Παν. Τσαλδάρη 17Α & Κίμωνος 6 στο Μαρούσι. (ΤΚ: 15122, πλησίον ΗΣΑΠ)

Προϋποθέσεις για Golden Visa

Η άδεια διαμονής επενδυτή Golden Visa, δημιουργήθηκε με το σκοπό να παρέχεται η δυνατότητα στους επενδυτές να κινούνται ελεύθερα εντός της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Με αυτόν τον τρόπο αυξάνονται οι επιχειρηματικές και επενδυτικές δραστηριότητες, εντός της Ευρωπαϊκής Ένωσης, δίνοντας το κίνητρο της ελεύθερης παραμονής στα πρόσωπα που πρόκειται να διαθέσουν σημαντικά οικονομικά κεφάλαια στην Ευρωπαϊκή οικονομία.

Στο νόμο 4764/2020 και συγκεκριμένα στο άρθρο 155, αναφέρεται πως παρέχεται η δυνατότητα στους πολίτες εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης να υποβάλλουν αίτηση άδειας διαμονής, εφόσον βέβαια πληρούν τις εκ του νόμου οριζόμενες εκ του νόμου προϋποθέσεις. Η διαδικασία πραγματοποιείται δια πληρεξουσίου, χωρίς να χρειάζεται να έχει εισέλθει ο επενδυτής προηγουμένως στη χώρα. Το πληρεξούσιο συντάσσεται στην Ελληνική Προξενική Αρχή. Μετά από τη χορήγηση βεβαίωσης περί κατάθεσης αιτήσεως, ο αιτών θα πρέπει εντός χρονικού διαστήματος ενός έτους, να εισέλθει στη χώρα μας και να υποβάλλει τα βιομετρικά του στις αρμόδιες υπηρεσίες.

Πλέον στον κώδικα μετανάστευσης, περιλαμβάνονται πληθώρα διατάξεων που εστιάζουν στη διευκόλυνση της παραμονής επενδυτών από τρίτες χώρες, εφόσον πρόκειται να πραγματοποιήσουν σημαντικές επενδύσεις. Μάλιστα, η νομοθεσία έχει προβλέψει διευρυμένα χρονικά όρια παραμονής και για τους εκπροσώπους και εν γένει συνεργάτες των επενδυτών.

Ακόμη, στη μεταναστευτική νομοθεσία προβλέπεται η δυνατότητα για χορήγηση άδειας διαμονής σε πολίτες τρίτων χωρών και στους οικείους τους, που πρόκειται να πραγματοποιήσουν αγορά ακίνητης περιουσίας στην Ελλάδα, η οποία έχει σημαντικό οικονομικό αντίκτυπο.

Ποιες είναι οι προϋποθέσεις που θέτει το μεταναστευτικό δίκαιο, για τη χορήγηση άδειας διαμονής επενδυτή (Golden Visa);

Σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία, η χορήγηση άδειας διαμονής επενδυτή Golden Visa, παρέχεται μετά από απόφαση του Γενικού Γραμματέα της Αποκεντρωμένης Διοίκησης, έχει πενταετή διάρκεια και δυνατότητα να ανανεωθεί. Οι προϋποθέσεις για χορήγηση είναι οι ακόλουθες: 1) ο ενδιαφερόμενος να έχει εισέλθει στη χώρα μας νόμιμα με κάθε θεώρηση εισόδου ή να διαμένει νόμιμα στη χώρα μας, ακόμη και αν ο τίτλος διαμονής που έχει στη κατοχή του δεν επιτρέπει την αλλαγή σκοπού διαμονής, 2) θα πρέπει να έχει στη κυριότητα, νομή και κατοχή του ακίνητη περιουσία στη χώρα μας, που να υπερβαίνει τις 250000 ευρώ. Αν το ακίνητο με τιμή 250000 ευρώ τουλάχιστον, ανήκει σε συνιδιοκτήτες, τότε δικαίωμα διαμονής παρέχεται μόνο αν οι συνιδιοκτήτες είναι σύζυγοι, αλλιώς θα πρέπει ο κάθε συνιδιοκτήτης να έχει ποσοστό συνιδιοκτησίας, που υπερβαίνει τις 250000 ευρώ. 3) θα πρέπει το πρόσωπο που ενδιαφέρεται να αποκτήσει golden visa να έχει στη πλήρη κυριότητα, νομή και κατοχή του ακίνητη περιουσία στην Ελλάδα. Αν αυτό συμβαίνει μέσω νομικού προσώπου, τότε θα πρέπει να έχει στη αποκλειστική κυριότητα του, τις μετοχές και τα εταιρικά μερίδια. 4) στη περίπτωση της μίσθωσης ξενοδοχειακών καταλυμάτων ή τουριστικών επιπλωμένων κατοικιών, σε σύνθετα τουριστικά καταλύματα θα πρέπει ο ενδιαφερόμενος να έχει συνάψει τουλάχιστον 10 ετή μίσθωση. 5) στη περίπτωση της σύμβασης χρονομεριστικής μίσθωσης, θα πρέπει ο ενδιαφερόμενος να έχει συμμορφωθεί με τις διατάξεις του νόμου 1652/1986, ο οποίος τιτλοφορείται <<Σύμβαση Χρονομεριστικής Μίσθωσης και Ρύθμιση Συναφών Θεμάτων>>.

