Παν. Τσαλδάρη 17Α & Κίμωνος 6 στο Μαρούσι. (ΤΚ: 15122, πλησίον ΗΣΑΠ)

Η υποχρέωση πρόνοιας του εργοδότη

Επειδή η εργασιακή σχέση πέρα από τον οικονομικό χαρακτήρα που έχει, διέπεται και από προσωπικό χαρακτήρα, υπάρχει υποχρέωση του εργοδότη να ενδιαφέρεται για την προστασία του εργαζομένου, επιδεικνύοντας επιμέλεια στις συναλλαγές και συμμορφούμενος με τις κρατούσες κοινωνικές αντιλήψεις.

H Yποχρέωση πρόνοιας του εργοδότη ως το αντιστάθμισμα της υποχρέωσης πίστης

Η συγκεκριμένη υποχρέωση, αναφέρεται ως υποχρέωση πρόνοιας του εργοδότη και αποτελεί το αντιστάθμισμα της υποχρέωσης πίστης, που έχει ο μισθωτής προς τον εργοδότη. Σύμφωνα με τη συγκεκριμένη αρχή, θα πρέπει ο εργοδότης να σέβεται κάθε στοιχείο της προσωπικότητας εργαζομένου, να λαμβάνει τα κατάλληλα μέτρα για την αποφυγή εργατικού ατυχήματος και βλάβη της ζωής και υγείας μισθωτών και να ασκεί το διευθυντικό του δικαίωμα, εντός των ορίων της νομιμότητας και της ευπρέπειας.

Ο εργοδότης έχει την υποχρέωση να διατηρεί υγιεινές και ασφαλείς συνθήκες εργασίας, να χορηγεί ετήσια άδεια ανάπαυσης ή χρόνο εβδομαδιαίας ανάπαυσης στον εργαζόμενο, να προστατεύει τον μισθωτό από κάθε προσβολή της προσωπικότητάς του και από τις σεξουαλικές παρενοχλήσεις από συναδέλφους του και να λαμβάνει μέτρα υπέρ του εργαζόμενού, να εφοδιάζει το μισθωτό με πιστοποιητικό εργασίας και να σέβεται τα εύλογα συμφέροντα του μισθωτού σύμφωνα με την καλή πίστη και τα χρηστά συναλλακτικά ήθη.

Σε περιπτώσεις παράβασης της υποχρέωσης πρόνοιας, ο μισθωτός δικαιούται να ασκήσει το δικαίωμα επίσχεσης, μέχρι ο εργοδότης να παύσει την παράνομη συμπεριφορά του, να θεωρήσει επικαλούμενος το άρθρο 7 του νόμου 2112/1920 την εργοδοτική συμπεριφορά ως καταγγελία της σύμβασης εργασίας, λόγω μονομερούς βλαπτικής μεταβολής των όρων εργασίας και να αιτηθεί τη σχετική αποζημίωση απόλυσης. Σε περίπτωση που έχει συναφθεί σύμβαση εργασίας ορισμένου χρόνου, να προβεί σε καταγγελία της συμβάσεως, εφόσον η συμπεριφορά του εργοδότη ανήκει στην κατηγορία του σπουδαίου λόγου, να απαιτήσει να αποκατασταθεί κάθε βλάβη του και αν πληρούνται οι νόμιμες προϋποθέσεις, να ζητήσει χρηματική ικανοποίηση εφόσον εκ της συμπεριφοράς του εργοδότη υπέστη ηθική βλάβη.

Διαβάστε Επίσης  Παράνομες απολύσεις και αποζημίωση απόλυσης

Αναφορικά με την υποχρέωση σεβασμού της ιδιωτικής ζωής και της προσωπικότητας των εργαζομένων, θα πρέπει να λεχθεί πώς η ενάσκηση του διευθυντικού δικαιώματος του εργοδότη δεν θα πρέπει να ασκείται καταχρηστικά, αλλά να βασίζεται στο εύλογο συμφέρον του, να ελέγχει τη δραστηριότητα του μισθωτού κατά τη διάρκεια του εργασιακού του χρόνου. Δεν θα πρέπει δηλαδή ο εργοδότης να δύναται να εισχωρήσει στην ιδιωτική ζωή του μισθωτού ή να γνωρίζει ευαίσθητα προσωπικά δεδομένα αυτού. Ειδικότερα, στο ζήτημα του σεβασμού και της προστασίας των ευαίσθητων προσωπικών δεδομένων των εργαζομένων, θα πρέπει να λεχθεί πως θα πρέπει ο εργοδότης να κάνει χρήση των απαραίτητων δεδομένων που είναι σημαντικά για την εργασιακή σχέση και σε καμία περίπτωση δεν θα πρέπει να προβαίνει σε καταχρηστική χρησιμοποίηση δεδομένων, που συλλέγονται στο εργασιακό χώρο και αφορούν τη προσωπική ζωή και τις προσωπικές συμπεριφορές μισθωτών, ούτε να χρησιμοποιεί τα δεδομένα που έχει ο εργοδότης στην κατοχή του, ως μέσα πίεσης και διαρκής επιτήρησης της εργασιακής ζωής του εργαζόμενου.

