδου (visa) οποιουδήποτε τύπου, δηλαδή είτε τύπου C (Schengen), είτε τύπου D (εθνική θεώρηση εισόδου). Προκειμένου αυτό να καταστεί εφικτό, θα πρέπει να έχει καταβληθεί στον δικαιούχο το ποσό των 250000 ευρώ που απαιτείται εκ του νόμου με δίγραμμη τραπεζική επιταγή ή με κατάθεση τραπεζικού εμβάσματος. Η συναλλαγή αυτή θα πρέπει να πραγματοποιηθεί σε Ελληνική Τράπεζα που θα πρέπει να βρίσκεται υπό τον έλεγχο της Τράπεζας της Ελλάδας.

 

Είναι σημαντικό να επισημανθεί πως πέρα από τον δικηγόρο που ασχολείται με την υπόθεση, οι συναλλαγές αυτές πιστοποιούνται εκ του συμβολαιογράφου που πραγματοποιεί τα σχετικά συμβόλαια ακίνητης περιουσίας. Μετά από την απόκτηση της θεώρησης εισόδου (visa), o ενδιαφερόμενος θα πρέπει να δώσει εντολή στον δικηγόρο του να πραγματοποιήσει όλες τις απαιτούμενες ενέργειες που χρειάζονται για να ολοκληρωθεί η διαδικασία μεταβίβασης ή της μίσθωσης της ακίνητης περιουσίας. Σημαντικό είναι οι συγκεκριμένες ενέργειες να πραγματοποιούνται από δικηγόρο ώστε να διασφαλιστεί πως συγκεντρώθηκαν τα απαιτούμενα έγγραφα, πως ελέγχθηκαν τα συμβόλαια άρτια καθώς και πως ο έλεγχος των τίτλων ιδιοκτησίας έγινε σωστά.

 

Το δικηγορικό μας γραφείο με την αρωγή εξειδικευμένων συνεργατών αναλαμβάνει ολόκληρη τη διαδικασία που είναι απαραίτητη ώστε να εκδοθεί η άδεια διαμονής που είναι κατάλληλη για εσάς ανάλογα με τις ανάγκες σας.

 

Ως εκ τούτων, αναλαμβάνουμε τη συγκέντρωση όλων των απαραίτητων δικαιολογητικών που είναι αναγκαία καθώς και τη μετάφραση ή την επικύρωση αυτών, να προβούμε στην αίτηση και στη κατάθεση αυτής για την έκδοση της άδειας διαμονής στις αρμόδιες υπηρεσίες, να καταθέσουμε για λογαριασμό σας κάθε συμπληρωματικό έγγραφο που τυχόν απαιτηθεί, να παρακολουθήσουμε τη πορεία φακέλου για την έκδοση άδειας διαμονής, να παραλάβουμε την απόφαση για την έκδοση διαμονής για λογαριασμό σας.

 

Πέραν τούτων θα είμαστε δίπλα σας σε οποιοδήποτε ζήτημα αλλοδαπού δικαίου σας απασχολεί, όπως είναι για παράδειγμα η άσκηση ενδίκων βοηθημάτων και μέσων επί απορριπτικών αποφάσεων, να συνδράμουμε με την άσκηση αντιρρήσεων κατά αποφάσεων κράτησης καθώς και να κάνουμε όλες τις απαραίτητες νομικές ενέργειες ώστε να διαγραφείτε από τον κατάλογο ανεπιθύμητων αλλοδαπών.

Αποδοχή κληρονομιάς