Παν. Τσαλδάρη 17Α & Κίμωνος 6 στο Μαρούσι. (ΤΚ: 15122, πλησίον ΗΣΑΠ)

Τα δικαιώματα του πατέρα στο διαζύγιο

Σε περίπτωση διάστασης των συζύγων και στην περίπτωση διαζυγίου ο πατέρας έχει δικαιώματα σε σχέση με το ανήλικο παιδί του.

Συγκεκριμένα :

Με το νόμο 4800/2021 το οικογενειακό δίκαιο άλλαξε. Σύμφωνα με το νέο νόμο το συμφέρον του παιδιού εξασφαλίζεται ιδίως με την ουσιαστική συμμετοχή και των δύο γονέων,επομένως και του πατέρα στην ανατροφή και φροντίδα του, καθώς επίσης και με την αποτροπή διάρρηξης των σχέσεών του με καθένα από αυτούς, και προβλέπει ότι και η απόφαση του δικαστηρίου, όταν αποφασίζει σχετικά με την ανάθεση της γονικής μέριμνας ή με τον τρόπο άσκησής της πρέπει να αποβλέπει στο βέλτιστο συμφέρον του παιδιού, όπως ορίζεται παραπάνω. Τα αξιολογικά κριτήρια με τα οποία πρέπει να κρίνει το δικαστήριο είναι η ικανότητα και πρόθεση καθενός από τους γονείς να σεβαστεί τα δικαιώματα του άλλου, η συμπεριφορά κάθε γονέα κατά το προηγούμενο χρονικό διάστημα και η συμμόρφωσή του με τις νόμιμες υποχρεώσεις του οι οποίες προκύπτουν από τις δικαστικές αποφάσεις, τις εισαγγελικές διατάξεις καθώς και τις προηγούμενες συμφωνίες που είχε συνάψει με τον άλλο γονέα και αφορούν το παιδί. Επίσης ο νέος νόμος ορίζει ότι ανάλογα με την ωριμότητα του παιδιού πρέπει να ζητείται και να συνεκτιμάται η γνώμη του, πριν από κάθε απόφαση σχετική με τη γονική μέριμνα και τα συμφέροντά του.

 Τα δικαιώματα του πατέρα στο διαζύγιο – Επιμέλεια

Επομένως στις περιπτώσεις διαζυγίου ή ακύρωσης του γάμου ή λύσης ή ακύρωσης του συμφώνου συμβίωσης ή διακοπής της συμβίωσης των συζύγων ή των μερών του συμφώνου συμβίωσης και εφόσον ζουν και οι δύο γονείς, εξακολουθούν να ασκούν από κοινού και εξίσου τη γονική μέριμνα.

Οι γονείς οφείλουν να καταβάλλουν προσπάθεια για την εξεύρεση κοινά αποδεκτών λύσεων αλλά σε περίπτωση που διαφωνούν αποφασίζει το δικαστήριο.

Ο πατέρας σύμφωνα με το νέο οικογενειακό δίκαιο έχει ισότιμη θέση ως γονέας με τη μητέρα. Στα πλαίσια επομένως του συναινετικού διαζυγίου, οι γονείς πρέπει να καταρτίσουν με τη βοήθεια των πληρεξουσίων δικηγόρων τους, συμφωνία με την οποία να ρυθμίζεται η κατανομή της γονικής μέριμνας και ιδίως της επιμέλειας των παιδιών, ο τόπος διαμονής τους, ο γονέας με τον οποίο διαμένουν, η επικοινωνία τους με τον άλλο γονέα και η διατροφή τους. Στο πλαίσιο αυτό μπορεί στα πλαίσια του συναινετικού διαζυγίου, να επιλεγεί όχι μόνο η αποκλειστική επιμέλεια αλλά και η συνεπιμέλεια.

