Παν. Τσαλδάρη 17Α & Κίμωνος 6 στο Μαρούσι. (ΤΚ: 15122, πλησίον ΗΣΑΠ)

Το έγκλημα της μαστροπείας

Στο άρθρο 349 Π.Κ. προβλέπεται το έγκλημα της μαστροπείας. Συγκεκριμένα, στο άρθρο 349 Π.Κ. αναφέρεται:

<<1. Όποιος, για να εξυπηρετήσει την ακολασία άλλων, προάγει ή εξωθεί στην πορνεία ανήλικο ή υποθάλπει ή εξαναγκάζει ή διευκολύνει ή συμμετέχει στην πορνεία ανηλίκων, τιμωρείται με κάθειρξη έως δέκα (10) έτη και χρηματική ποινή.

  1. Με κάθειρξη και χρηματική ποινή τιμωρείται ο υπαίτιος αν το έγκλημα τελέστηκε: α) εναντίον προσώπου νεότερου των δεκαπέντε (15) ετών, β) με απατηλά μέσα, γ) από τον ανιόντα συγγενή εξ αίματος ή εξ αγχιστείας ή από θετό γονέα, σύζυγο, επίτροπο ή από άλλον στον οποίο έχουν εμπιστευθεί τον ανήλικο για ανατροφή, διδασκαλία επίβλεψη ή φύλαξη, έστω και προσωρινή, δ) από υπάλληλο ο οποίος κατά την άσκηση της υπηρεσίας του ή επωφελούμενος από την ιδιότητά του αυτή διαπράττει ή συμμετέχει με οποιονδήποτε τρόπο στην πράξη, ε) με τη χρήση ηλεκτρονικών μέσων επικοινωνίας, στ) με προσφορά ή υπόσχεση πληρωμής χρημάτων ή οποιουδήποτε άλλου ανταλλάγματος.
  2. Εκτός των περιπτώσεων του άρθρου 323Α, όποιος κατ’ επάγγελμα ή από κερδοσκοπία προάγει ή εξωθεί ή εξαναγκάζει άλλον στην πορνεία ή εκμεταλλεύεται τα έσοδα από την πορνεία άλλου τιμωρείται με φυλάκιση τουλάχιστον δεκαοκτώ (18) μηνών και με χρηματική ποινή. Η τέλεση της πράξης από υπάλληλο, ο οποίος κατά την άσκηση της υπηρεσίας του ή επωφελούμενος από την ιδιότητά του αυτή διαπράττει ή συμμετέχει με οποιονδήποτε τρόπο στην πράξη, συνιστά επιβαρυντική περίσταση.>>.

Ποιο είναι το προστατευόμενο έννομο αγαθό;

Στο συγκεκριμένο αδίκημα στο άρθρο 349 Π.Κ., προστατεύεται η ανηλικότητα αλλά και η γενετήσια ζωή, από την οικονομική της εκμετάλλευση από το δράστη.

Διαβάστε Επίσης  Απειλή - άρθρο 333 Π.Κ.

Το έγκλημα της μαστροπείας – Ποια είναι τα στοιχεία της αντικειμενικής υπόστασης που εμπεριέχονται στο αδίκημα;

Στην αντικειμενική υπόσταση του αδικήματος ανήκουν ο δράστης του εγκλήματος, το αντικείμενό του εγκλήματος, η πράξη προσβολής του εννόμου αγαθού, ο τρόπος τέλεσης της πράξης στη δεύτερη παράγραφο στοιχείο β΄, το αποτέλεσμα της πράξης στην πρώτη δεύτερη και πέμπτη μορφή τέλεσης και η αιτιώδης συνάφεια ανάμεσα στο αποτέλεσμα και στην πράξη της προσβολής.

 Ποιος μπορεί να είναι ο δράστης του εγκλήματος;

Επειδή το συγκεκριμένο αδίκημα, ανήκει στην κατηγορία των κοινών εγκλημάτων δράστης αυτού μπορεί να είναι ο καθένας. Στις περιπτώσεις όμως που το αδίκημα λαμβάνει τη μορφή του ιδιαίτερου εγκλήματος, δράστης αυτού μπορεί να είναι μόνο το πρόσωπο που έχει κάποιες από τις ιδιότητες που αναφέρονται στο νομό. Δηλαδή, θα πρέπει να είναι ανιόντας του θύματος, εξ αίματος ή εξ αγχιστείας, θετός γονέας, σύζυγος επίτροπος, ανατροφέας του ανηλίκου και δημόσιος υπάλληλος.

Το έγκλημα της μαστροπείας – Ποιο είναι το αντικείμενο του εγκλήματος;

Tο αντικείμενο του εγκλήματος δεν είναι άλλο από τον ανήλικο, το πρόσωπο δηλαδή που είναι μικρότερο από 18 ετών.

 Ποια είναι η πράξη της προσβολής του έννομου αγαθού;

Στο υπό εξέταση αδίκημα, έξι είναι οι μορφές που οδηγούν στην προσβολή του εννόμου αγαθού και είναι οι ακόλουθες: α) η προαγωγή στην πορνεία αλλού, β) η εξώθηση στην πορνεία αλλού, γ) η υπόθαλψη της πορνείας ανηλίκου, δ) η διευκόλυνση πορνείας ανηλίκου, ε) ο εξαναγκασμός ανηλίκου στην πορνεία και στ) η συμμετοχή στην πορνεία ανήλικων. Ας δούμε λοιπόν την κάθε κατηγορία ξεχωριστά.

