Παν. Τσαλδάρη 17Α & Κίμωνος 6 στο Μαρούσι. (ΤΚ: 15122, πλησίον ΗΣΑΠ)

Φθηνό Διαζύγιο – Τι ισχύει ανά περίπτωση

Μπορεί ένα διαζύγιο να είναι φτηνό ή όχι;

H απάντηση σε αυτό το ερώτημα δεν μπορεί να είναι γενικόλογη, αλλά θα πρέπει να κρίνεται ξεχωριστά για κάθε περίπτωση, καθώς κάθε λύση γάμου έχει τα δικά της μοναδικά και διακριτά χαρακτηριστικά. Ωστόσο, θα μπορούσαμε να πούμε πως σε σχέση με τις διαδικασίες που έπονται ενός διαζυγίου με αντιδικία, οι οποίες επιγραμματικά είναι: (κατάθεση αγωγής – συζήτηση αγωγής – προτάσεις- προσθήκη αντίκρουση – εφέσεις, ασφαλιστικά μέτρα – προσωρινές διαταγές – κατάθεση σημειώματος, τυχόν μηνύσεις εκατέρωθεν) ή με αυτές που θα πρέπει να γίνουν στην περίπτωση του διαζυγίου λόγω υπερδιετούς διαστάσεως (κατάθεση αγωγής – συζήτηση αγωγής – προτάσεις – προσθήκη αντίκρουση), το συναινετικό διαζύγιο αναμφίβολα είναι ένα φθηνό διαζύγιο, σε σχέση με τα δύο άλλα είδη διαζυγίου. Σε κάθε περίπτωση η χρεώσεις που αφορούν το συναινετικό διαζύγιο, θα πρέπει να βασίζονται στις ελάχιστες δικηγορικές αμοιβές που ορίζει ο κώδικας δικηγόρων και δικηγορικής δεοντολογίας και ανάλογα με την πολυπλοκότητα της κάθε περίπτωσης. Για παράδειγμα, ένα διαζύγιο με συναίνεση των μερών στο οποίο δεν υπάρχουν τέκνα ή περιουσιακά ζητήματα, κατά τεκμήριο είναι οικονομικότερο από ένα διαζύγιο συναινετικό στο οποίο θα πρέπει να ρυθμιστούν περισσότερα ζητήματα (όπως επιμέλεια, επικοινωνία, διατροφή τέκνων, κατανομή κινητών, μετοίκιση συζύγου), τα οποία θα χρειαστούν περισσότερο χρόνο διαπραγμάτευσης μεταξύ των δικηγόρων των μερών.

Ποια είναι όμως η διαδικασία που ακολουθείται σε ένα συναινετικό διαζύγιο;

Συνοπτική παρουσίαση:

  • Σύνταξη ιδιωτικού συμφωνητικού από τους δικηγόρους των μερών που να περιλαμβάνει τα ζητήματα που αφορούν την επιμέλεια, την επικοινωνία, τη διατροφή και των τόπο διαμονής των τέκνων, σε περίπτωση βέβαια που το τέκνο έχει αποκτήσει τέκνα μαζί.
  • Υπογραφή του ιδιωτικού συμφωνητικού στο ΚΕΠ, ώστε να βεβαιωθεί το γνήσιο της υπογραφής των συζύγων.
  • Μετά τη παρέλευση 10 ημερών από την υπογραφή στο ΚΕΠ, ακολουθεί η διαδικασία της συμβολαιογραφικής πράξης και της υπογραφής αυτής ενώπιον του συμβολαιογράφου, από τους συζύγους και τους δικηγόρους τους. Σε περίπτωση που κάποιος εκ των συζύγων δεν επιθυμεί να είναι παρόν κατά την υπογραφή της συμβολαιογραφικής πράξης, θα πρέπει να κάνει ειδικό συμβολαιογραφικό πληρεξούσιο στον δικηγόρο του.
  • Έπειτα, σε περίπτωση θρησκευτικού γάμου ακολουθεί η πνευματική λύση αυτού, στη Μητρόπολη όπου ανήκει η ενορία που πραγματοποιήθηκε ο γάμος. Σε περίπτωση πολιτικού γάμου δεν υφίσταται αυτή η διαδικασία.
  • Μετέπειτα, ακολουθεί η κατάθεση της συμβολαιογραφικής πράξης στο ληξιαρχείο που είχε τελεστεί ο γάμος μεταξύ των συζύγων, προκειμένου να ενημερωθεί η ληξιαρχική πράξη και να αναφέρει πια, πως ο γάμος που είχε τελεστεί μεταξύ των συζύγων έχει πια λυθεί.
Διαβάστε Επίσης  Σύμφωνο συμβίωσης & Ασφαλιστικά δικαιώματα