Διαβάστε Επίσης  Άκυρος ή ανυπόστατος γάμος

Η συνεπιμέλεια μπορεί να έχει τη μορφή της εναλλασσόμενης κατοικίας κα ισόχρονης διαμονής του παιδιού τόσο στην κατοικία της μητέρας όσο και στην κατοικία του πατέρα, ή συνεπιμέλεια με την μορφή της συναπόφασης δηλαδή της λήψης από κοινού αποφάσεων για το ανήλικο παιδί.Η από κοινού επιμέλεια αποτελεί τον κανόνα ενώ κατά παρέκκλιση από τον κανόνα μπορεί να επιλεγεί η ανάθεση της αποκλειστικής επιμέλειας στον ένα γονέα και να ρυθμιστεί η επικοινωνία του παιδιού με τον άλλο γονέα.

Επομένως εάν οι γονείς διαφωνούν και δεν ακολουθούν τη διαδικασία του συναινετικού διαζυγίου, καθένας από τους γονείς πρέπει να προσφύγει στην εξωδικαστική διαδικασία της διαμεσολάβησης. Εάν δεν επιτευχθεί συμφωνία μέσω της διαμεσολάβησης τότε θα επιληφθεί το δικαστήριο. Στην περίπτωση αυτή το δικαστήριο μπορεί ανάλογα με τη συγκεκριμένη περίπτωση, μεταξύ άλλων να) να κατανείμει την άσκηση της γονικής μέριμνας μεταξύ των γονέων, να εξειδικεύσει τον τρόπο άσκησής της στα κατ’ ιδίαν θέματα ή να αναθέσει την άσκηση της γονικής μέριμνας στον ένα γονέα ή να διατάξει διαμεσολάβηση.

ΣΥΝΑΠΟΦΑΣΗ ΤΩΝ ΓΟΝΕΩΝ ΓΙΑ ΣΗΜΑΝΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΕΠΙΜΕΛΕΙΑΣ ΤΟΥ ΠΑΙΔΙΟΥ

Πλέον με το νέο οικογενειακό δίκαιο, ακόμη και εάν η επιμέλεια ασκείται ή έχει ανατεθεί στον ένα γονέα, που συνήθως είναι η μητέρα για τις συγκεκριμένες περιπτώσεις που αναφέρονται στο νόμο οι γονείς καλούνται να συναποφασίσουν.

Τα θέματα που απαιτούν συναπόφαση των γονέων είναι α. Η ονοματοδοσία β. το θρήσκευμα γ. Ζητήματα υγείας του παιδιού, εκτός από τα επείγοντα,δ.τα ζητήματα εκπαίδευσης που επιδρούν αποφασιστικά στο μέλλον του παιδιού ε. Η μεταβολή του τόπου διαμονής του παιδιού όταν επηρεάζει ουσιωδώς το δικαίωμα επικοινωνίας του άλλου γονέα.

Διαβάστε Επίσης  Άρνηση τέκνου για επικοινωνία

Γονική Μέριμνα

Σε περίπτωση που η επιμέλεια του ανηλίκου τέκνου, δηλαδή η ανατροφή μόρφωση και η εκπαίδευση του τέκνου και ο προσδιορισμός του τόπου της κατοικίας του, ανατεθεί στη μητέρα, ο πατέρας διατηρεί το δικαίωμα στη γονική μέριμνα του παιδιού δηλαδή συμμετέχει ισότιμα στις αποφάσεις που αφορούν τη διοίκηση της περιουσίας του ανηλίκου τέκνου καθώς και την εκπροσώπηση του ανηλίκου σε κάθε υπόθεση, δικαιοπραξία ή ενώπιον του δικαστηρίου.

