Παν. Τσαλδάρη 17Α & Κίμωνος 6 στο Μαρούσι. (ΤΚ: 15122, πλησίον ΗΣΑΠ)

Άυλο συναινετικό διαζύγιο

Ο γάμος, χωρίς αμφιβολία αποτελεί το θεσμό δια του οποίου διαμορφώθηκαν οι κοινωνίες και έχουν λάβει τη σημερινή τους δομή. Η σημαντικότητα του γάμου, μπορεί εύκολα να κατανοηθεί και από το γεγονός πως ο νομοθέτης προέβλεψε τη συνταγματική του προστασία στο άρθρο 21 παρ. 1 του Συντάγματος. Πέρα όμως από το σύνταγμα το οικογενειακό δίκαιο έχει προσδώσει στο γάμο αυξημένη βαρύτητα, γεγονός που μπορεί να παρατηρηθεί από την αναλυτική παρουσίαση των ειδών διαζυγίου, καθώς και των λόγων λύσης ενός γάμου. Ως γνωστόν, υπάρχουν τρεις τρόποι να προβεί κανείς σε διάζευξη.

Το συναινετικό διαζύγιο, το διαζύγιο με αντιδικία και το αυτόματο διαζύγιο. Μάλιστα όταν ο ένας από τους συζύγους δε συναινεί στη λύση του γάμου, θα πρέπει να υπάρχουν κλονιστικά γεγονότα ισχυρά που να κάνουν τη συνέχιση της έγγαμης συμβίωσης αδύνατη, ώστε να υπάρξει η δυνατότητα λύσης του γάμου. Αν όμως οι σύζυγοι συναινούν και θέλουν να λύσουν το γάμο τους, το συναινετικό διαζύγιο είτε άυλο είτε δια φυσικής παρουσίας είναι η ταχύτερη και οικονομικότερη διαδικασία.

Τι είναι όμως το άυλο συναινετικό διαζύγιο και ποια είναι η διαφορά του από το <<κλασικό>> συναινετικό διαζύγιο;

Στη πράξη θα λέγαμε πως οι δύο διαδικασίες νομικά ακολουθούν την ίδια διαδικασία και είναι ισοδύναμες. Ωστόσο, υπάρχει μια μεγάλη διαφορά. Το γεγονός πως το άυλο συναινετικό διαζύγιο πραγματοποιείται ψηφιακά και όχι με φυσική παρουσία. Η καινοτομία της πληροφορικής λοιπόν στην εποχή μας, έχει και εφαρμογή στα καθημερινά νομικά ζητήματα που αντιμετωπίζει ο σύγχρονος άνθρωπος. Πρακτικά λοιπόν, το άυλο συναινετικό διαζύγιο, δεν είναι κάτι άλλο παρά η εφαρμογή της διαδικασίας του συναινετικού διαζυγίου, όπως γινόταν μέχρι σήμερα αλλά με ψηφιακό τρόπο.

Διαβάστε Επίσης  Η αξίωση στη δίκη της διατροφής για παροχή πληροφοριών σχετικά με τα εισοδήματα και τη περιουσία του άλλου συζύγου.

Ποια είναι όμως η διαδικασία που θα πρέπει να πραγματοποιηθεί στο άυλο συναινετικό διαζύγιο;

Αρχικά, θα πρέπει να ξεκαθαριστεί πως και στο άυλο συναινετικό διαζύγιο είναι υποχρεωτικοί εκ του νόμου δύο δικηγόροι και ένας συμβολαιογράφος. Τη διαδικασία ξεκινά ένας από τους δικηγόρους των συζύγων, ο οποίος αφού πραγματοποιήσει τη σύνδεση στην εφαρμογή, δημιουργεί μια νέα υπόθεση λύσης γάμου. Εν συνεχεία, συμπληρώνει στη πλατφόρμα τα στοιχεία που είναι εκ του νόμου αναγκαία σε ένα συναινετικό διαζύγιο που είναι τα στοιχεία των συμβαλλόμενων συζύγων, των δικηγόρων και των δύο μερών και του συμβολαιογράφου.

Μάλιστα, θα πρέπει ο δικηγόρος για διαζύγια που ξεκίνησε τη ψηφιακή διαδικασία να συμπληρώσει το κείμενο του ιδιωτικού συμφωνητικού για τα όσα θα ισχύουν μετά τη λύση του γάμου, αφού βεβαίως έχει ολοκληρωθεί κάθε τυχόν διαπραγμάτευση με τον αντίδικο δικηγόρο. Έπειτα, ο δικηγόρος που άρχισε τη διαδικασία είτε  αποθηκεύει προσωρινά την υπόθεση, είτε προβαίνει σε οριστική υποβολή της αίτησης. Έπειτα, ενημερώνονται ηλεκτρονικά τα υπόλοιπα μέρη, δηλαδή ο αντίδικος δικηγόρος και οι σύζυγοι.

Το επόμενο στάδιο είναι, η είσοδος του αντίδικου δικηγόρου στην εφαρμογή κατόπιν ηλεκτρονική ενημερώσεως, ώστε να επιβεβαιώσει όσα έχουν συμπληρωθεί σε αυτή, ήτοι τα στοιχεία απάντων των συμβαλλόμενων καθώς και ότι περιέχεται στα ιδιωτικά συμφωνητικά. Αυτό γίνεται αφενός για λόγους διαφάνειας και εμπιστοσύνης μεταξύ των μερών και αφετέρου για να συνταχθεί η συμβολαιογραφική πράξη από τον συμβολαιογράφο.

