Παν. Τσαλδάρη 17Α & Κίμωνος 6 στο Μαρούσι. (ΤΚ: 15122, πλησίον ΗΣΑΠ)

Τρομοκρατικές πράξεις- Τρομοκρατική οργάνωση άρθρο 187 Α Π.Κ.

Στο συγκεκριμένο άρθρο αναλύεται το άρθρο 187 Α Π.Κ., που τιτλοφορείται τρομοκρατικές πράξεις – τρομοκρατική οργάνωση. Κατωτέρω παρατίθεται το άρθρο 187 Α Π.Κ.

Άρθρο 187Α – Ποινικός Κώδικας (Νόμος 4619/2019) – Τρομοκρατικές πράξεις – Τρομοκρατική οργάνωση

<<1. Όποιος τελεί κακούργημα ή οποιοδήποτε έγκλημα γενικής διακινδύνευσης ή έγκλημα κατά της δημόσιας τάξης υπό συνθήκες ή με τέτοιον τρόπο ή σε τέτοια έκταση που να προκαλεί σοβαρό κίνδυνο για τη χώρα ή για διεθνή οργανισμό και με σκοπό να εκφοβίσει σοβαρά έναν πληθυσμό ή να εξαναγκάσει παρανόμως δημόσια αρχή ή διεθνή οργανισμό να εκτελέσει οποιαδήποτε πράξη ή να απόσχει από αυτή ή να βλάψει σοβαρά ή να καταστρέψει τις θεμελιώδεις συνταγματικές, πολιτικές ή οικονομικές δομές μιας χώρας ή ενός διεθνούς οργανισμού τιμωρείται με την ποινή που προβλέπεται για το τελούμενο έγκλημα αυξημένη ως εξής: α) Αν πρόκειται για ποινή ισόβιας κάθειρξης, προβλεπόμενης διαζευκτικά με ποινή κάθειρξης τουλάχιστον δέκα ετών, επιβάλλεται κάθειρξη ισόβια ή πρόσκαιρη τουλάχιστον δώδεκα ετών. β) Αν πρόκειται για ποινή κάθειρξης τουλάχιστον δέκα ετών, επιβάλλεται κάθειρξη τουλάχιστον δώδεκα ετών. γ) Αν πρόκειται για ποινή κάθειρξης, επιβάλλεται κάθειρξη τουλάχιστον επτά ετών. δ) Αν πρόκειται για ποινή φυλάκισης, το κατώτατο όριο επαυξάνεται κατά ένα έτος.

