Παν. Τσαλδάρη 17Α & Κίμωνος 6 στο Μαρούσι. (ΤΚ: 15122, πλησίον ΗΣΑΠ)

Golden Visa

Τι είναι η golden visa;

Η άδεια διαμονής επενδυτή, γνωστή ως Golden Visa αποτελεί τη δυνατότητα που παρέχεται εκ της νομοθεσίας στους υπηκόους τρίτων χωρών, να λάβουν άδεια παραμονής στη χώρα μας, εφόσον πραγματοποιήσουν επένδυση σε ακίνητη περιουσία που υπερβαίνει το ποσό των 250.000 ευρώ.

Σε ποιους παρέχεται η δυνατότητα να λάβουν άδεια διαμονής επενδυτή (Golden Visa);

Oι περιπτώσεις στις οποίες χορηγείται άδεια διαμονής επενδυτή Golden Visa, είναι οι ακόλουθες: 1) σε πρόσωπα που διαθέτουν ακίνητη περιουσία στην Ελλάδα, η αξία της οποίας είναι τουλάχιστον 250.000 ευρώ, 2) σε πρόσωπα που διαθέτουν μέσω νομικού προσώπου ακίνητη περιουσία στην Ελλάδα κατά πλήρη κυριότητα, εφόσον τα εταιρικά μερίδια ή οι μετοχές τους ανήκουν πλήρως, 3) σε πρόσωπα που έχουν προβεί σε σύναψη μισθώσεως τουριστικών επιπλωμένων κατοικιών ή ξενοδοχειακών καταλυμάτων, με χρονική διάρκεια που υπερβαίνει τα 10 έτη, εφόσον η αξία των συγκεκριμένων ακινήτων υπερβαίνει τις 250.000 ευρώ, 4) σε επενδυτές που έχουν συνάψει σύμβαση χρονομεριστικής μίσθωσης, εφόσον τηρούνται οι προϋποθέσεις που θέτει ο νόμος 1652/86, 5) σε όσους έχουν αγοράσει αγροτεμάχιο ή οικόπεδο και έχουν συνάψει εργολαβικό ανέγερσης κατοικίας, που έχει κατατεθεί στην εφορία και η συνολική αξία για αγορά οικοπέδου και ανέγερση κατοικίας υπερβαίνει τις 250.000 ευρώ, μετά από την προσκόμιση και αντιπαραβολή τιμολογίων και εξοφλητικών αποδείξεων.

Ποιες είναι οι ιδιαιτερότητες της Golden Visa;

H χρονική διάρκεια της άδειας διαμονής επενδυτή είναι 5 έτη. O επενδυτής και κάτοχος της άδειας διαμονής επενδυτή (Golden Visa), δύναται να πραγματοποιήσει την εκμίσθωση του ακινήτου σε τρίτους, χωρίς να έχει υποχρέωση παραμονής στην Ελλάδα για κάποιο ελάχιστο χρονικό διάστημα ανά έτος. Μάλιστα του παρέχει τη δυνατότητα, να επισκέπτεται και να παραμένει σε όλες τις χώρες που ανήκουν στη ζώνη Σένγκεν, για χρονικό διάστημα 90 ημερών ανά εξάμηνο. Ωστόσο, θα πρέπει να επισημανθεί πως η άδεια διαμονής επενδυτή Golden Visa, επιτρέπει την άσκηση οικονομικής δραστηριότητας του κατόχου της, ως μέτοχος εταιρείας ή μέλος διοικητικού συμβουλίου ή ως διευθύνων σύμβουλος εταιρείας, χωρίς να παρέχει δικαίωμα πρόσβασης σε κάθε μορφή εργασίας. Μια σημαντική και ιδιαίτερα χρήσιμη επισήμανση είναι πως, δικαίωμα διαμονής παρέχεται μόνο σε περίπτωση που το ακίνητο υπερβαίνει τις 250.000 ευρώ ή εφόσον οι ιδιοκτήτες του ακινήτου είναι σύζυγοι και το κατέχουν εξ αδιαιρέτου. Σε κάθε άλλη περίπτωση ιδιοκτησίας, δικαίωμα διαμονής υφίσταται μόνο όταν το ποσοστό συνιδιοκτησίας του κάθε συνιδιοκτήτη, υπερβαίνει τις 250.000 ευρώ.

Διαβάστε Επίσης  Νομικός έλεγχος ακινήτου

Ποιοι είναι οι οικείοι του κατόχου Golden Visa που έχουν τη δυνατότητα να λάβουν ίδια χρονικής διάρκειας άδεια διαμονής με τον επενδυτή;

Στα μέλη της οικογένειας του κατόχου Golden Visa, τα οποία έχουν τη δυνατότητα να λάβουν ισόχρονη διάρκεια διαμονής με τον κάτοχο αυτής, ανήκουν ο/η σύζυγος ή ο/η σύντροφος με τον οποίον ο επενδυτής έχει συνάψει σύμφωνο συμβίωσης στην Ελλάδα, τα τέκνα του επενδυτή και του συζύγου του επενδυτή ή του συντρόφου με σύμφωνο συμβίωσης, που δεν υπερβαίνουν τα 21 έτη, καθώς και οι γονείς των συζύγων ή των συντρόφων με σύμφωνο συμβίωσης.

