Παν. Τσαλδάρη 17Α & Κίμωνος 6 στο Μαρούσι. (ΤΚ: 15122, πλησίον ΗΣΑΠ)

Διεκδίκηση διατροφής

Η διατροφή που δικαιούται ο ενάγων, σε αγωγή διαζυγίου είναι: α) η διατροφή λόγω διακοπής της συμβίωσης, β) η διατροφή μετά το διαζύγιο (υπό συγκεκριμένες προϋποθέσεις) και γ) η διατροφή ανήλικων τέκνων. Η διεκδίκηση διατροφής, πραγματοποιείται από τα αρμόδια δικαστήρια, με τη διαδικασία των ασφαλιστικών μέτρων με προσωρινή διαταγή και μετά, με τη κατάθεση και συζήτηση των απαραίτητων αγωγών. Ας εξετάσουμε ξεχωριστά, κάθε μια κατηγορία.

καμουζης δικηγορος διαζυγιων

Αγωγή διατροφής συζύγου, λόγω διακοπής της συμβίωσης – Διεκδίκηση διατροφής

Κατά το διάστημα της διάστασης, ο νόμος εστιάζει στο να υφίσταται εύλογη αιτία. Εύλογη αιτία θεωρείται, κάθε γεγονός που δικαιολογεί τη διακοπή της συμβίωσης και το οποίο μπορεί να έχει ως αιτία τη συμπεριφορά του άλλου συζύγου ή σε κοινή υπαιτιότητα ή τυχαία γεγονότα. Αν λοιπόν υπάρχει εύλογη αιτία για τη διακοπή της συμβίωσης, από τη μεριά του δικαιούχου συζύγου, τότε υφίσταται υποχρέωση διατροφής από τον υπόχρεο σύζυγο, σύμφωνα με τις ανάγκες του δικαιούχου, όπως αυτές προκύπτουν από τον τρόπο ζωής της οικογένειας.

Δεν υπογράφει το διαζύγιο; Yπάρχει λύση!

Συνεπώς, η συγκεκριμένη κατηγορία διατροφής του συζύγου κατά το χρονικό διάστημα της διακοπής της συμβίωσης, αν υπάρχει εύλογη αιτία, έχει ως σκοπό της τη διατήρηση του επιπέδου ζωής του δικαιούχου συζύγου, μέχρι να εκδοθεί αμετάκλητη απόφαση διαζυγίου. Η διατροφή του υπόχρεου συζύγου καταβάλλεται σε χρήμα στον δικαιούχο, στις αρχές κάθε μήνα και ο προσδιορισμός του ποσού της γίνεται, αφού ληφθούν υπόψιν τυχόν έξοδα χωριστής εγκατάστασης.

Ποιο είναι το αρμόδιο δικαστήριο, για την εκδίκαση της αγωγής διατροφής συζύγου λόγω διακοπής της συμβίωσης και η συγκεκριμένη αγωγή σε ποια διαδικασία υπάγεται;

Αρμόδιο δικαστήριο είναι το Μονομελές Πρωτοδικείο, σύμφωνα με το άρθρο 17 αρ. 2 ΚΠολΔ για τις διαφορές που σχετίζονται με ζητήματα διατροφής. Κατά τόπο αρμόδιο δικαστήριο, είναι αυτό του τόπου κατοικίας του εναγομένου, σύμφωνα με το άρθρο 22ΚΠολΔ.

Πως αποδεικνύεται η μοιχεία στο διαζύγιο;

Η συγκεκριμένη αγωγή υπάγεται, στη νέα ειδική διαδικασία των οικογενειακών διαφορών και για την ακρίβεια, στις λοιπές οικογενειακές διαφορές. Ο δικηγόρος διαζυγίων Κωνσταντίνος Καμουζής είναι δίπλα σας για άμεση συμβουλευτική.

