Παν. Τσαλδάρη 17Α & Κίμωνος 6 στο Μαρούσι. (ΤΚ: 15122, πλησίον ΗΣΑΠ)

Διορισμός και Απόλυση

Ο διορισμός αναφέρεται στη διαδικασία κατά την οποία ένα άτομο επιλέγεται για να εργαστεί σε μια συγκεκριμένη θέση εργασίας.

Στην Ελλάδα, αυτή η διαδικασία υπόκειται σε κανονισμούς που διέπουνται από το εργατικό δίκαιο. Το εργατικό δίκαιο καθορίζει τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις τόσο του εργοδότη όσο και του υπαλλήλου. Επιπλέον, σε περιπτώσεις διορισμού στο δημόσιο τομέα, εφαρμόζονται και τα διοικητικό και δημοσιοϋπαλληλικό δίκαιο.

Προκειμένου να προσληφθεί κάποιος σε μια θέση εργασίας, πρέπει να πληροί τα ακόλουθα κριτήρια:

 1. Ηλικία: Το άτομο πρέπει να είναι σε κατάλληλη ηλικία για τη θέση.
 2. Εκπαίδευση και κατάρτιση: Πρέπει να έχει την απαιτούμενη εκπαίδευση και κατάρτιση που απαιτούνται για την εκτέλεση των καθηκόντων της θέσης.
 3. Υγεία και φυσική ικανότητα: Ο υποψήφιος πρέπει να είναι σε καλή υγεία και να διαθέτει τις φυσικές ικανότητες που απαιτούνται για τη θέση.

Η διαδικασία διορισμού συνήθως περιλαμβάνει τα εξής στάδια:

 1. Υποβολή βιογραφικού σημειώματος και συνοδευτικού γράμματος: Ο υποψήφιος πρέπει να υποβάλει ένα βιογραφικό σημείωμα που περιλαμβάνει πληροφορίες για την εκπαίδευση, την εργασία και τις ικανότητές του, καθώς και ένα συνοδευτικό γράμμα που εξηγεί το ενδιαφέρον του για τη θέση.
 2. Συνέντευξη: Οι υποψήφιοι ενδέχεται να κληθούν για συνέντευξη με τον εργοδότη ή τον αρμόδιο φορέα.
 3. Εξετάσεις: Σε ορισμένες περιπτώσεις, ενδέχεται να απαιτηθεί η συμμετοχή σε εξετάσεις για τον διορισμό.
 4. Έλεγχος πιστοποιητικών: Οι υποψήφιοι πρέπει να παρέχουν αποδείξεις των προαπαιτούμενων προσόντων, όπως πτυχία και πιστοποιητικά εκπαίδευσης.

Η συνέντευξη αποτελεί μια ευκαιρία για τον εργοδότη να γνωρίσει τον υποψήφιο και να αξιολογήσει τις ικανότητές του. Αυτή η διαδικασία μπορεί να διεξαχθεί είτε ατομικά είτε σε ομαδική βάση.

Διαβάστε Επίσης  Υποβολή Αίτησης Συνταξιοδότησης

Σε ορισμένες περιπτώσεις, ο εργοδότης μπορεί να απαιτήσει από τον υποψήφιο να υποβάλει εξετάσεις, οι οποίες μπορεί να είναι γραπτές, προφορικές ή πρακτικές.

Επιπλέον, ο εργοδότης μπορεί να ζητήσει από τον υποψήφιο να παρουσιάσει πιστοποιητικά που επιβεβαιώνουν την εκπαίδευση και την κατάρτισή του.

Όταν η διαδικασία διορισμού ολοκληρωθεί με επιτυχία, ο εργοδότης και ο εργαζόμενος υπογράφουν ένα συμβόλαιο εργασίας, το οποίο καθορίζει τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις και των δύο πλευρών.

Στην Ελλάδα, η διαδικασία διορισμού διέπεται από νομοθετικές διατάξεις, συγκεκριμένα από τον Κώδικα Εργασίας και τον Νόμο 4521/2018, ο οποίος αφορά την εργασία και την επαγγελματική εκπαίδευση.

Διακοπή Σύμβασης Εργασίας

Η διακοπή σύμβασης εργασίας αναφέρεται στον τρόπο με τον οποίο η σύμβαση απασχόλησης τερματίζεται από τον εργοδότη. Στην Ελλάδα, η διακοπή αυτή μπορεί να λάβει χώρα για τους παρακάτω λόγους:

 1. Διακοπή λόγω ανωτέρας βίας: Η διακοπή της σύμβασης εργασίας λόγω ανωτέρας βίας είναι η μοναδική περίπτωση όπου δεν απαιτείται προειδοποίηση. Οι λόγοι ανωτέρας βίας αφορούν συμβάντα που δεν μπορούν να προβλεφθούν ή να αποτραπούν, όπως πολέμος, φυσικές καταστροφές ή ασθένειες.
 2. Οικειοθελής αποχώρηση του εργαζομένου: Ο εργαζόμενος έχει το δικαίωμα να προχωρήσει σε οικειοθελή αποχώρηση από την εργασία του, υποβάλλοντας γραπτή δήλωση οικειοθελούς αποχώρησης στον εργοδότη του. Αυτή η δήλωση πρέπει να γίνει με γραπτή μορφή και να περιλαμβάνει την ημερομηνία αποχώρησης.
 3. Διακοπή λόγω προβλημάτων που αφορούν τον εργαζόμενο: Ο εργοδότης μπορεί να λάβει την απόφαση να διακόψει τη σύμβαση εργασίας λόγω προβλημάτων που αφορούν τον ίδιο τον εργαζόμενο, όπως ακατάλληλη συμπεριφορά, κακή απόδοση ή απόφαση του δικαστηρίου.
 4. Διακοπή λόγω προβλημάτων που αφορούν τον εργοδότη: Ο εργοδότης μπορεί επίσης να διακόψει τη σύμβαση εργασίας λόγω προβλημάτων που αφορούν τον ίδιον, όπως αδυναμία καταβολής του μισθού, αντικειμενικές δυσκολίες στη λειτουργία της επιχείρησης ή απόφαση του δικαστηρίου.
Διαβάστε Επίσης  Επιτρέπεται η εργασία ανηλίκων;

Οι Υπηρεσίες μας​

Κατηγορίες

Logo δικηγορικού γραφείου Καμουζή

Δικηγόρος
Καμουζής Κωνσταντίνος

Δικηγορικό Γραφείο στην Αθήνα