Παν. Τσαλδάρη 17Α & Κίμωνος 6 στο Μαρούσι. (ΤΚ: 15122, πλησίον ΗΣΑΠ)

Πολιτικός γάμος

Πολιτικός γάμος. Η σύναψη πολιτικού γάμου, αντί θρησκευτικού είναι στις μέρες μας μια συχνή επιλογή κυρίως λόγω οικονομικής στενότητας, αλλά και για λόγους πίστης. Το συγκεκριμένος είδος γάμου, παράγει ακριβώς τα ίδια νομικά αποτελέσματα με τον θρησκευτικό γάμο, με πολύ χαμηλότερο κόστος. Πλέον, υφίσταται και το σύμφωνο συμβίωσης που είναι ακόμα οικονομικότερο και επιλέγεται συχνά από τα ζεύγη. Ωστόσο, το σύμφωνο συμβίωσης, δεν είναι νομικά ισάξιο με τον πολιτικό ή θρησκευτικό γάμο, αλλά νομικά συγγενές.

Πολιτικός γάμος – Νόμο; 1250/1982

Η καθιέρωση του πολιτικού γάμου, πραγματοποιήθηκε με τον νόμο 1250/1982. Από το Προεδρικό Διάταγμα 391/1982, ρυθμίστηκαν τα διαδικαστικά ζητήματα που αφορούν τη τέλεση του πολιτικού γάμου, καθως και ο τρόπος χορήγησης της άδειας γάμου. Η άδεια γάμου εκδίδεται, από το δήμο της κατοικίας του κάθε μελλόνυμφου. Με τον νόμο 4483/2017 επήλθαν αλλαγές που σχετίζονται, με την ημέρα και τον χώρο της τελετής. Συγκεκριμένα, στο άρθρο 131 του Νόμου 4483/2017, αναφέρεται στη παράγραφο 2 πως: << Σε κάθε Δήμο, ο Δήμαρχος ορίζει με πάγια πράξη του, περισσότερες τακτές ημέρες της εβδομάδας, μη αποκλειομένου του Σαββάτου και της Κυριακής, και ορισμένη ώρα ενάρξεως, για την τέλεση των γάμων για τους οποίους υποβλήθηκαν σχετικές αιτήσεις μέχρι και την προηγούμενη ημέρα. Με την ίδια πράξη του, ο Δήμαρχος μπορεί να ορίζει την τέλεση των πολιτικών γάμων σε περισσότερα του ενός δημοτικά κτίρια ή και σε εξωτερικούς κοινόχρηστους δημοτικούς χώρους. Ο Δήμαρχος μεριμνά για την κατάλληλη διαρρύθμιση και διακόσμηση του χώρου, ώστε να δίνεται στην τελετή του γάμου η επισημότητα που της ταιριάζει.».

Δικηγόροι για Διαζύγια – Δικηγόρος Διαζυγίων

Για την έκδοση άδειας πολιτικού γάμου, θα πρέπει απαραιτήτως να προσκομιστούν από τους ενδιαφερόμενους, τα ακόλουθα δικαιολογητικά σύμφωνα με το άρθρο 1 παρ.3 του Προεδρικού Διατάγματος 391/1982: 1) απλή φωτοτυπία ταυτότητας ή διαβατηρίου, 2) αντίγραφο ή απόσπασμα ληξιαρχικής πράξης γέννησης, από το Ληξιαρχείο του τόπου γέννησης ή από το Ειδικό Ληξιαρχείο Αθηνών, για τους γεννημένους στο εξωτερικό, 3) σε περίπτωση ανηλίκων, είναι απαραίτητο να έχει εκδοθεί δικαστική απόφαση, 4) να δημοσιευθεί ο γάμος σε ημερήσια εφημερίδα, χωρίς ημερομηνίες τέλεσης και να προσκομισθεί στην Υπηρεσία μια ολόκληρη εφημερίδα, 5) σε περίπτωση που υπάρχει διαζύγιο, θα πρέπει να προσκομιστεί ληξιαρχική πράξη γάμου, που να έχει καταχωρημένο το

Διαβάστε Επίσης  Διαφορά μεταξύ κλοπής και υπεξαίρεσης.

διαζύγιο, 6) σε περίπτωση χηρείας, αναγκαία είναι η προσκόμιση της ληξιαρχικής πράξης θανάτου, 7)  θα πρέπει να εκδοθούν, τα παράβολα χαρτοσήμου από την εφορία, 8) θα πρέπει να προκύπτει ο τόπος κατοικίας μέσω εγγράφων αποδείξεων, όπως ενδεικτικά είναι οι λογαριασμοί, τα βιβλιάρια ασθενείας, εκκαθαριστικά και αντίστοιχα έγγραφα.