Διαβάστε Επίσης  Δικηγόρος για μισθώσεις εξώσεις

Αγωγή διατροφής συζύγου μετά το διαζύγιο – Διεκδίκηση διατροφής

Για το συγκεκριμένο είδος διατροφής, στο άρθρο 1442 ΑΚ ορίζεται πως:<<Εφόσον ο ένας από τους πρώην συζύγους δεν μπορεί να εξασφαλίσει τη διατροφή του από τα εισοδήματά του ή από την περιουσία του, δικαιούται να ζητήσει διατροφή από τον άλλον: 1. αν κατά την έκδοση του διαζυγίου ή κατά το τέλος των χρονικών περιόδων που προβλέπονται στις επόμενες περιπτώσεις βρίσκεται σε ηλικία ή σε κατάσταση υγείας που δεν επιτρέπει να αναγκασθεί να αρχίσει ή να συνεχίσει την άσκηση κατάλληλου επαγγέλματος, ώστε να εξασφαλίζει απ’ αυτό τη διατροφή του· 2. αν έχει την επιμέλεια ανήλικου τέκνου και γι’ αυτόν το λόγο εμποδίζεται στην άσκηση κατάλληλου επαγγέλματος· 3. αν δεν βρίσκει σταθερή κατάλληλη εργασία ή χρειάζεται κάποια επαγγελματική εκπαίδευση, και στις δύο όμως περιπτώσεις για ένα διάστημα που δεν μπορεί να ξεπεράσει τα τρία χρόνια από την έκδοση του διαζυγίου· 4. Σε κάθε άλλη περίπτωση, όπου η επιδίκαση διατροφής κατά την έκδοση του διαζυγίου επιβάλλεται από λόγους επιείκειας>>.

Αυτόματο διαζύγιο

Από την ερμηνεία του νόμου προκύπτει το συμπέρασμα, πως η βασική προϋπόθεση για να αξιώσει ο δικαιούχος σύζυγος διατροφή από τον υπόχρεο, είναι να βρίσκεται σε αδυναμία να εξασφαλίσει τη διατροφή του, από τα εισοδήματα ή τη περιουσία του και πέραν τούτου, να βρίσκεται σε αδυναμία να αρχίσει ή να συνεχίσει επαγγελματική δραστηριότητα. Άλλος λόγος για παροχή διατροφής μπορεί να είναι, η ύπαρξη λόγων επιείκειας. Ζητήστε συμβουλευτική για την διεκδίκηση διατροφής από τον Δικηγόρο Κωνσταντίνο Καμουζή.

Η απορία του δικαιούχου πρώην συζύγου και η ευπορία του υπόχρεου, αποτελεί τη βασικότερη και ουσιαστικότερη προϋπόθεση για την αξίωση διατροφής συζύγου μετά το διαζύγιο. Θα πρέπει ωστόσο στο πρόσωπο του δικαιούχου, να υφίσταται και κάποια από τις αναφερθείσες ειδικές προϋποθέσεις, που αναφέρθηκαν ανωτέρω στο άρθρο 1442 ΑΚ.

Διαβάστε Επίσης  Τι είναι το ποινικό μητρώο;

Πως προσδιορίζεται η απορία του δικαιούχου και η ευπορία του υπόχρεου;

Aπορία είναι η ανικανότητα του πρώην συζύγου, να μπορεί να διασφαλίσει τη διατροφή του από τα εισοδήματα και τη περιουσία του. Αντιθέτως, ευπορία δεν είναι μια κατάσταση μεγάλου πλούτου, αλλά η δυνατότητα του υπόχρεου να παράσχει στον δικαιούχο σύζυγο διατροφή, χωρίς να θέσει σε κίνδυνο τη δική του διατροφή. Επισημαίνεται πως το δικαστήριο, θα αναλογιστεί κατά τη κρίση του την ηλικία, τα εισοδήματα την υγεία, την ικανότητα ή δυνατότητα για εργασία, τη περιουσία, και γενικότερα το κόστος ζωής του πρώην συζύγου, σε σύγκριση βέβαια με την ευπορία του υπόχρεου συζύγου.

Γονική παροχή μετά τον γάμο

Ποιο είναι το αρμόδιο δικαστήριο, για την εκδίκαση της αγωγής διατροφής του συζύγου;

Αρμόδιο δικαστήριο για τα ζητήματα της διατροφής, είναι σύμφωνα με το άρθρο 17 αρ. 2 ΚΠολΔ, το Μονομελές Πρωτοδικείο του τόπου κατοικίας του εναγόμενου συζύγου. Η ακολουθούμενη διαδικασία είναι, η νέα ειδική διαδικασία των οικογενειακών διαφορών και συγκεκριμένα η διαδικασία που διενεργείται, για τις λοιπές οικογενειακές διαφορές.

