Παν. Τσαλδάρη 17Α & Κίμωνος 6 στο Μαρούσι. (ΤΚ: 15122, πλησίον ΗΣΑΠ)

Εθνικό Κτηματολόγιο: Διαφορά ανάμεσα στις αρχικές, & μεταγενέστερες εγγραφές

Οι αρχικές εγγραφές αποτελούν τις πρώτες καταχωρήσεις που πραγματοποιούνται στο κτηματολογικό βιβλίο μιας περιοχής. Αυτό συμβαίνει μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας κτηματογράφησης και πριν από την έναρξη της λειτουργίας του Κτηματολογίου σε αυτήν τη συγκεκριμένη περιοχή. Κάθε μεταγενέστερη εγγραφή δικαιώματος βασίζεται στις πληροφορίες που περιέχονται σε αυτές τις πρώτες εγγραφές.

Οι πρώτες εγγραφές, από την άλλη, αναφέρονται στις εγγραφές που καταχωρούνται στο κτηματολογικό βιβλίο της περιοχής μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας κτηματογράφησης και μετά την έναρξη λειτουργίας του Κτηματολογίου. Οι πρώτες εγγραφές μπορεί να είναι είτε οριστικές είτε μη οριστικές.

Οι οριστικές πρώτες εγγραφές είναι αυτές που δεν μπορούν να αμφισβητηθούν και θεωρούνται οριστικές εντός της νομικής διαδικασίας. Αντίθετα, οι μη οριστικές πρώτες εγγραφές μπορούν να αμφισβητηθούν εντός ενός πενταετούς χρονικού πλαισίου από την ημερομηνία δημοσίευσής τους στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, σύμφωνα με την απόφαση για την έναρξη λειτουργίας του Κτηματολογικού Γραφείου στην αντίστοιχη περιοχή.

Τέλος, οι μεταγενέστερες εγγραφές αφορούν καταχωρήσεις που πραγματοποιούνται μετά την πρώτη εγγραφή. Αυτές οι μεταγενέστερες εγγραφές μπορεί να αφορούν οποιαδήποτε αλλαγή στα δικαιώματα πάνω στα ακίνητα, όπως μεταβιβάσεις, δωρεές, καταχωρήσεις δικαιωμάτων, κατασχέσεις, υποθηκεύσεις, και άλλες παρόμοιες διαδικασίες.

Σύμφωνα με τα διατάγματα του νόμου 2664/1998, το Εθνικό Κτηματολόγιο αποτελεί ένα σύστημα που αποσκοπεί στην οργάνωση, την καταγραφή και τη διάθεση πληροφοριών σχετικά με την ακίνητη περιουσία στην Ελληνική Επικράτεια. Αυτό το σύστημα περιλαμβάνει τα εξής βασικά στοιχεία:

 1. Τα αγροτεμάχια και τα οικόπεδα, με όλες τις σχετικές πληροφορίες για τα όρια και την έκτασή τους.
 2. Τα κτίσματα και οι κατασκευές, με αναφορά στα στοιχεία ιδιοκτησίας τους.
 3. Τα δικαιώματα που σχετίζονται με τα ακίνητα, όπως η κυριότητα, η επικαρπία, η ψιλή κυριότητα, και πολλά άλλα.
Διαβάστε Επίσης  Ποια είδη διαθήκης υπάρχουν;

Ο κύριος στόχος του Εθνικού Κτηματολογίου είναι να διασφαλίσει την ασφάλεια των ακινήτων κατά τις συναλλαγές, να συμβάλει στην οικονομική ανάπτυξη, και να βελτιώσει τη διαχείριση της δημόσιας περιουσίας.

Συγκεκριμένα, το άρθρο 1, παράγραφος 1, εδάφιο α του ν. 2664/1998 ορίζει ότι ο στόχος του Εθνικού Κτηματολογίου είναι “η καταγραφή και η τήρηση της ιδιοκτησίας των ακινήτων στην Ελληνική Επικράτεια”. Αυτό σημαίνει ότι το Κτηματολόγιο καταγράφει λεπτομερώς την ιδιοκτησία όλων των ακινήτων στη χώρα.

Επιπλέον, το άρθρο 1, παράγραφος 1, εδάφιο β του ν. 2664/1998 ορίζει ότι ο στόχος του Εθνικού Κτηματολογίου είναι “η παροχή πληροφοριών σχετικά με τα ακίνητα”. Αυτό σημαίνει ότι το Κτηματολόγιο παρέχει πληροφορίες στο κοινό σχετικά με τα ακίνητα, συμπεριλαμβανομένων των ορίων, της έκτασης, της αξίας και άλλων σχετικών πληροφοριών.

Το Εθνικό Κτηματολόγιο αποτελείται από δύο κύρια υποσυστήματα: το Κτηματολογικό Δίκτυο και το Κτηματολογικό Μητρώο.

Το Σύστημα Κτηματολογίου περιλαμβάνει τα Κτηματολογικά Γραφεία, τα οποία είναι υπεύθυνα για την επίσημη καταγραφή της ιδιοκτησίας στις διάφορες περιοχές της χώρας. Το Κτηματολογικό Μητρώο περιλαμβάνει τα στοιχεία που καταγράφονται σε αυτό, όπως τα ακίνητα, τα δικαιώματα πάνω σε αυτά και συμπληρωματικές πληροφορίες για τα ακίνητα.

Η διαδικασία αυτή, γνωστή ως κτηματογράφηση, πραγματοποιείται από το Κτηματολογικό Δίκτυο, το οποίο αναλαμβάνει τη συλλογή, επεξεργασία και εγγραφή των στοιχείων που σχετίζονται με την ιδιοκτησία ακινήτων.