  1. Με κάθειρξη έως δέκα έτη τιμωρείται όποιος συγκροτεί ή εντάσσεται ως μέλος σε δομημένη και με διαρκή δράση ομάδα από τρία ή περισσότερα πρόσωπα που δρουν από κοινού και επιδιώκουν την τέλεση του εγκλήματος της παραγράφου 1 (τρομοκρατική οργάνωση). Με φυλάκιση τουλάχιστον ενός έτους τιμωρείται η πράξη του προηγούμενου εδαφίου, όταν η τρομοκρατική οργάνωση έχει συσταθεί για την τέλεση πλημμελημάτων της παραγράφου 1. Η κατασκευή, προμήθεια ή κατοχή όπλων, εκρηκτικών υλών και χημικών ή βιολογικών υλικών ή υλικών που εκπέμπουν επιβλαβείς για τον άνθρωπο ακτινοβολίες προς εξυπηρέτηση των σκοπών της τρομοκρατικής οργάνωσης συνιστά επιβαρυντική περίσταση. Η μη διάπραξη από την τρομοκρατική οργάνωση οποιουδήποτε από τα σχεδιαζόμενα εγκλήματα συνιστά ελαφρυντική περίσταση.
  2. Αυτός που διευθύνει την τρομοκρατική οργάνωση του πρώτου εδαφίου της προηγούμενης παραγράφου τιμωρείται με κάθειρξη. Με την ποινή του προηγούμενου εδαφίου μειωμένη (άρθρο 83) τιμωρείται αυτός που διευθύνει την τρομοκρατική οργάνωση του δεύτερου εδαφίου της προηγούμενης παραγράφου.
  3. Όποιος υποκινεί άλλον σε τέλεση ή συμβολή στην τέλεση ορισμένης τρομοκρατικής πράξης, ή σε συμμετοχή σε συγκεκριμένη τρομοκρατική οργάνωση, παρέχοντας σε αυτόν οδηγίες, πληροφορίες ή κατευθύνσεις (στρατολόγηση), τιμωρείται με φυλάκιση τουλάχιστον έξι (6) μηνών αν η προς εκτέλεση πράξη συνιστά κακούργημα και με φυλάκιση έως δύο (2) έτη, αν πρόκειται για πλημμέλημα.
  4. Με τις ποινές της προηγούμενης παραγράφου τιμωρείται και όποιος, με οποιονδήποτε τρόπο, εκπαιδεύει άλλον στην κατασκευή ή χρήση εκρηκτικών, πυροβόλων ή άλλων όπλων, επιβλαβών ή επικίνδυνων ουσιών ή άλλων ειδικών μεθόδων ή τεχνικών, με σκοπό την τέλεση ή τη συμβολή στην τέλεση ενός από τα εγκλήματα της παραγράφου 1 και με επίγνωση του γεγονότος ότι η παρασχεθείσα τεχνογνωσία πρόκειται να χρησιμοποιηθεί για τον σκοπό αυτόν. Με την ίδια ποινή τιμωρείται και όποιος με τον ίδιο σκοπό λαμβάνει την εκπαίδευση, αν δεν τιμωρείται βαρύτερα με άλλη διάταξη.
  5. Όποιος με οποιονδήποτε τρόπον ή μέσω του διαδικτύου απειλεί με τέλεση τρομοκρατικής πράξης ή προκαλεί ή διεγείρει σε διάπραξή της και έτσι εκθέτει σε κίνδυνο τη δημόσια τάξη τιμωρείται με φυλάκιση.
  6. Με την ποινή της προηγούμενης παραγράφου τιμωρείται και όποιος με σκοπό να τελέσει ή να συμβάλει στην τέλεση τρομοκρατικού εγκλήματος, να συμμετάσχει στις δραστηριότητες τρομοκρατικής ομάδας, με επίγνωση του γεγονότος ότι η εν λόγω συμμετοχή θα συμβάλει στις εγκληματικές δραστηριότητες αυτής της ομάδας ή με σκοπό να προσφέρει ή να παρακολουθήσει εκπαίδευση για τέλεση τρομοκρατικών πράξεων, πραγματοποιεί ταξίδι το οποίο διευκολύνει την πραγμάτωση του σκοπού του.>>.
Διαβάστε Επίσης  Η σεξουαλική παρενόχληση στην εργασία

Στο συγκεκριμένο αδίκημα το προστατευόμενο έννομο αγαθό είναι η δημόσια τάξη και η δημόσια ασφάλεια. Στα στοιχεία της αντικειμενικής υπόστασης του εγκλήματος ανήκουν ο δράστης του εγκλήματος, το αντικείμενο του εγκλήματος, η πράξη της προσβολής του εννόμου αγαθού, ο τρόπος τέλεσης, το αποτέλεσμα της πράξης στη πρώτη παράγραφο, η αιτιώδης συνάφεια ανάμεσα στη πράξη και στο αποτέλεσμα και η αντικειμενική προσφορότητα της πράξης να οδηγήσει στον επιδιωκόμενο σκοπό στις παραγράφους 1, 2, 5, 7.

Επειδή το αδίκημα ανήκει στη κατηγορία των κοινών αδικημάτων, δράστης αυτού μπορεί να είναι ο καθένας. Το αντικείμενο που εξατομικεύει το προβαλλόμενο έννομο αγαθό στο συγκεκριμένο αδίκημα είναι τα πρόσωπα ή τα πράγματα εναντίον των οποίων στρέφονται τα σχετικά εγκλήματα. Η πράξη της προσβολής του εννόμου αγαθού εμφανίζεται στο συγκεκριμένο αδίκημα με οκτώ μορφές: 1) με τη μορφή της τέλεσης κακουργήματος ή εγκλήματος διακινδύνευσης ή κατά της δημόσιας τάξης υπό συνθήκες πρόκλησης σοβαρού κινδύνου για την χώρα ή διεθνή οργανισμό, 2) με τη μορφή της συγκρότησης ή ένταξης σε δομημένη  και με διαρκή δράση ομάδα τριών ή περισσότερων προσώπων που επιδιώκουν την τέλεση του εγκλήματος της πρώτης παραγράφου, 3) με τη μορφή της διεύθυνσης τρομοκρατικής οργάνωσης που επιδιώκει τη τέλεση του εγκλήματος της πρώτης παραγράφου, 4) με τη μορφή της διεύθυνσης τρομοκρατικής οργάνωσης που επιδιώκει την τέλεση του εγκλήματος του δεύτερου εδαφίου της δεύτερης παραγράφου, 5) με τη μορφή της πρόκλησης σε άλλον της απόφασης για συμμετοχή σε συγκεκριμένη τρομοκρατική οργάνωση ή τέλεσης ορισμένης τρομοκρατικής πράξης, 6) με τη μορφή της εκπαίδευσης άλλου στην κατασκευή ή χρήση εκρηκτικών, πυροβόλων και έτερων οπλικών συστημάτων με σκοπό τη τέλεση του εγκλήματος της πρώτης παραγράφου, 7) με τη μορφή της απειλής τέλεσης τρομοκρατικής πράξης ή πρόκλησης ή διέγερσης στη διάπραξη της , 8) με τη μορφή της πραγματοποίησης εκπαιδευτικού ταξιδίου για την καλύτερη προετοιμασία τέλεσης τρομοκρατικού εγκλήματος