Διαβάστε Επίσης  Προσημείωση υποθήκης - Δικηγορικό Γραφείο

Θα πρέπει να επισημανθεί πως, το ελάχιστο ύψος της ακίνητης περιουσίας καθώς και το τίμημα που αναγράφεται στη σύμβαση, στη περίπτωση των μισθώσεων ξενοδοχειακών καταλυμάτων ή τουριστικών κατοικιών, θα πρέπει να είναι τουλάχιστον 250000 ευρώ και μάλιστα θα πρέπει να έχει καταβληθεί πλήρως, κατά την υπογραφή του συμβολαίου. Δίνεται μάλιστα η δυνατότητα στους πολίτες τρίτων χωρών, που είναι κάτοχοι ακινήτων να μπορούν να τα εκμισθώσουν. Στα μέλη της οικογένειας του επενδυτή, χορηγείται μετά από αίτηση τους ατομική άδεια διαμονής με ισόχρονη διάρκεια, με την άδεια διαμονής του συντηρούντος.

Στα μέλη της οικογένειας του επενδυτή ανήκουν: 1) ο/η σύζυγος του/της, 2) ο έτερος σύζυγος ή σύντροφος, με τον οποίο ο επενδυτής έχει συνάψει σύμφωνο συμβίωσης στην Ελλάδα, 3) τα άγαμα κοινά τέκνα συζύγων ή συντρόφων, που δεν έχουν συμπληρώσει το 21ο έτος της ηλικίας τους, 4) τα άγαμα τέκνα του συντηρούντος ή του ετέρου των συζύγων ή συντρόφων, με τη προϋπόθεση πως η επιμέλεια έχει νόμιμα ανατεθεί στον επενδυτή, ενώ για τα τέκνα του ετέρου συζύγου ή συντρόφου, η επιμέλεια έχει ανατεθεί σε αυτόν/ αυτήν και δεν υπερβαίνουν τα 21 έτη, 5) οι γονείς των συζύγων ή συντρόφων.

Η άδεια διαμονής επενδυτή, μπορεί να ανανεώνεται για ισόχρονη διάρκεια, εφόσον διατηρείται η κυριότητα της ακίνητης περιουσίας στο πρόσωπο του επενδυτή. Η ανανέωση ισχύει τόσο για τον επενδυτή, όσο και για τα μέλη της οικογένειας του που αναφέρθηκαν ανωτέρω, εφόσον βέβαια πληρούνται στο ακέραιο οι προϋποθέσεις που θέτει η μεταναστευτική νομοθεσία. Τυχόν απουσία από τη χώρα, δεν αποτελεί εμπόδιο για το αν θα ανανεωθεί ή όχι η άδεια διαμονής. Σε περίπτωση όμως που ο επενδυτής πραγματοποιήσει μεταβίβαση της ακίνητης περιουσίας σε άλλο πολίτη τρίτης χώρας, τότε ο μεν νέος αγοραστής αποκτά δικαίωμα να του χορηγηθεί άδεια διαμονής, ενώ ανακαλείται η άδεια διαμονής του πωλητή.

Διαβάστε Επίσης  Νομικός έλεγχος ακινήτου

Συμπερασματικά

Συνοψίζοντας, οι προϋποθέσεις για τη χορήγηση άδειας διαμονής επενδυτή, θα πρέπει να τηρούνται όπως ο νόμος ορίζει. Η νομοθεσία θέτει συγκεκριμένα νομικά κριτήρια για κάθε πιθανή περίπτωση επενδυτή. Πέρα όμως από τον επενδυτή, παρέχεται η δυνατότητα και στα μέλη του στενού πυρήνα της οικογένειας του, να αποκτούν άδεια παραμονής στη χώρας μας, ισόχρονης διάρκειας με αυτή του επενδυτή.

Οι Υπηρεσίες μας​

Κατηγορίες

Logo δικηγορικού γραφείου Καμουζή

Δικηγόρος
Καμουζής Κωνσταντίνος

Δικηγορικό Γραφείο στην Αθήνα