Παν. Τσαλδάρη 17Α & Κίμωνος 6 στο Μαρούσι. (ΤΚ: 15122, πλησίον ΗΣΑΠ)

Σφράγιση και αποσφράγιση ακινήτου

Σφράγιση και αποσφράγιση ακινήτου. Δεν είναι λίγες οι περιπτώσεις συμπολιτών μας, οι οποίοι ζουν μόνοι τους, δεν έχουν οικογένεια, ούτε στενό φιλικό ή συγγενικό περιβάλλον. Το συγκεκριμένο φαινόμενο είναι πιο σύνηθες στις μεγαλουπόλεις, όπως είναι η Αθήνα, αλλά όχι μόνο. Σε τέτοιες περιπτώσεις, η αστυνομία προβαίνει σε σφράγιση του ακινήτου του θανόντα, ώστε να διασφαλιστεί πώς τα προσωπικά του αντικείμενα, τα οποία βρίσκονται μέσα στην οικία δεν θα κλαπούν μετά το θάνατό του. Η συγκεκριμένη ρύθμιση έχει θεσπιστεί σύμφωνα με το άρθρο 826 εδάφιο Α του κώδικα πολιτικής δικονομίας. Για άλλη μια φορά το δίκαιο, έχει προνοήσει να διασφαλίσει κάθε πιθανή προβληματική, που μπορεί να αντιμετωπίσει ο άνθρωπος στη ζωή του και λειτουργεί προστατευτικά, ως προς αυτόν ακόμα και μετά τον θάνατο του.

Αίτηση Σφράγισης Ακινήτου

Ο ειρηνοδίκης, δύναται μετά από αίτηση κάθε προσώπου που έχει έννομο συμφέρον ή και αυτεπαγγέλτως, να διατάξει τη σφράγιση πραγμάτων, ορίζοντας συμβολαιογράφο να τη διενεργήσει, ώστε να αποτραπεί o κίνδυνος κλοπής των αντικειμένων του θανόντος. Όπως ορίζει λοιπόν η αναφερθείσα διάταξη, του Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας, η σφράγιση ενός ακινήτου διατάσσεται μετά από απόφαση του Ειρηνοδίκη. Βέβαια στην πράξη σε επείγουσες περιπτώσεις που υπάρχει χρονική πίεση, η αστυνομία πραγματοποιεί προσωρινή σφράγιση ακινήτου και έπειτα, καταθέτει την έκθεση προσωρινής σφράγισης στο κατά τόπον αρμόδιο Ειρηνοδικείο, με σχετικό ενημερωτικό σημείωμα, καθώς και με τα κλειδιά της οικίας του θανόντα. Μετά από τη διαδικασία της προσωρινής σφράγισης, ο αρμόδιος ειρηνοδίκης ορίζει συμβολαιογράφο, για να πραγματοποιηθεί η διαδικασία της οριστικής σφράγισης του ακινήτου. Σημαντικό είναι να επισημανθεί πως, μετά τη σφράγιση του ακινήτου, απαγορεύεται η είσοδος οποιουδήποτε στο διαμέρισμα, ακόμα και αν κάποιος είναι κληρονόμος του θανόντα, μετά από τη σφράγιση δεν επιτρέπεται να εισέλθει στο διαμέρισμα του θανόντα, καθώς σε περίπτωση που παραβιαστούν οι σφραγίδες διαπράττει το ποινικό αδίκημα του άρθρου 178 του Ποινικού Κώδικα, το οποίο προβλέπει ποινή φυλάκισης μέχρι δύο έτη, για όποιον παραβίασε τη σφράγιση ακινήτου και εισήλθε σε αυτό.

Διαβάστε Επίσης  Προϋποθέσεις για Golden Visa

Δεν είναι όμως μόνο η αστυνομία που μπορεί να ζητήσει τη σφράγιση ενός ακινήτου, αλλά τέτοια δυνατότητα έχει, οποιοσδήποτε έχει έννομο συμφέρον, όπως για παράδειγμα κάποιο συγγενικό πρόσωπο του θανόντα. Σε μία τέτοια περίπτωση, πραγματοποιείται η διαδικασία της κατάθεσης αίτησης στο Ειρηνοδικείο και η εκδίκαση αυτής, κατά τη διαδικασία της εκούσιας δικαιοδοσίας. Τα πρόσωπα που νομιμοποιούνται να ζητήσουν την αποσφράγιση ακινήτου, είναι οποιοσδήποτε έχει έννομο συμφέρον όπως είναι για παράδειγμα (ενδεικτικά και όχι περιοριστικά), οι κληρονόμοι του θανόντα, οι ιδιοκτήτες της οικίας σε περίπτωση που ο θανόντας ήταν ένοικος των ιδιοκτητών, σύμφωνα με τις επιταγές του άρθρου 831 παράγραφος 1 εδάφιο Α, του κώδικα πολιτικής δικονομίας. Σε περίπτωση που η σφράγιση δεν είναι αναγκαία, ή αν πρόκειται να γίνει απογραφή, ο ειρηνοδίκης που διέταξε τη σφράγιση, μετά από αίτηση οποιουδήποτε έχει έννομο συμφέρον ή και αυτεπαγγέλτως, διατάζει τη πραγματοποίηση της αποσφράγισης του ακινήτου.