Διαβάστε Επίσης  Το έγκλημα της μαστροπείας

Τι προβλέπεται για την υποκειμενική υπόσταση του συγκεκριμένου αδικήματος;

Εκ του συνδυασμού των άρθρων 18 και 26 Π.Κ., προκύπτει πως απαιτείται τουλάχιστον ενδεχόμενο δόλος, άρα δόλος κάθε βαθμού για τα άλλα στοιχεία της αντικειμενικής υπόστασης. Ωστόσο σε ορισμένες υποκατηγορίες του αδικήματος χρειάζεται δόλος β΄ ή ακόμη και α΄ βαθμού.

Ποιες είναι οι κυρώσεις που προβλέπει ο νόμος για το συγκεκριμένο αδίκημα;

Για το στοιχείο α΄ της πρώτης παραγράφου προβλέπεται ισόβια κάθειρξη ή κάθειρξη τουλάχιστον 12 ετών, αν η απειλούμενη για το τελεσθέν έγκλημα ποινή είναι ισόβια κάθειρξη ή κάθειρξη τουλάχιστον 10 ετών.

Για το στοιχείο β΄ της πρώτης παραγράφου προβλέπεται κάθειρξη τουλάχιστον 12 ετών, αν η ποινή που απειλείται για το τελεσθέν αδίκημα είναι κάθειρξη τουλάχιστον 10 ετών.

Για το στοιχείο γ΄ της πρώτης παραγράφου προβλέπεται κάθειρξη τουλάχιστον 7 ετών, αν η απειλούμενη ποινή για το τελεσθέν έγκλημα είναι πρόσκαιρη κάθειρξη.

Για το στοιχείο δ΄της πρώτης παραγράφου, προβλέπεται επαύξηση κατά 1 έτος του κατωτάτου ορίου, αν η απειλούμενη ποινή για το τελεσθέν έγκλημα είναι φυλάκιση

Για το πρώτο εδάφιο της δεύτερης παραγράφου προβλέπεται κάθειρξη μέχρι 10 έτη,

Για το δεύτερο εδάφιο της δεύτερης παραγράφου προβλέπεται φυλάκιση τουλάχιστον 1 έτους

Για το πρώτο εδάφιο της τρίτης παραγράφου προβλέπεται κάθειρξη

Για το δεύτερο εδάφιο της τρίτης παραγράφου προβλέπεται κάθειρξη μειωμένη κατ’ άρθρον 83 Π.Κ.

Για τη τέταρτη παράγραφο  προβλέπεται φυλάκιση τουλάχιστον 6 μηνών ή φυλάκιση μέχρι 2 έτη.

Για τη πέμπτη παράγραφο ισχύουν οι ποινές της τέταρτης παραγράφου.

Για την έκτη παράγραφο προβλέπεται φυλάκιση

Για την έβδομη παράγραφο επίσης προβλέπεται φυλάκιση

Στο συγκεκριμένο αδίκημα μπορεί να υφίσταται απόπειρα, εφόσον βέβαια έχει πραγματοποιηθεί αρχή εκτέλεσης της σχετικής πράξης

Διαβάστε Επίσης  Πλαστογραφία πιστοποιητικών

Τέλος, το άρθρο 187 Π.Κ., αναλύει λεπτομερέστατα όσα προβλέπονται για τις τρομοκρατικές πράξεις και τις τρομοκρατικές οργανώσεις. Θα λέγαμε πως το συγκεκριμένο άρθρο του Ποινικού Κώδικα είναι χωρίς αμφιβολία ένα από τα πιο λεπτομερή άρθρα για εγκληματική πράξη στο Ποινικό Δίκαιο.

Οι Υπηρεσίες μας​

Κατηγορίες

Logo δικηγορικού γραφείου Καμουζή

Δικηγόρος
Καμουζής Κωνσταντίνος

Δικηγορικό Γραφείο στην Αθήνα