Παν. Τσαλδάρη 17Α & Κίμωνος 6 στο Μαρούσι. (ΤΚ: 15122, πλησίον ΗΣΑΠ)

Κληρονομητήριο – Ποια η διαδικασία

Κληρονομητήριο. Αναμφίβολα, μετά το θάνατο ενός ανθρώπου οι κληρονόμοι του θα πρέπει να πραγματοποιήσουν τις απαραίτητες νόμικές ενέργειες, ώστε να αποκτήσουν τα περιουσιακά αποκτήματα που άφησε πίσω του ο κληρονομούμενος. Τονίζεται, πως ο κληρονόμος θα πρέπει να ακολουθήσει τα νομικά στάδια που προβλέπονται, για να μην βρεθεί αντιμέτωπος με κληρονομικά και φορολογικά προβλήματα.

Οι σημαντικότερες διαδικασίες που θα πρέπει να πραγματοποιηθούν από τον κληρονόμο, είναι η έκδοση κληρονομητηρίου, η δημοσίευσης της διαθήκης του θανόντος και η κήρυξη της διαθήκης που βρέθηκε ως κυρίας. Μια προθεσμία, ιδιαιτέρως σημαντική που θα πρέπει να γνωρίζει ο κληρονόμος, είναι αυτή του τετραμήνου για την αποποίηση της κληρονομιάς, αφού αν βρεθεί πως η κληρονομιά έχει χρέη, μετά τη παρέλευση της συγκεκριμένης προθεσμίας, ο κληρονόμος θα ευθύνεται για τα χρέη της κληρονομιάς με τη προσωπική του περιουσία.

ΔΙΚΗΓΟΡΟΣ κΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΑΜΟΥΖΗΣ Ειδίκευση στο Κληρονομικό Δίκαιο

Κληρονομητήριο – Ποια είναι η χρησιμότητα του κληρονομητηρίου και ποια τα βασικά χαρακτηριστικά γνωρίσματα του;

To κληρονομητήριο αποτελεί δημόσιο μέσο απόδειξης, καθώς σε αρκετές περιπτώσεις ο κληρονόμος καλείται να αποδείξει το κληρονομικό του δικαίωμα, ώστε να του επιτραπεί να λάβει τη κληρονομιά που του αποδόθηκε. Είναι λοιπόν το κληρονομητήριο ένα αναγκαίο πιστοποιητικό, από το οποίο αποδεικνύεται το κληρονομικό δικαίωμα του κληρονόμου. Η νομοθεσία μάλιστα παρέχει μαχητό τεκμήριο, πως ο κληρονόμος πρέπει να αποκτήσει από τη κληρονομιά ότι αναγράφεται στο κληρονομητήριο. Θα πρέπει να λεχθεί πως, η διαδικασία για την έκδοση κληρονομητηρίου είναι διακριτή, σε σχέση με τις διαδικασίες της δημοσίευσης διαθήκης και της κήρυξης διαθήκης κυρίας. Η δημοσίευση διαθήκης γνωστοποιεί μια διαθήκη και η κήρυξη κύριας μιας διαθήκης γίνεται, για να μη μπορεί να προσβληθεί το κύρος της μετά από χρονικό διάστημα πέντε ετών.

Διαβάστε Επίσης  Η επιτροπεία ανηλίκου

Η έκδοση του κληρονομητήριου γίνεται, από τον γραμματέα του δικαστηρίου της κληρονομιάς, μετά από δικαστική απόφαση και σε αυτή αναφέρονται λεπτομερώς τα δικαιώματα των κληρονόμων, των κληροδόχων, των καταπιστευματοδόχων, καθώς και των εκτελεστών διαθήκης (σε περίπτωση που οι τελευταίοι υπάρχουν). Επειδή, υπάρχει μαχητό τεκμήριο ισχύος τον αναγραφόμενων στο συγκεκριμένο πιστοποιητικό, κάθε δικαιοπραξία τρίτου προσώπου που βασίστηκε στο κληρονομητήριο είναι ισχυρή. Σε περίπτωση που οι κληρονόμοι είναι περισσότεροι, αποδίδεται κοινό κληρονομητήριο, ανεξάρτητα με το ποιος θα πραγματοποιήσει την αίτηση για έκδοση κληρονομητηρίου.

Η κατάθεση της αίτησης για την έκδοση κληρονομητηρίου, γίνεται στο δικαστήριο της κληρονομιάς, κατά τη διαδικασία της εκουσίας δικαιοδοσίας. Το ειρηνοδικείο στη περιφέρεια του οποίου είχε ο θανών κατά το χρόνο θανάτου του τη τελευταία κατοικία του ή τη τελευταία διαμονή του, είναι αρμόδιο για την έκδοση κληρονομητηρίου. Σε περίπτωση που ο θανών δεν είχε διαμονή, αρμόδιο είναι το Ειρηνοδικείο Αθηνών. Επιπλέον πληροφορίες μπορείτε να ζητήσετε για την δική σας υπόθεση από τον δικηγόρο για κληρονομικά Κωνσταντίνο Καμουζή.