Διαδικασία Αποσφράγισης

Η διαδικασία της αποσφράγισης ακινήτου πραγματοποιείται από συμβολαιογράφο, μετά από την δικαστική απόφαση του αρμόδιου ειρηνοδίκη, ο οποίος διέταξε την ενέργεια της αποσφράγισης. Τα στάδια της διαδικασίας της αποσφράγισης ακινήτου είναι τα ακόλουθα: πρώτον πραγματοποιείται η αίτηση του έχοντος έννομο συμφέρον, στο Ειρηνοδικείο που έχει διατάξει τη σφράγιση, η οποία εκδικάζεται κατά τη διαδικασία της εκούσιας δικαιοδοσίας. Θα πρέπει να πραγματοποιηθεί η επίδοσή της αιτήσεως στο αστυνομικό τμήμα, ή σε οποιοδήποτε άλλο πρόσωπο ζήτησε τη σφράγιση οικίας, δεύτερον ακολουθεί η εκδίκαση της αίτησης αποσφράγισης, εφόσον μετά από την κατάθεση της αίτησης ορίζεται δικάσιμος, στην οποία θα πρέπει να γίνει η παράσταση των αιτούντων, δια του πληρεξούσιου δικηγόρου τους. Στη συγκεκριμένη εκδίκαση, οι αιτούντες θα πρέπει να αποδείξουν πως πια δεν υφίσταται λόγος για τη σφράγιση του ακινήτου, καθώς δεν υπάρχει κίνδυνος απώλειας ή καταστροφής αντικειμένων του θανόντος. Θα πρέπει μάλιστα να αποδειχθεί πως, τα σφραγισθέντα αντικείμενα, δεν είναι μεγάλης οικονομικής αξίας και ως εκ τούτου, δεν είναι απαραίτητο να οριστεί πραγματογνώμονας, για να διενεργηθεί η απογραφή των αντικειμένων. Ο ειρηνοδίκης μετά από απόφαση του, ορίζει συμβολαιογράφο για να διενεργηθεί η αποσφράγιση, καθώς και μεσεγγυούχο των πραγμάτων που συνηθίζεται να ορίζεται ο αιτών της αποσφράγισης. Μετά από την έκδοση απόφασης του ειρηνοδίκη, ειδοποιείται ο συμβολαιογράφος που έχει αναλάβει την αποσφράγιση, ο οποίος καλείται να συντάξει την έκθεση αποσφράγισης, στην οποία καταγράφονται τα αντικείμενα εντός της οικίας. Εν συνεχεία, τόσο τα κλειδιά της οικείας, όσο και η οικία παραδίδεται στο μεσεγγυούχο, που όπως αναφέρθηκε είναι συνήθως ο αιτών της αποσφράγισης. Ακολουθεί η διαδικασία της απογραφής στα σφραγισθέντα πράγματα της οικίας, σε περίπτωση που τα αντικείμενα αυτά αποδειχθεί πως έχουν μεγάλη οικονομική αξία. Ο ειρηνοδίκης μάλιστα δύναται να διορίσει μετά από την απόφαση του πραγματογνώμονα, ο οποίος μετά από τη διαδικασία της αποσφράγισης, θα διενεργήσει την απογραφή των αντικειμένων.

Διαβάστε Επίσης  ΚΑΕΚ Ακινήτου - Διάταξη ψηφίων - Αριθμός Εθνικού Κτηματολογίου

Συμπερασματικά

Συνοψίζοντας, τόσο η διαδικασία της σφράγισης ακινήτου, όσο και η διαδικασία της αποσφράγισης ακινήτου, είναι ενέργειες οι οποίες πραγματοποιούνται από τα αρμόδια όργανα, μετά από την υποβολή αιτήσεως στο αρμόδιο Ειρηνοδικείο. Το γεγονός πως χρειάζεται δικαστική απόφαση, για τη σφράγιση και την αποσφράγιση ακινήτου, δεικνύει τη σημαντικότητα με την οποία ο νομοθέτης, περιβάλλει τις συγκεκριμένες ενέργειες.

Οι Υπηρεσίες μας​

Κατηγορίες

Logo δικηγορικού γραφείου Καμουζή

Δικηγόρος
Καμουζής Κωνσταντίνος

Δικηγορικό Γραφείο στην Αθήνα