 Αναλυτική παρουσίαση:

Αρχικά, οι δικηγόροι των συζύγων συντάσσουν ένα ιδιωτικό συμφωνητικό το οποίο προβλέπει λύση του γάμου των συζύγων, καθώς και τα ζητήματα που αφορούν τα τέκνα τους, ήτοι την επιμέλεια, την επικοινωνία, τη διατροφή και τον τόπο διαμονής αυτών (αν έχουν αποκτήσει τέκνα από κοινού). Ο νόμος ορίζει πως για το συναινετικό διαζύγιο χρειάζονται δύο δικηγόροι ένας για κάθε σύζυγο. Έπειτα το ιδιωτικό συμφωνητικό το υπογράφουν και οι δύο σύζυγοι στο ΚΕΠ και βεβαιώνεται το γνήσιο της υπογραφής τους, από τον υπάλληλο του ΚΕΠ. Μετά την παρέλευση 10 ημερών από την υπογραφή στο ΚΕΠ, μπορεί να πραγματοποιηθεί η διαδικασία της συμβολαιογραφικής πράξης. Τη συμβολαιογραφική πράξη λύσης του γάμου την υπογράφουν οι δικηγόροι των μερών και οι συμβαλλόμενοι σύζυγοι, ενώπιον του συμβολαιογράφου. Σε περίπτωση που κάποιος από τους συζύγους, δε θέλει να παρευρεθεί στη διαδικασία της υπογραφής της συμβολαιογραφικής πράξης ενώπιον του συμβολαιογράφου για τους δικούς του λόγους, θα πρέπει να έχει εφοδιάσει τον δικηγόρο που τον εκπροσωπεί με ειδικό συμβολαιογραφικό πληρεξούσιο, προκειμένου να μπορεί ο δικηγόρος να υπογράψει τη συμβολαιογραφική πράξη, για λογαριασμό του εντολέα του. Έπειτα ακολουθεί το στάδιο της πνευματικής λύσης του γάμου, κατά το οποίο καταχωρείται η συμβολαιογραφική πράξη στη Μητρόπολη που ανήκει η ενορία που τελέστηκε ο γάμος των συζύγων, προκειμένου να εκδοθεί το διαζευκτήριο και να μπορούν οι σύζυγοι να τελέσουν νέο Θρησκευτικό γάμο, αν το θελήσουν στο μέλλον. Έπειτα, θα πρέπει οι σύζυγοι να προσκομίσουν στο ληξιαρχείο που είχε καταχωρηθεί ο γάμος που είχαν πραγματοποιήσει, τη συμβολαιογραφική πράξη λύσης του γάμου προκειμένου να ενημερωθεί η ληξιαρχική πράξη και να δηλώνει πως δυνάμει της συμβολαιογραφικής πράξεως, ο γάμος που είχε τελεστεί ανάμεσα στους συζύγους έχει πια λυθεί.

Διαβάστε Επίσης  Νόμος περί όπλων (οπλοφορία, οπλοκατοχή, οπλοχρησία).

Στη περίπτωση που στη συμβολαιογραφική πράξη προβλέπονται ρυθμίσεις που αφορούν την επιμέλεια, την επικοινωνία και τη διατροφή των ανηλίκων τέκνων, η πράξη συνιστά εκτελεστό τίτλο, εφόσον έχουν συμπεριληφθεί στη συμφωνία οι ρυθμίσεις των άρθρων 950 και 951 του Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας. Ως εκ τούτου, οι προβλέψεις που αφορούν τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις των γονέων, διέπονται από εκτελεστότητα και είναι ισοδύναμες με δικαστική απόφαση.

Συνοψίζοντας, αν μπορεί να γίνει λόγος για ένα φθηνό διαζύγιο το συναινετικό διαζύγιο είναι η φθηνότερη, γρηγορότερη και με λιγότερες εντάσεις εκδοχή δαζυγίου, σε σχέση με τις διαδικασίες της αντιδικίας η της υπερδιετούς διαστάσεως. Άλλωστε ακόμα και στο αυτόματο διαζύγιο, δηλαδή στο διαζύγιο που βασίζεται στο αμάχητο τεκμήριο ισχυρού κλονισμού του γάμου λόγω διάστασης που υπερβαίνει τα δύο έτη, ακολουθείται κανονικά η δικαστηριακή οδός όπως προβλέπεται στον κώδικα πολιτικής δικονομίας.

Οι Υπηρεσίες μας​

Κατηγορίες

Logo δικηγορικού γραφείου Καμουζή

Δικηγόρος
Καμουζής Κωνσταντίνος

Δικηγορικό Γραφείο στην Αθήνα