Η εγγραφή στο Κτηματολόγιο είναι υποχρεωτική για όλα τα ακίνητα της χώρας και πραγματοποιείται με την υποβολή αίτησης στο αντίστοιχο Κτηματολογικό Γραφείο της περιοχής όπου βρίσκεται το ακίνητο.

Με την εγγραφή στο Κτηματολόγιο, τα δικαιώματα πάνω στα ακίνητα καθίστανται επίσημα αναγνωρίσιμα και προστατευόμενα από το νόμο.

Διαβάστε Επίσης  Η επιτροπεία ανηλίκου

Το Εθνικό Κτηματολόγιο αντιπροσωπεύει ένα σημαντικό εργαλείο για τη χώρα, προωθώντας την ασφάλεια στις ακίνητες συναλλαγές, την οικονομική ανάπτυξη και τη βελτίωση της διαχείρισης της δημόσιας περιουσίας.

Οι πρώτες καταχωρήσεις στο Εθνικό Κτηματολόγιο αποτελούν επισημείωση από το κράτος των υφιστάμενων δικαιωμάτων πάνω στα ακίνητα, κατά την ίδρυσή του. Αυτό σημαίνει ότι οι αρχικές καταχωρήσεις είναι νομικά δεσμευτικές και αναγνωρισμένες από το κράτος.

Οι αρχικές καταχωρίσεις στο κτηματολογικό βιβλίο πραγματοποιούνται μετά την ολοκλήρωση της κτηματογράφησης μιας περιοχής. Αυτές οι καταχωρίσεις βασίζονται στα στοιχεία που συλλέγονται κατά την διαδικασία κτηματογράφησης, όπως οι δηλώσεις ιδιοκτησίας των πολιτών, συμβόλαια, διοικητικές αποφάσεις και άλλα σχετικά έγγραφα.

Οι πρώτες καταχωρίσεις μπορούν να χωριστούν σε δύο κατηγορίες: οριστικές και προσωρινές. Οι οριστικές πρώτες καταχωρίσεις είναι αμετάβλητες και δεν μπορούν να αμφισβητηθούν, ενώ οι προσωρινές μπορούν να αμφισβητηθούν εντός επτά ετών από την ημερομηνία δημοσίευσής τους στην Εφημερίδα της Κυβέρνησης.

Με την καταχώριση των πρώτων καταχωρίσεων, τα δικαιώματα πάνω στα ακίνητα γίνονται δημόσια γνωστά και προστατεύονται από το νόμο. Αυτό σημαίνει ότι αυτά τα δικαιώματα είναι ορατά και νομικά ισχυρά.

Οι πρώτες καταχωρίσεις είναι θεμελιώδεις, καθώς αποτελούν τη βάση για όλες τις μελλοντικές καταχωρίσεις και συναλλαγές που αφορούν τα ακίνητα. Όλες οι επόμενες καταχωρίσεις, όπως μεταβιβάσεις, δωρεές, υποθήκες και άλλες, πρέπει να βασίζονται στις πληροφορίες που περιέχονται στις πρώτες καταχωρίσεις.

Συνεπώς, οι πρώτες καταχωρίσεις στο κτηματολογικό βιβλίο είναι ζωτικής σημασίας για την διαφάνεια και τη νομική ασφάλεια των κτηματικών συναλλαγών.

Συγκεκριμένα, το άρθρο 12 του νόμου 2664/1998 διευκρινίζει τις εγγραφές που θεωρούνται μεταγενέστερες, περιλαμβάνοντας τις εξής:

 1. Μεταβιβάσεις
 2. Δωρεές
 3. Γονικές παροχές
 4. Επικαρπίες
 5. Ψιλές κυριότητες
 6. Υποθήκες
 7. Προσημειώσεις
 8. Κατασχέσεις
 9. Άλλα εμπράγματα δικαιώματα
 10. Σφραγίσεις
 11. Άλλες καταχωρίσεις που προβλέπονται από το νόμο.
Διαβάστε Επίσης  Πληρωμή Επιδόματος ανεργίας ΟΑΕΔ και Δώρου Χριστουγέννων

Για την υποβολή μεταγενέστερων εγγραφών, οι ενδιαφερόμενοι πρέπει να απευθυνθούν στο Κτηματολογικό Γραφείο της περιοχής όπου βρίσκεται το ακίνητο. Η υποβολή αίτησης πρέπει να γίνεται από τον ίδιο τον αιτούντα και πρέπει να συνοδεύεται από τα απαραίτητα δικαιολογητικά.

Με την καταχώριση των μεταγενέστερων εγγραφών, το νέο δικαίωμα πάνω στο ακίνητο αποκτά νομική αναγνώριση και προστασία. Αυτό σημαίνει ότι το δικαίωμα αυτό είναι δημοσίως γνωστό και προστατεύεται από το νομικό πλαίσιο.

Συνολικά, το κτηματολόγιο αποτελεί μια εξέλιξη του υποθηκοφυλακείου και ο νόμος καθορίζει όλες τις απαραίτητες διαδικασίες για την ενημέρωση και την αναβάθμισή του, ώστε να συμπεριλάβει όλες τις πληροφορίες που έχουν συλλεχθεί από τα υποθηκοφυλακεία σε όλη τη χώρα.

Οι Υπηρεσίες μας​

Κατηγορίες

Logo δικηγορικού γραφείου Καμουζή

Δικηγόρος
Καμουζής Κωνσταντίνος

Δικηγορικό Γραφείο στην Αθήνα