Προαγωγή στην πορνεία ανηλίκου υφίσταται, στη περίπτωση που ο ανήλικος παρακινείται να επιδοθεί στη πορνεία ή όταν ενισχύεται η μη οριστικοποιημένη απόφαση του να εκπορνευθεί.

Διαβάστε Επίσης  Εκβίαση

Εξώθηση στη πορνεία ενυπάρχει, στις περιπτώσεις που ο δράστης, διαμορφώνει πρόσφορες ψυχολογικές συνθήκες, παρακινώντας τον ανήλικο να εκπορνευθεί κάμπτοντας τις ψυχολογικές αντιστάσεις του.

Υπόθαλψη της πορνείας ανηλίκου πράττει ο δράστης, που συμβάλλει στη διατήρηση της πορνείας, στην οποία έχει υποπέσει ο ανήλικος με κάθε πιθανό τρόπο.

Διευκόλυνση της πορνείας ανηλίκου τελείται όταν ο δράστης, δημιουργεί ή εξασφαλίζει με κάθε τρόπο τις αντικειμενικές προϋποθέσεις, για να συνεχίσει τη πορνεία που αυτόβουλα ο ανήλικος επέλεξε.

Εξαναγκασμός του ανηλίκου στη πορνεία αποτελεί, η πίεση που ασκείται από το δράστη στον ανήλικο με κάθε μορφή βίας.

Η συμμετοχή στη πορνεία ανηλίκων, δεν έχει την έννοια της αμιγούς συμμετοχής, αλλά αποτελεί τη με κάθε τρόπο συμβολή του δράστη στη πορνεία του ανηλίκου.

Το έγκλημα της μαστροπείας – Πως μπορεί να τελεστεί;

Θα μπορούσαμε να πούμε πως η μαστροπεία, μπορεί να πραγματοποιηθεί με τους ακόλουθους τρόπους:

  • Με απατηλά μέσα, όταν ο δράστης παρουσιάζει στον ανήλικο μια ψευδή εικόνα της πραγματικότητας και έτσι καταφέρνει να τον οδηγήσει χωρίς τη θέληση του στη πορνεία, εκμεταλλευόμενος την απειρία εμπειριών ζωής του ανηλίκου.
  • Με τη χρήση ηλεκτρονικών μέσων επικοινωνίας, στέλνοντας διαρκώς μηνύματα στον ανήλικο, παρουσιάζοντας τη τάχα φοβερή ζωή που θα έχει αν ακολουθήσει τη πορνεία
  • Με τη προσφορά ή υπόσχεση πληρωμής χρημάτων ή άλλου ανταλλάγματος

Το αποτέλεσμα της εγκληματικής συμπεριφοράς δυστυχώς δεν είναι άλλο, από την επίδοση του ανηλίκου στη πορνεία. Σε περίπτωση που ο ανήλικος παρά τις προσπάθειες του δράστη τελικά δεν επιδοθεί στη πορνεία, τότε η σχετική συμπεριφορά του δράστη αποτελεί απόπειρα μαστροπείας.

Θα πρέπει να υπάρχει αιτιώδης συνάφεια, ανάμεσα στη πράξη της προσβολής και στο αποτέλεσμα της πράξης, όπως προσδιορίζεται εκ της κρατούσας θεωρίας στο ποινικό δίκαιο, ήτοι της θεωρίας του ισοδύναμου των όρων.

Διαβάστε Επίσης  Το αδίκημα της αντιποίησης

Τι προβλέπεται για την υποκειμενική υπόσταση που θα πρέπει να έχει ο δράστης στο αδίκημα της μαστροπείας;

Για το αδίκημα της μαστροπείας, ο δράστης θα πρέπει να διακατέχεται τουλάχιστον από ενδεχόμενο δόλο και συνεπώς δόλο κάθε βαθμού για όλα τα στοιχεία της αντικειμενικής υπόστασης του εγκλήματος, εκτός από τη πράξη της προσβολής του εννόμου αγαθού για την οποία απαιτείται άμεσος δόλο α΄βαθμού. Τυχόν πλάνη του δράστη για κάποιο στοιχείο της αντικειμενικής υπόστασης είναι πραγματική πλάνη.

Ποιες είναι οι κυρώσεις που προβλέπονται για το αδίκημα της μαστροπείας;

Για το βασικό έγκλημα της πρώτης παραγράφου προβλέπεται κάθειρξη μέχρι 10 ετών και χρηματική ποινή και για το διακεκριμένο αδίκημα της δεύτερης παραγράφου, πρόσκαιρη κάθειρξη και χρηματική ποινή.

Οι Υπηρεσίες μας​

Κατηγορίες

Logo δικηγορικού γραφείου Καμουζή

Δικηγόρος
Καμουζής Κωνσταντίνος

Δικηγορικό Γραφείο στην Αθήνα