Από που προκύπτει η προστασία των ευαίσθητων προσωπικών δεδομένων του εργαζόμενου;

Τα ευαίσθητα προσωπικά δεδομένα των εργαζομένων προστατεύονται από το άρθρο 9Α του συντάγματος, σύμφωνα με το οποίο καθένας έχει δικαίωμα προστασίας από τη συλλογή, επεξεργασία και χρήση ιδίως με ηλεκτρονικά μέσα των προσωπικών του δεδομένων όπως νόμος ορίζει η προστασία των προσωπικών δεδομένων διασφαλίζεται και από αρμόδια αρχή που συγκροτείται και λειτουργεί όπως ο νόμος ορίζει.

Τι ισχύει στις περιπτώσεις σεξουαλικής παρενόχλησης ή επί το ορθότερον προσβολής της γενετήσιας αξιοπρέπειας;

Όσον αφορά τις περιπτώσεις σεξουαλικής παρενόχλησης ή όπως νομικά αναφέρονται, προσβολής της γενετήσιας αξιοπρέπειας, θα πρέπει να επισημανθεί πως η σεξουαλική παρενόχληση συνιστά προσβολή της προσωπικότητάς του εργαζόμενου και η προκαλούμενη ηθική βλάβη στον παρενοχλούμενο, μπορεί να θεωρηθεί μονομερή βλαπτική μεταβολή των όρων εργασίας. Μάλιστα, έχει κριθεί νομολογιακά και προκύπτει εκ της υποχρεώσεως πρόνοιας του εργοδότη, πως ο εργοδότης υποχρεούται να προστατεύει την προσωπικότητα του εργαζόμενου από προσβολές συναδέλφων και από ερωτικές παρενοχλήσεις αυτών. Πλέον η νομοθεσία έχει προνοήσει για το συγκεκριμένο ζήτημα και έχει εκτεταμένη ρύθμιση για να προστατεύσει τα δικαιώματα του κάθε μισθωτού από τέτοιες συμπεριφορές, που προσβάλλουν τον πυρήνα της προσωπικότητάς του.

Διαβάστε Επίσης  Βαρέα και ανθυγιεινά ένσημα - Ηλικία συνταξιοδότησης

Είναι υποχρέωση του εργοδότη να χορηγεί πιστοποιητικό προϋπηρεσίας στον εργαζόμενο;

Όπως αναφέραμε είναι υποχρέωση του εργοδότη είναι να χορηγεί πιστοποιητικό προϋπηρεσίας. Η συγκεκριμένη υποχρέωση βασίζεται στην υποχρέωση πρόνοιας του εργοδότη και προβλέπεται ρητά στο άρθρο 678 Α.Κ., καθώς και σε άλλες ειδικότερες διατάξεις. Το συγκεκριμένο πιστοποιητικό είναι ιδιαίτερα χρήσιμο για τον εργαζόμενο, καθώς θα το βοηθήσει στη μελλοντική αναζήτηση εργασίας του να αποδείξει την εμπειρία του, την εξειδίκευση του και τις γνώσεις του στο συγκεκριμένο επάγγελμα που πρόκειται να ακολουθήσει. Άλλη μία χρησιμότητα του πιστοποιητικού προϋπηρεσίας είναι πως ο εργαζόμενος με το πιστοποιητικό αυτό, θα μπορέσει να είναι σε θέση να διεκδικήσει τα δικαιώματα του, που βασίζονται στο χρόνο προϋπηρεσίας του και στους εργοδότες στους οποίους έχει εργαστεί. Το δικαίωμα να λάβει το συγκεκριμένο πιστοποιητικό το έχει ο κάθε εργαζόμενος, ανεξάρτητα από τη διάρκεια της απασχόλησης του και τον ειδικότερο χαρακτήρα της εργασιακής του σχέσης, δηλαδή ανεξάρτητα με το αν πρόκειται για εργασία προσωρινή, εποχιακή μαθητεία, δοκιμαστική σύμβαση ορισμένου ή αορίστου χρόνου.

Οι Υπηρεσίες μας​

Κατηγορίες

Logo δικηγορικού γραφείου Καμουζή

Δικηγόρος
Καμουζής Κωνσταντίνος

Δικηγορικό Γραφείο στην Αθήνα