Τι θα πρέπει να περιέχει η αγωγή για διατροφή του συζύγου, για να είναι ορισμένη;

Για το ορισμένο της αγωγής, θα πρέπει  να γίνει από τον ενάγοντα η επίκληση και η απόδειξη της αμετάκλητης λύσης του γάμου του με τον εναγόμενο, καθώς και η βασική προϋπόθεση της απορίας του και μια από τις ειδικές προϋποθέσεις που αναφέρονται στο άρθρο 1442 ΑΚ. Πρέπει επίσης να πραγματοποιηθεί εκτεταμένη αναφορά των συνθηκών ζωής και των αναγκών του δικαιούχου μετά το διαζύγιο, καθώς επίσης να αναφερθεί και το ύψος του ποσού της διατροφής, που είναι αρκετό για τη κάλυψη των αναγκών του δικαιούχου.

Αγωγή διατροφής ανήλικου τέκνου και Διεκδίκηση διατροφής

Ο ανήλικος, ακόμα και αν έχει περιουσία δικαιούται να ζητήσει διατροφή από τους γονείς του, χωρίς να υποχρεούται να αναλώσει το κεφάλαιο αυτής, αν τα εισοδήματα του δεν είναι αρκετά για τη διατροφή του. Το ύψος της διατροφής του ανηλίκου, προσδιορίζεται σύμφωνα με τις ανάγκες του, λαμβάνοντας υπόψη τις συνθήκες ζωής του, καθώς και της οικογένειάς του. Ο τρόπος ζωής του τέκνου, σταθμίζεται από το δικαστήριο, προκειμένου να καταλήξει για το ακριβές ύψος του ποσού της διατροφής, που θα πρέπει να λάβει.

Πως αποδεικνύεται η διετής διάσταση;

Παράγοντες όπως, ο τόπος κατοικίας του, η ηλικία του η ανάγκη εκπαίδευσης του, καθώς και η υγεία του, κρίνονται από το δικαστήριο ώστε να προσδιοριστεί το ποσό διατροφής. Η περιουσιακή κατάσταση του υπόχρεου γονέα, λαμβάνεται επίσης υπόψιν. Την άσκηση της αγωγής τη κάνει για λογαριασμό του τέκνου, ο γονέας που έχει την επιμέλεια του τέκνου και η εκδίκαση της γίνεται από το Μονομελές Πρωτοδικείο, του τόπου κατοικίας του εναγόμενου.

Διαβάστε Επίσης  Προκαταβολή για αγορά σπιτιού

Συμπερασματικά

Συνοψίζοντας, η αγωγή διατροφής του συζύγου κατά τη διακοπή της συμβίωσης, βασίζεται στο αν υπάρχει ή όχι εύλογη αιτία και στο να συνεχίσει ο δικαιούχος σύζυγος, να έχει αντίστοιχο επίπεδο διαβίωσης μέχρι τη λύση του γάμου. Μετά τη λύση του γάμου όμως, η διατροφή του συζύγου αποτελεί μέσο πρόνοιας για τη κάλυψη βασικών εξόδων διαβίωσης του και εφόσον υπάρχουν οι προϋποθέσεις που θέτει ο νόμος. Για την διεκδίκηση διατροφής κλείστε ραντεβού για συμβουλευτική με τον Δικηγόρο Αθηνών Κωνσταντίνο Καμουζή.

Ουσιαστικά, η διατροφή του συζύγου μετά το διαζύγιο, είναι στοιχειώδης και μόνο αν είναι απαραίτητη. Σχετικά με την αγωγή διατροφής του ανήλικου τέκνου, αυτή βασίζεται στις ανάγκες του τέκνου, ανάλογα με το τρόπο ζωής που είχε πριν ξεκινήσουν οι δικαστικές διαδικασίες, σε συνδυασμό με το ποια είναι η περιουσιακή και εισοδηματική κατάσταση, του υπόχρεου γονέα.

Οι Υπηρεσίες μας​

Κατηγορίες

Logo δικηγορικού γραφείου Καμουζή

Δικηγόρος
Καμουζής Κωνσταντίνος

Δικηγορικό Γραφείο στην Αθήνα