Σε αυτό το στάδιο, η διαδικασία μπορεί να ακυρωθεί από οποιονδήποτε από τα συμβαλλόμενα μέρη, αρκεί βέβαια να εισαχθεί ο λόγος της ακύρωσης. Έπειτα, ακολουθεί η είσοδος των συζύγων στην εφαρμογή με τους κωδικούς taxisnet τους, ώστε να πραγματοποιήσουν τον έλεγχο του σχεδίου ιδιωτικού συμφωνητικού, που οι δικηγόροι τους έχουν εγκρίνει. Αφού το μελετήσουν, είτε το εγκρίνουν και συνεχίζεται η διαδικασία , είτε το απορρίπτουν και διαδικασία σταματά. Μάλιστα, δεν απαιτείται το γνήσιο της υπογραφής τους, καθώς αυτό τεκμαίρεται εκ της εισόδου τους δια των προσωπικών κωδικών τους.

Διαβάστε Επίσης  Γονική παροχή μετά τον γάμο

Δικηγόρος Οικογενειακού Αθήνα

Αν τα μέρη εγκρίνουν το ιδιωτικό  συμφωνητικό, ενημερώνονται όλα τα μέρη ηλεκτρονικώς για τη συναίνεση των συζύγων και άρχεται η προθεσμία των 10 ημερών για να ολοκληρωθεί η συμφωνία του διαζυγίου και να καταρτιστεί η πράξη της λύσης του γάμου από το συμβολαιογράφο. Μετά τη παρέλευση του δεκαήμερου, τα μέρη ενημερώνονται για τη παρέλευση του χρονικού διαστήματος  και η διαδικασία ολοκληρώνεται ψηφιακά από το συμβολαιογράφο. Πλέον τα μέρη μπορούν να υπαναχωρήσουν, μόνο μετά από συννενόηση με το συμβολαιογράφο. Σε περίπτωση που τα μέρη αδρανήσουν για χρονικό διάστημα τριών μηνών από το χρονικό σημείο έναρξης της διαδικασίας, επέρχεται αυτόματη ακύρωση της υπόθεσης μέσω της εφαρμογής και τα μέρη θα πρέπει να ξεκινήσουν από την αρχή τη διαδικασία.

Εντεύθεν, ακολουθεί η διαδικασία κατά την οποία ο συμβολαιογράφος πραγματώνει τη συμβολαιογραφική πράξη και την ανεβάζει στη ψηφιακή πλατφόρμα, μαζί  με όσα έχουν συμφωνηθεί περί των λοιπών ζητημάτων που αφορούν τη λύση του γάμου, όπως είναι η διατροφή και η επικοινωνία με τα τέκνα. Η έγκριση της συμφωνίας πραγματοποιείται με τη ψηφιακή δήλωση των συζύγων περί αποδοχής της πράξεως ή σε περίπτωση που οι δικηγόροι των μερών είναι εφοδιασμένοι με συμβολαιογραφικό πληρεξούσιο, μπορούν να την εγκρίνουν και οι ίδιοι.

Μετά από το στάδιο της εγκρίσεως, ο συμβολαιογράφος οριστικοποιεί το διαζύγιο, με την εισαγωγή του αριθμού και της ημερομηνίας σύνταξης της συμβολαιογραφικής πράξης. Πλεόν, σε αυτό το στάδιο δεν επιτρέπεται να ακυρωθεί η διαδικασία. Μέσα από τη πλατφόρμα, ολοκληρώνεται δια ψηφιακής εγκρίσεως η συμφωνία του συναινετικού διαζυγίου. Επί θρησκευτικού γάμου, ο συμβολαιογράφος θα πρέπει να αναφέρει και τα στοιχεία της πνευματικής λύσης του γάμου καθώς και οτιδήποτε σχετίζεται με αυτή.

Διαβάστε Επίσης  Διαζύγιο ποιος φεύγει από το σπίτι;

Η γονική μέριμνα μετά το διαζύγιο

Το επόμενο βήμα είναι, η αυτόματη ενημέρωση του Μητρώου Πολιτών από την εφαρμογή και η διαδικασία ολοκληρώνεται με την εγγραφή του συνανετικού διαζυγίου στο αρμόδιο ληξιαρχείο. Η ψηφιακή εφαρμογή αποστέλει email σε όλα τα εμπλεκόμενα μέρη, ήτοι στους συζύγους, στους δικηγόρους τους και στο συμβολαιογράφο πως ολοκληρώθηκε η διαδικασία κοινοποιώντας τους τον μοναδικό κωδικό που έχει λάβει η πράξη διαζυγίου.

Ποια είναι τα απαραίτητα δικαιολογητικά για το άυλο συναινετικό διαζύγιο;

Tα απαραίτητα δικαιολογητικά για το άυλο συναινετικό διαζύγιο, είναι τα ίδια με το συναινετικό διαζύγιο. Θα πρέπει λοιπόν τα συμβαλλόμενα  μέρη να έχουν στη κατοχή τους τη ληξιαρχική πράξη γάμου τους και το πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης τους.

Συμπερασματικά

Συνοψίζοντας, το άυλο συναινετικό διαζύγιο ακολουθεί τα ίδια νομικά στάδια με το συναινετικό διαζύγιο, ωστόσο αυτά γίνονται ψηφιακά και χωρίς φυσική παρουσία. Θα λέγαμε πως αποτελεί την εφαρμογή της προόδου της τεχνολογίας για τη διευκόλυνση της νομικής επιστήμης.

Οι Υπηρεσίες μας​

Κατηγορίες

Logo δικηγορικού γραφείου Καμουζή

Δικηγόρος
Καμουζής Κωνσταντίνος

Δικηγορικό Γραφείο στην Αθήνα