Παν. Τσαλδάρη 17Α & Κίμωνος 6 στο Μαρούσι. (ΤΚ: 15122, πλησίον ΗΣΑΠ)

Άρση – εξάλειψη προσημείωσης υποθήκης

Άρση – εξάλειψη προσημείωσης υποθήκης. Είναι σύνηθες οι πολίτες προκειμένου, είτε για να καλύψουν ανάγκες τους, είτε να προβούν σε αγορά ή οικοδόμηση κατοικίας, να προβαίνουν στη λήψη δανείου από τα τραπεζικά ιδρύματα της χώρας μας. Σε αυτές τις περιπτώσεις, τα τραπεζικά ιδρύματα προβαίνουν σε προσημείωση υποθήκης, προκειμένου να εξασφαλίσουν πως σε περίπτωση αδυναμίας του οφειλέτη να αποπληρώσει, θα μπορέσουν να λάβουν εκ της ακίνητης περιουσίας του, τα κεφάλαια που του διέθεσαν.

Όταν λοιπόν ο οφειλέτης αποπληρώσει το δάνειο που οφείλει στη τράπεζα, τότε έχει τη δυνατότητα να πραγματοποιήσει δια του συνηγόρου του, τη διαδικασία για άρση της προσημείωσης που είχε εγγράψει στο ακίνητο του η τράπεζα, καθώς δεν υφίσταται πλέον νόμιμη αιτία για την ύπαρξη της. Μέσα από τη δικαστηριακή διαδικασία λοιπόν, που ακολουθείται για την εξάλειψη της προσημείωσης υποθήκης, το ακίνητο του πρώην οφειλέτη αποδεσμεύεται από τις εμπράγματες ασφάλειες και είναι πια ελεύθερο και χωρίς βάρη.

Η επιμέλεια της όλης διαδικασίας από δικηγόρο είναι απαραίτητη καθώς, η παράσταση δικηγόρου στο ακροατήριο επί της συζήτησης της υποθέσεως είναι υποχρεωτική. Ο δικηγόρος καλείται να υποβάλει αίτηση στο αρμόδιο δικαστήριο, που σύμφωνα με το άρθρο 683 παρ.3 ΚΠολΔ, είναι το Ειρηνοδικείο στη περιφέρεια του οποίου ανήκει το ακίνητο, εκτός αν η απόφαση για εγγραφή προσημείωσης υποθήκης είχε πραγματοποιηθεί στο Μονομελές Πρωτοδικείο. Σε αυτή τη περίπτωση, η αίτηση για εξάλειψη της προσημειώσεως θα πρέπει να υποβληθεί στο Μονομελές Πρωτοδικείο.

Στην αίτηση που πραγματοποιείται στο αρμόδιο σύμφωνα με τη Πολιτική Δικονομία δικαστήριο, το αίτημα σας θα είναι να ανακληθεί η απόφαση εγγραφής προσημείωσης υποθήκης και να εξαλειφθεί η προσημείωση υποθήκης, που έχει εγγραφεί σε αυτό. Η διαδικασία που ακολουθείται για την άρση προσημείωσης υποθήκης είναι αυτή των ασφαλιστικών μέτρων.

Διαβάστε Επίσης  Δικηγόρος για Συμβόλαια - Έλεγχος Τίτλων

Τι προβλέπει η νομοθεσία και συγκεκριμένα ο αστικός κώδικας, για την άρση προσημείωσης υποθήκης;

Στον αστικό μας κώδικα αναφέρονται τα ακόλουθα:

<< Άρθρο 1330 – Αστικός Κώδικας – Εξάλειψη της προσημείωσης

Η προσημείωση εξαλείφεται : 1. με συναίνεση του δανειστή, που παρέχεται όπως και για την εξάλειψη της υποθήκης· 2. αν προσαχθεί απόφαση που ανακαλεί την απόφαση που είχε διατάξει την εγγραφή της ή απόφαση που διατάζει την εξάλειψη της· 3. αν από την τελεσίδικη επιδίκαση της απαίτησης πέρασαν ενενήντα ημέρες χωρίς η προσημείωση να τραπεί σε υποθήκη.

Άρθρο 1331 – Αστικός Κώδικας – Συνέπειες της εξάλειψης

Αν εξαλειφθεί η υποθήκη, την τάξη της παίρνει η αμέσως επόμενη κατά το χρόνο της εγγραφής.

Άρθρο 1332 – Αστικός Κώδικας – Η υποθήκη δεν αναβιώνει χωρίς εγγραφή

Η υποθήκη μετά την απόσβεσή της δεν αναβιώνει· αν εγγραφεί και πάλι, ισχύει από το χρόνο της νέας εγγραφής.

Άρθρο 1333 – Αστικός Κώδικας – Γραφείο υποθηκών

Στα γραφεία υποθηκών γίνονται οι εγγραφές υποθηκών, οι προσημειώσεις και οι εξαλείψεις τους. Τα γραφεία αυτά συνιστώνται, λειτουργούν και διευθύνονται κατά τον τρόπο που ορίζει ο νόμος.>>.

