Παν. Τσαλδάρη 17Α & Κίμωνος 6 στο Μαρούσι. (ΤΚ: 15122, πλησίον ΗΣΑΠ)

Πως προστατεύεται νομικά ο κληρονόμος;

Για τη προστασία του κληρονομικού δικαιώματος του κληρονόμου ο αστικός κώδικας παρέχει τη δυνατότητα στον κληρονόμο να ασκήσει αγωγή που έχει καθολικό χαρακτήρα καθώς και το κληρονομικό δικαίωμα είναι καθολικό αφού η κατεύθυνση του είναι το ενιαίο περιουσιακό σύνολο του κληρονομούμενου.

Η ονομασία αυτής της αγωγής είναι αγωγή περί κλήρου. Με αυτήν την ειδική αγωγή δίνεται η δυνατότητα στον κληρονόμο να απαιτήσει δικαστικώς τα αντικείμενα της κληρονομιάς ως κληρονόμος που είναι από τα πρόσωπα που κατακρατούν τα αντικείμενα της κληρονομιάς. Σκοπός της εν λόγο αγωγής είναι να αναγνωριστεί το κληρονομικό δικαίωμα του κληρονόμου από τον νομέα της κληρονομιάς και να αποδοθεί σε αυτόν είτε η κληρονομιά είτε κάποιο από τα περιουσιακά αντικείμενα αυτής. Η αγωγή περί κλήρου δεν είναι απλά μια αναγνωριστική αγωγή καθώς δε ζητείται με αυτή μόνο η αναγνώριση του κληρονομικού δικαιώματος αλλά και η απόδοση στον νόμιμο κληρονόμο της κληρονομιάς ή κάποιου αντικειμένου αυτής. Ο ενάγων της αγωγής αυτής είναι ο κληρονόμος ανεξάρτητα από το αν είναι κληρονόμος από διαθήκη ή εξ’ αδιαθέτου ή νόμιμος μεριδιούχος για τη λήψη της νόμιμης μοίρας. Εναγόμενος δηλαδή αποδέκτης της αγωγής περί κλήρου είναι ο νομέας της κληρονομιάς δηλαδή το πρόσωπο που νέμεται τη κληρονομιά ισχυριζόμενος πως είναι κληρονόμος της περιουσίας. Πέρα από τον νομέα της κληρονομιάς αποδέκτης της αγωγής είναι και ο βεβαρημένος με καταπίστευμα κληρονόμος αλλά και καθένας που αποκτά τη κληρονομιά από τον νομέα αυτής με σύμβαση.

Τα αντικείμενα της κληρονομιάς στα οποία αναφέρεται η αγωγή περί κλήρου, είναι όλα τα αντικείμενα αυτής τόσο τα ενσώματα όσο και τα άυλα αντικείμενα (δηλαδή οι απαιτήσεις που υπήρχαν κατά το χρόνο του θανάτου του κληρονομούμενου, καθώς και εκείνες που πήραν τη θέση κληρονομιαίων πραγμάτων μετά το θάνατο του κληρονομούμενου). Ο τρόπος που αποδίδονται τα αντικείμενα της κληρονομιάς είναι είτε η αυτούσια απόδοση των αντικειμένων είτε σε περίπτωση που αυτή δε μπορεί να είναι δυνατή για αντικειμενικούς λόγους αποδίδεται ο αδικαιολόγητος πλουτισμός του νομέας με τη χρήση των διατάξεων περί αδικαιολόγητου πλουτισμού. Ακόμη, η αγωγή περί κλήρου παραγράφεται μετά από είκοσι χρόνια. Μόνο από τη στιγμή της παραγραφής της αγωγής περί κλήρου, ο νομέας της κληρονομιάς έχει τη δυνατότητα να επικαλεστεί έναντι του κληρονόμου τη χρησικτησία κάποιου αντικειμένου της κληρονομιάς.

Διαβάστε Επίσης  Αποδοχή κληρονομιάς

Εν κατακλείδι, ο νόμιμος κληρονόμος έχει την προστασία του νόμου εναντίον οποιουδήποτε καρπώνεται και σφετερίζεται τη κληρονομιά που έχει διανεμηθεί σε αυτόν από διαθήκη, εξ αδιαθέτου ή από αναγκαστική διαδοχή (νόμιμη μοίρα).

Οι Υπηρεσίες μας​

Κατηγορίες

Logo δικηγορικού γραφείου Καμουζή

Δικηγόρος
Καμουζής Κωνσταντίνος

Δικηγορικό Γραφείο στην Αθήνα