Παν. Τσαλδάρη 17Α & Κίμωνος 6 στο Μαρούσι. (ΤΚ: 15122, πλησίον ΗΣΑΠ)

Η αξίωση στη δίκη της διατροφής για παροχή πληροφοριών σχετικά με τα εισοδήματα και τη περιουσία του άλλου συζύγου.

Συνοπτική παρουσίαση

· Στη δίκη για τη μεταγαμιαία διατροφή ο νόμος παρέχει τη δυνατότητα για αξίωση παροχής πληροφοριών αναφορικά με τη περιουσία και τα εισοδήματα του άλλου συζύγου.

· Η αξίωση για παροχή πληροφοριών ισχύει και για τους δύο συζύγους και για τον υπόχρεο και για το δικαιούχο διατροφής.

· Οι πληροφορίες που επιτρέπεται να ζητηθούν από τον άλλον σύζυγο είναι μόνο όσες είναι χρήσιμες για τη θεμελίωση ή τον καθορισμό της διατροφής και μόνο όσες σχετίζονται με εισοδήματα και περιουσία του άλλου συζύγου.

· Το τραπεζικό απόρρητο ισχύει και δεν επιτρέπεται η κάμψη του για ζητήματα διατροφής.

· Η αίτηση για παροχή οικονομικών πληροφοριών παραδίδεται στους υπόχρεους μέσω του Εισαγγελέα, ο οποίος ελέγχει αν ο αιτών είναι πρώην σύζυγος, χωρίς να απαιτείται να ελέγξει αν υφίστανται οι ουσιαστικές προϋποθέσεις της διατροφής μετά το γάμο.

Αναλυτική παρουσίαση

Στις δίκες για τη διατροφή θα πρέπει να αποδειχτούν ορισμένες προϋποθέσεις που σχετίζονται με την οικονομική κατάσταση των συζύγων. Ο νόμος λοιπόν προέβλεψε την αξίωση παροχής πληροφοριών στο άρθρο 1445 ΑΚ σύμφωνα με την οποία στη δίκη για τη μεταγαμιαία διατροφή ο κάθε σύζυγος έχει τη δυνατότητα να αξιώσει τη παροχή πληροφοριών για τα εισοδήματα και τη περιουσία του άλλου συζύγου.

Πότε είναι επιτρεπτή η αξίωση για παροχή πληροφοριών από τον άλλον σύζυγο;

Ο νόμος παρέχει αυτή τη δυνατότητα στους συζύγους ώστε στη δίκη της μεταγαμιαίας διατροφής να μπορούν να αποδείξουν τις προϋποθέσεις της απορίας του δικαιούχου και της ευπορίας του υποχρέου καθώς και για τον καθορισμό του ύψους της διατροφής. Η αξίωση όμως για παροχή πληροφοριών μπορεί να λειτουργήσει και υπέρ του υποχρέου προβάλλοντας τον ισχυρισμό πως ο πρώην σύζυγός του δεν είναι άπορος αφού έχει στη κατοχή του περιουσιακά στοιχεία.

Διαβάστε Επίσης  Η γονική μέριμνα μετά το διαζύγιο

Η αξίωση για παροχή εισοδηματικών και περιουσιακών πληροφοριών από τον πρώην σύζυγο μπορεί να αξιωθεί με αγωγή, διέπεται από εκτελεστότητα σύμφωνα με το άρθρο 946 παρ. 1 ΚΠολΔ και δε χρειάζεται προηγούμενη άδεια. Χρονικός περιορισμός για τη συγκεκριμένη αξίωση δεν υφίσταται και οι οικονομικές πληροφορίες μπορούν να ζητηθούν τόσο στο στάδιο του αρχικού προσδιορισμού της διατροφής,στο στάδιο της μεταγενέστερης μεταβολής του ύψους της διατροφής ή ακόμα και κατά τη παύση της διατροφής.

Σε ποιες οικονομικές πληροφορίες του άλλου συζύγου επιτρέπεται να αποκτηθεί πρόσβαση;

Οι πληροφορίες που επιτρέπεται από τον νόμο να ζητηθούν από τον άλλο σύζυγο είναι μόνο αυτές που σχετίζονται με τα εισοδήματα και τη περιουσία του και μόνο όσες είναι χρήσιμες για τη θεμελίωση ή τον καθορισμό του ύψους της διατροφής.

Για παράδειγμα η άρση του φορολογικού απορρήτου είναι μεν επιτρεπτή μόνο όμως για τον σύζυγο που χρειάζεται αυτές τις πληροφορίες για τη θεμελίωση του δικαιώματος της διατροφής και όχι σε άλλα (τρίτα) πρόσωπα. Για τις συγκεκριμένες πληροφορίες δεν υπάρχει η προϋπόθεση της προηγούμενης συγκατάθεσης του φορέα τους καθώς πρόκειται για απλά προσωπικά δεδομένα και όχι ευαίσθητα. ΠΛέον το διαζύγιο με ένα κλικ είναι γεγονός και τα πράγματα απλοποιούνται.

Οι οικονομικές αυτές πληροφορίες μπορεί να ληφθούν όχι μόνο από τον φορέα τους δηλαδή τον άλλον σύζυγο αλλά και από τον εργοδότη του και από τον αρμόδιο οικονομικό έφορο. Η αίτηση για παροχή οικονομικών πληροφοριών παραδίδεται στους υπόχρεους μέσω του Εισαγγελέα, ο οποίος ελέγχει αν ο αιτών είναι πρώην σύζυγος, χωρίς να απαιτείται να ελέγξει αν υφίστανται οι ουσιαστικές προϋποθέσεις της διατροφής μετά το γάμο. Οι δικηγόροι διαζυγίων μπορούν να σας ενημερώσουν περαιτέρω. Επικοινωνήστε μαζί μας.

Διαβάστε Επίσης  Αίτηση διαζυγίου

Σημαντικό είναι να επισημανθεί πως απαγορεύεται επί αξίωσης παροχής πληροφοριών να αρθεί το τραπεζικό απόρρητο καθώς τα τραπεζικά δεδομένα αίρονται σε δύο μόνο περιπτώσεις : α) σε περίπτωση κακουργήματος και β) για το δανειστή που έχει δικαίωμα κατάσχεσης της περιουσίας του φορέα και μόνο μέχρι το ύψος του ποσού που απαιτείται για να ικανοποιηθεί η απαίτηση του.

Τέλος, σύμφωνα με τα άρθρα 450 επ. ΚΠολΔ η αξίωση για παροχή πληροφοριών μπορεί να ζητηθεί με τη διαδικασία της επίδειξης εγγράφων. Άλλοι δύο τρόποι να ζητηθεί η συγκεκριμένη αξίωση είναι αφενός το ασφαλιστικό μέτρο της προσωρινής επιδίκασης διατροφής και αφετέρου με παρεμπίπτουσα αγωγή και ανταγωγή στη δίκη για τη διατροφή.

Οι Υπηρεσίες μας​

Κατηγορίες

Logo δικηγορικού γραφείου Καμουζή

Δικηγόρος
Καμουζής Κωνσταντίνος

Δικηγορικό Γραφείο στην Αθήνα