Η άρση της προσημείωση υποθήκης διακρίνεται σε: συναινετική άρση προσημείωσης, β) σε κατ’ αντιδικία άρση προσημείωσης.

Ποια είναι η διαδικασία που ακολουθείται επί συναινετικής άρσης προσημείωσης υποθήκης;

Εφόσον ο οφειλέτης εξοφλήσει το δάνειο του, για το οποίο ο δανειστής έχει εγγράψει προσημείωση, τότε προβαίνει στη κατάθεση αιτήσεως στη τράπεζα και αιτείται τη χορήγηση βεβαιώσεως εξόφλησης, καθώς και τη συναίνεση της δανείστριας τράπεζας, για την εξάλειψη της προσημείωσης υποθήκης από το ακίνητο του. Μετά από τη λήψη της βεβαιώσεως εξόφλησης, από το δικηγόρο του οφειλέτη, κατόπιν επικοινωνίας με τον πληρεξούσιο δικηγόρο της τράπεζας, ο δικηγόρος του οφειλέτη προβαίνει στη κατάθεση της αιτήσεως για εξάλειψη προσημείωσης υποθήκης, στο αρμόδιο δικαστήριο ζητώντας να εξαλειφθεί η προσημείωση, από τα βιβλία υποθηκών που διατηρούνται στο αρμόδιο υποθηκοφυλακείο. Η απόφαση για την εξάλειψη εκδίδεται σύντομα, ανάλογα βέβαια με το δικαστηριακό φόρτο.

Διαβάστε Επίσης  Παράταση μισθωτηρίου - Μίσθωση γίνεται Αορίστου Χρόνου

Ποια είναι η διαδικασία που ακολουθείται στην εξάλειψη προσημείωσης υποθήκης κατ’ αντιδικία;

Στη συγκεκριμένη διαδικασία, ο δικηγόρος του οφειλέτη προβαίνει σε κατάθεση αίτησης ασφαλιστικών μέτρων και η απόφαση του δικαστηρίου εκδίδεται, σε σημαντικά μεγαλύτερο χρονικό διάστημα.

Τόσο στη περίπτωση της συναινετικής άρσης προσημείωσης, όσο και στη περίπτωση της κατ’ αντιδικία άρσης της προσημείωσης, η διαδικασία περατώνεται όχι μόνο με την έκδοση της δικαστικής αποφάσεως, αλλά χρειάζεται και η κατάθεση της στο αρμόδιο Υποθηκοφυλακείο/Κτηματολόγιο, που ανήκει το ακίνητο, ώστε να διαγραφεί από το βιβλίο βαρών η προσημείωση υποθήκης.

Ποια είναι τα απαραίτητα δικαιολογητικά, για τη διαδικασία της εξάλειψης προσημείωσης υποθήκης;

Αρχικά, θα πρέπει να αναζητηθεί το επικυρωμένο αντίγραφο της αποφάσεως εγγραφής προσημείωσης υποθήκης. Χρειάζεται επίσης, η απόφαση περί έγκρισης ολικής ή εν μέρει εξάλειψης της προσημείωσης υποθήκης, έγγραφο το οποίο παρέχεται από τον δανειστή, που συνήθως είναι κάποια τράπεζα ή fund. Ένα άλλο έγγραφο απαραίτητο είναι, το κτηματολογικό φύλλο και το απόσπασμα κτηματολογικού διαγράμματος και φυσικά το συμβόλαιο του ακινήτου. Στο δικαστήριο θα πρέπει να προσκομιστούν, η αίτηση για εξάλειψη, το προσχέδιο απόφασης άρσης προσημείωσης και η δήλωση περί συναίνεσης της τράπεζας. Ο δικηγόρος με ειδίκευση στα ακίνητα θα σας δώσει εξατομικευμένη καθοδήγηση.

Τέλος, θα πρέπει να λεχθεί πως η διαδικασία για άρση – εξάλειψη προσημείωσης υποθήκης είναι μια διαδικασία που μπορεί να εμφανίσει, σημαντική πολυπλοκότητα αν δεν ακολουθηθούν οι διαδικασίες όπως πρέπει και σύμφωνα με τα όσα ορίζονται στον Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας και στον Αστικό Κώδικα. Δε θα πρέπει να ξεχνάτε, πως το εμπράγματο δίκαιο είναι αυτό στο οποίο επικρατεί και κυριαρχεί, η αρχή της δημοσιότητας και για αυτό η έκδοση της αποφάσεως δεν ολοκληρώνει τη διαδικασία εξαλείψεως, αλλά είναι απαραίτητο να ενημερωθούν τα βιβλία του αρμόδιου Υποθηκοφυλακείου/Κτηματολόγιου.

Διαβάστε Επίσης  Real Estate - Δικηγόρος Αθήνα Καμουζής

Οι Υπηρεσίες μας​

Κατηγορίες

Logo δικηγορικού γραφείου Καμουζή

Δικηγόρος
Καμουζής Κωνσταντίνος

Δικηγορικό Γραφείο στην Αθήνα