Οι αλλοδαποί που θέλουν να τελέσουν πολιτικό γάμο, θα πρέπει να προσκομίσουν επιπροσθέτως: 1) μεταφρασμένο και επικυρωμένο πιστοποιητικό γέννησης, 2) μεταφρασμένη και επικυρωμένη βεβαίωση από την αρμόδια αρχή της χώρας τους ή την αρμόδια Προξενική Αρχή στην Ελλάδα, πως δεν υφίσταται νομικό κώλυμα για τέλεση γάμου, 3) απλή φωτοτυπία διαβατηρίου, 4) έγγραφο επίσημο που να βεβαιώνει τη νόμιμη διαμονή τους στη χώρα μας (π.χ άδεια παραμονής), 5) σε περίπτωση που έχουν ήδη διαζύγιο από προηγούμενο γάμο, θα πρέπει να έχουν μαζί τους το διαζευκτήριο, μεταφρασμένο και επικυρωμένο, 6) σε περίπτωση που έχει προηγηθεί χηρεία, μεταφρασμένη και επικυρωμένη ληξιαρχική πράξη θανάτου 7) θα πρέπει να δημοσιεύσουν τον γάμο σε ημερήσια εφημερίδα και να τη προσκομίσουν ολόκληρη, στην αρμόδια υπηρεσία, 8) να λάβουν από τη ΔΟΥ, το παράβολο χαρτοσήμου, 9) να φαίνεται ο τόπος κατοικίας τους, από λογαριασμούς ή άλλα έγγραφα.

Πως θα πρέπει να γίνει η επικύρωση των ξενόγλωσσων εγγράφων, που είναι απαραίτητα για τον πολιτικό γάμο;

Για τα κράτη που ανήκουν στη συνθήκη της Χάγης, η σωστή επικύρωση των ξενόγλωσσων εγγράφων, γίνεται με τη σφραγίδα της Χάγης, που ονομάζεται APOSTILLE.  Για τα κράτη που βρίσκονται εκτός της συνθήκης της Χάγης, η θεώρηση της υπογραφής γίνεται από το Ελληνικό Προξενείο, στη χώρα έκδοσης του πιστοποιητικού ή από το προξενείο της ίδιας χώρας στην Ελλάδα και στη συνέχεια από το Υπουργείο Εξωτερικών.

Διαβάστε Επίσης  Κοινόχρηστες δαπάνες της πολυκατοικίας

Ποια είναι τα απαραίτητα έγγραφα για τους αλλοδαπούς που είναι κάτοικοι εξωτερικού και θέλουν να τελέσουν γάμο στη χώρα μας;

Oι αλλοδαποί που είναι κάτοικοι εξωτερικού, θα πρέπει επιπροσθέτως να προσκομίσουν: 1) από την αρμόδια αρχή της χώρας τους μεταφρασμένη και επικυρωμένη άδεια γάμου, 2) μεταφρασμένο και επικυρωμένο πιστοποιητικό γέννησης, 3) σε απλή φωτοτυπία το διαβατήριο τους, 4) την άδεια παραμονής τους, τη βίζα τους και αντίστοιχα δικαιολογητικά νόμιμης παραμονής, σε απλή φωτοτυπία.

Το σύμφωνο συμβίωσης σε αντιδιαστολή με το γάμο.

Θα πρέπει να υπάρχουν μάρτυρες στον πολιτικό γάμο;

Στον πολιτικό γάμο κάθε μελλόνυμφος θα πρέπει να έχει έναν ενήλικο μάρτυρα, που μπορεί να είναι και συγγενής του και θα πρέπει να έχει μαζί του τη ταυτότητα του. Και για να το παραθέσουμε πιο όμορφα συλλέξτε από ένα καλό online ανθοπωλείο τα αγαπημένα σας λουλούδια για την ημέρα.

Τι ισχύει για το επώνυμο των τέκνων μετά το πολιτικό γάμο;

Oι μελλόνυμφοι, θα πρέπει να δηλώσουν πριν από το γάμο, το επώνυμο των τέκνων που θα γεννηθούν. Το επώνυμο των παιδιών τους, μπορεί να είναι ή του συζύγου ή της συζύγου ή και των δύο. Πάνω από δύο επώνυμα ωστόσο, δεν επιτρέπονται.

Συμπερασματικά

Τέλος, όπως αναφέρθηκε ο πολιτικός γάμος έχει ίση νομική βαρύτητα με τον θρησκευτικό. Για να τελεστεί θα πρέπει να προσκομιστούν τα απαραίτητα δικαιολογητικά που αναφέρθηκαν, καθώς και να παρασταθούν μάρτυρες που θα πιστοποιήσουν τη διαδικασία. Η τέλεση πολιτικού γάμου, δεν αποτελεί εμπόδιο για τη τέλεση θρησκευτικού γάμου. Σημειώνεται πως στις μέρες μας, ο πολιτικός γάμος προτιμάται από τα ζεύγη, καθώς είναι οικονομικότερος από τον θρησκευτικό.

Διαβάστε Επίσης  Δικαστικά Έξοδα - Διαδικασία και Βεβαίωση

Οι Υπηρεσίες μας​

Κατηγορίες

Logo δικηγορικού γραφείου Καμουζή

Δικηγόρος
Καμουζής Κωνσταντίνος

Δικηγορικό Γραφείο στην Αθήνα