Σε περίπτωση που πραγματοποιηθεί αγοραπωλησία ακινήτου, το τίμημα αυτής θα πρέπει να καταβληθεί σύμφωνα με τη νομοθεσία, είτε με δίγραμμη τραπεζική επιταγή, είτε με τραπεζικό έμβασμα στο λογαριασμό του δικαιούχου που τηρείται σε τραπεζικό ίδρυμα της Ελλάδας ή σε πιστωτικό ίδρυμα που βρίσκεται υπό την αιγίδα της Τράπεζας της Ελλάδος. Φυσικά, όλα τα στοιχεία που αφορούν την πραγματοποιούμενη αγοραπωλησία και αφορούν το ακίνητο, τα συμβαλλόμενα μέρη και το ύψος του τιμήματος, θα πρέπει να αναγράφονται αναλυτικά επί του συμβολαίου, παρουσία του συμβολαιογράφου. Ακόμη και σε περιπτώσεις της τμηματικής καταβολής του τιμήματος αγοραπωλησίας, ή στις περιπτώσεις δοσοποίησης του ποσού του τιμήματος, ο επενδυτής δύναται να υποβάλλει αίτηση έκδοση άδειας διαμονής επενδυτή Golden Visa, μετά από τη σύνταξη της εξοφλητικής πράξεως και τη μεταγραφή αυτής, στο αρμόδιο Υποθηκοφυλακείο.

Κατά το στάδιο της αιτήσεως, ο αιτών θα πρέπει να προβεί στην κατάθεση συγκεκριμένων δικαιολογητικών, τα σημαντικότερα εκ των οποίων είναι τα ακόλουθα 1) το έντυπο της αίτησης, 2) δύο πρόσφατες έγχρωμες φωτογραφίες,3) επικυρωμένο αντίγραφο ταξιδιωτικού εγγράφου αναγνωρισμένου από τη χώρα μας ή ισχύοντος διαβατηρίου με τη θεώρηση εισόδου όπου είναι απαραίτητο, 4) ηλεκτρονικό παράβολο που προβλέπεται σύμφωνα με το άρθρο 132 του νόμου 4251/2014, το οποίο για τις πενταετείς άδειες διαμονής, ανέρχεται σε 500 ευρώ και αφορά ενήλικα άτομα, ενώ οι ανήλικοι δε πληρώνουν το συγκεκριμένο παράβολο. Πέραν όλων αυτών μπορεί να χρειαστούν και επιπρόσθετα δικαιολογητικά, με το συνηθέστερο εκ των οποίων να είναι αντίγραφο συμβολαίου από το αρμόδιο υποθηκοφυλακείο ή τα κατά τόπον αρμόδια κτηματολογικά γραφεία στην Ελλάδα.

Διαβάστε Επίσης  Tι να κάνετε όταν πεθάνει ο εκμισθωτής

Επειδή, η συγκεκριμένη δυνατότητα για χορήγηση Golden Visa, χρησιμοποιείται εντόνως και σε μεγάλο αριθμό από ξένους επενδυτές, ειδικότερα σε συγκεκριμένα μέρη της χώρας μας, τα οποία είναι παγκοσμίως φημισμένα όπως ενδεικτικά είναι τα νησιά Μύκονος και Σαντορίνη, το ανώτερο πλαφόν των 250 χιλιάδων ευρώ είναι πιθανόν να αυξηθεί κατά το προσεχές διάστημα, ώστε να αποφευχθεί το πρόβλημά στεγαστικής κρίσης, εξαιτίας της έλλειψης κατοικιών που διατίθενται για ενοικίαση. Ένα σημαντικό προνόμιο πού έχει η άδεια διαμονής επενδυτή Golden Visa, είναι το γεγονός πως μπορεί να ανανεωθεί. Ωστόσο, για την ανανέωση της θα πρέπει να πληρούνται σωρευτικά οι ακόλουθες προϋποθέσεις: 1) να παραμένει στην κυριότητα και νομή του ενδιαφερομένου η ακίνητη περιουσία, 2) να παραμένουν σε ισχύ οι προβλεπόμενες συμβάσεις μίσθωσης.

Συμπερασματικά

Συνοψίζοντας, η άδεια διαμονής επενδυτή Golden Visa είναι μία ιδιαιτέρως σοβαρή διαδικασία, η οποία θα πρέπει να γίνει με ιδιαίτερη προσοχή και επιμέλεια, προκειμένου να αποφευχθούν μοιραία λάθη, καθώς πέρα από τη διαδικασία για την έκδοση άδειες διαμονής, θα πρέπει να πραγματοποιηθεί σε σύντομο χρονικό διάστημα και η αγοραπωλησία ενός ακινήτου, που υπερβαίνει το ποσό των 250.000 ευρώ. Ως εκ τούτου γίνεται ευκόλως αντιληπτό, πως επειδή το ποσό που απαιτείται για τη συγκεκριμένη αγοραπωλησία είναι υψηλό, θα πρέπει να διεξαχθούν διεξοδικοί έλεγχοι του ακινήτου και ενδελεχή μελέτη του συμβολαίου που θα πραγματοποιηθεί, για την πώληση και τη μεταβίβαση της ακίνητης περιουσίας.

Οι Υπηρεσίες μας​

Κατηγορίες

Logo δικηγορικού γραφείου Καμουζή

Δικηγόρος
Καμουζής Κωνσταντίνος

Δικηγορικό Γραφείο στην Αθήνα