Τι πρέπει να γνωρίζετε για τη κληρονομιά

Η αίτηση για την έκδοση κληρονομητηρίου, τι θα πρέπει να εμπεριέχει;

Η αίτηση για έκδοση κληρονομητηρίου θα πρέπει να συμπεριλαμβάνει τα ακόλουθα: α) να αναφέρεται ο τόπος και ο χρόνος θανάτου του κληρονομούμενου, β) το έγγραφο της διαθήκης, επί της οποίας βασίζει το κληρονομικό του δικαίωμα ή αν δεν υπάρχει διαθήκη να αναφέρεται ο συγγενικός δεσμός με τον θανόντα, εκ του οποίου προκύπτει το κληρονομικό δικαίωμα του κληρονόμου, γ) να γίνεται επίκληση πως ο αληθινός δικαιούχος, έχει αποδεχτεί τη κληρονομιά σε περίπτωση που η αίτηση πραγματοποιείται από μη δικαιούχο διάδικο, δ) να αναφέρονται όλοι όσοι αποκτούν κληρονομικό δικαίωμα, ε) να γίνεται αναφορά της κληρονομικής μερίδας και των αντικειμένων των δικαιούχων, στ) να επισημαίνονται, τυχόν όροι ή περιορισμοί της κληρονομιάς στους κληρονόμους, ζ) να αναφέρεται ενδεχόμενη υποχρέωση σε συνεισφορά.

Διαβάστε Επίσης  Η νομική προστασία από τους ενοχλητικούς γείτονες

Ποια είναι τα πρόσωπα που δικαιούνται να προβούν σε αίτηση για έκδοση κληρονομητηρίου;

Τα πρόσωπα που νομιμοποιούνται να υποβάλλουν αίτηση στο αρμόδιο δικαστήριο, για να εκδοθεί κληρονομητήριο είναι ο κληρονόμος του θανόντος κληρονομούμενου, ο καταπιστευματοδόχος, ο κληροδόχος, ο εκτελεστής διαθήκης, ο κληρονόμος του κληρονόμου, οι δανειστές της κληρονομιάς που έχουν δικαίωμα σε αναγκαστική εκτέλεση, ο κληροδόχος, οι δανειστές του κληρονόμου, καταπιστευματοδόχου, η κληροδόχου, ο σύνδικος της πτώχευσης κληρονόμου, κληροδόχου ή καταπιστευματοδόχου καθώς και ο αγοραστής της κληρονομιάς.

Η κοινωνία των συγκληρονόμων και η διανομή

Ποια είναι τα αναγκαία πιστοποιητικά που θα πρέπει να προσκομιστούν στο Ειρηνοδικείο κατά τη συζήτηση της αίτησης για χορήγηση κληρονομητηρίου;

Στο δικαστήριο κατά τη συζήτηση της αίτησης για την έκδοση του κληρονομητηρίου, είναι αναγκαίο να προσκομιστούν τα ακόλουθα: α) η  ληξιαρχική πράξη θανάτου του κληρονόμου, β) το πιστοποιητικό πλησιεστέρων συγγενών του κληρονόμου, γ) το πιστοποιητικό περί μη δημοσίευσης διαθήκης, που θα πρέπει να έχει ημερομηνία έκδοσης που να καλύπτει τη δικάσιμο, δ) το πιστοποιητικό περί μη αποποίησης κληρονομικού δικαιώματος, που θα πρέπει και αυτό να καλύπτει ημερολογιακά τη δικάσιμο και ε) το πιστοποιητικό περί μη αμφισβήτησης κληρονομικού δικαιώματος. Έπειτα, ελέγχεται η νομιμότητα των εγγράφων από τον αρμόδιο Ειρηνοδίκη και  εκδίδεται το κληρονομητήριο. Αναφέρεται πως, υπάρχει η δυνατότητα να ασκηθεί έφεση μέσα σε διάστημα είκοσι ημερών, από τη δημοσίευση του κληρονομητηρίου στον αιτούντα.

Συμπερασματικά

Συνοψίζοντας, το κληρονομητήριο συνιστά το απαραίτητο πιστοποιητικό που εκδίδεται από το αρμόδιο ειρηνοδικείο και είναι χρήσιμο σε κάθε κληρονόμο, καθώς θα του ζητηθεί από αρκετές υπηρεσίες. Είναι σημαντικό να τονιστεί πως, θα πρέπει να ακολουθηθεί ευλαβικά η διαδικασία που απαιτεί ο νόμος, ώστε να υπάρχουν όλα τα αναγκαία πιστοποιητικά, αφενός κατά το χρονικό σημείο της κατάθεσης της αιτήσεως για έκδοση κληρονομητηρίου, αφετέρου κατά τη συζήτηση της υπόθεσης στο Ειρηνοδικείο. Οι έτερες δύο διαδικασίες ήτοι, η δημοσίευση διαθήκης και η κήρυξη διαθήκης κυρίας θα πρέπει να ακολουθηθούν ξεχωριστά.

Διαβάστε Επίσης  Προθεσμία για εξώδικο

Οι Υπηρεσίες μας​

Κατηγορίες

Logo δικηγορικού γραφείου Καμουζή

Δικηγόρος
Καμουζής Κωνσταντίνος

Δικηγορικό Γραφείο στην Αθήνα