Το δικαιώματα της Επικοινωνίας

Επίσης ο πατέρας ,όταν η επιμέλεια του παιδιού ανατεθεί στη μητέρα, έχει δικαίωμα επικοινωνίας με το ανήλικο παιδί του . Το άκρως αυτό προσωπικό δικαίωμα του γονέα προς επικοινωνία με το ανήλικο τέκνο του , απορρέει από το φυσικό δεσμό του αίματος και του αισθήματος της στοργής προς το τέκνο, συντελεί δε στην ανάπτυξη του ψυχικού του κόσμου και στην εν γένει προσωπικότητα του και για το λόγο αυτό, η άσκηση του αποβλέπει κυρίως στο καλώς εννοούμενο συμφέρον του τέκνου . Σκοπός του δικαιώματος αυτού είναι η διατήρηση του ψυχικού δεσμού γονέα και τέκνου. Στο νέο αναμορφωμένο άρθρο ΑΚ΄1520 ορίζεται ότι στην περίπτωση που ο ένας γονέας, συνήθως η μητέρα, έχει την αποκλειστική επιμέλεια,  ο άλλος γονέας, που συνήθως είναι ο πατέρας με τον οποίο δεν διαμένει το παιδί, έχει το δικαίωμα και την υποχρέωση της, κατά το δυνατό, ευρύτερης επικοινωνίας με αυτό, στην οποία περιλαμβάνονται τόσο η φυσική παρουσία και επαφή του με το παιδί, όσο και η διαμονή του παιδιού στην κατοικία του πατέρα.

Η μητέρα  οφείλει να διευκολύνει και να προωθεί την επικοινωνία του παιδιού με τον πατέρα σε τακτή χρονική βάση.

Ο χρόνος επικοινωνίας του παιδιού με φυσική παρουσία με τον πατέρα, τεκμαίρεται στο ένα τρίτο (1/3) του συνολικού χρόνου, εκτός αν ο πατέρας αυτός ζητά μικρότερο χρόνο επικοινωνίας, ή επιβάλλεται να καθορισθεί μικρότερος ή μεγαλύτερος χρόνος επικοινωνίας για λόγους που αφορούν στις συνθήκες διαβίωσης ή στο συμφέρον του παιδιού, εφόσον, σε κάθε περίπτωση, δεν διαταράσσεται η καθημερινότητα του τέκνου. Αποκλεισμός ή περιορισμός της επικοινωνίας είναι δυνατός μόνο για εξαιρετικά σοβαρούς λόγους, ιδίως όταν ο γονέας με τον οποίον δεν διαμένει το παιδί, κριθεί από το δικαστήριο ακατάλληλος να ασκεί το δικαίωμα επικοινωνίας με το παιδί.

Διαβάστε Επίσης  Η προσβολή της πατρότητας

Κατά συνέπεια, σε καμιά περίπτωση δεν νοείται πλήρης αποκλεισμός του δικαιώματος της προσωπικής επικοινωνίας του γονέα με το ανήλικο τέκνο του, παρά μόνο σε περίπτωση που η επικοινωνία αυτή μπορεί να θέσει σε κίνδυνο την ανατροφή του ανηλίκου, οπότε πρέπει η ενάσκηση του σχετικού δικαιώματος να ρυθμισθεί με τέτοιο τρόπο, ώστε να εξουδετερωθεί ο από την επικοινωνία αυτή δυνάμενος να προέλθει για το ανήλικο κίνδυνος. Σύμφωνα λοιπόν με τα παραπάνω το δικαστήριο θα καθορίσει κάποιες ημέρες και ώρες εντός της εβδομάδας που ο πατέρας θα επικοινωνεί με το ανήλικο παιδί του, τα Σαββατοκύριακα κάθε μήνα που το παιδί θα διανυκτερεύει μαζί του τις ημέρες των διακοπών των Χριστουγέννων και του Πάσχα που το παιδί θα βρίσκεται με τον πατέρα του καθώς και συγκεκριμένο αριθμό ημερών από τις καλοκαιρινές διακοπές που θα περνά το ανήλικο παιδί αποκλειστικά μαζί με τον πατέρα του. Αν είστε πατέρας συμβουλευτείτε ένα εξειδικευμένο δικηγόρο που θα εξασφαλίσει τα δικαιώματα σας !

Οι Υπηρεσίες μας​

Κατηγορίες

Logo δικηγορικού γραφείου Καμουζή

Δικηγόρος
Καμουζής Κωνσταντίνος

Δικηγορικό Γραφείο στην Αθήνα