Παν. Τσαλδάρη 17Α & Κίμωνος 6 στο Μαρούσι. (ΤΚ: 15122, πλησίον ΗΣΑΠ)

Δικηγόρος για αναπηρικές συντάξεις

Δικηγόρος για αναπηρικές συντάξεις. Δεν είναι λίγοι οι συμπολίτες μας, που δικαιούνται αναπηρική σύνταξη λόγω των σοβαρών προβλημάτων υγείας που αντιμετωπίζουν, τα οποία αφενός τους καθιστούν ανίκανους για κάθε εργασία, αφετέρου η σοβαρότητα των παθήσεων που αντιμετωπίζουν, τους δημιουργεί πρόσθετα έξοδα ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης. Ποιες είναι όμως οι προϋποθέσεις που θέτει ο νόμος, προκειμένου κάποιος ασφαλισμένος να λάβει σύνταξη λόγω αναπηρίας;

Για να λάβει ένας ασφαλισμένος σύνταξη αναπηρίας από το τέως ΙΚΑ, θα πρέπει να έχει συμπληρώσει ορισμένο χρόνο ασφάλισης και να θεωρείται ανάπηρος, σύμφωνα με την έννοια του ισχύοντος νόμου. Για το λόγο αυτό θεσπίστηκε, ο ενιαίος πίνακας προσδιορισμού ποσοστού αναπηρίας. Οι δικαιούχοι συντάξεων αναπηρίας, διακρίνονται σε τρεις κατηγορίες: 1) δικαιούχοι σύνταξης αναπηρίας από κοινή νόσο, 2) δικαιούχοι σύνταξης αναπηρίας από εργατικό ατύχημα, 3) δικαιούχοι σύνταξης αναπηρίας από ατύχημα εκτός εργασίας, 4) δικαιούχοι σύνταξης αναπηρίας από επαγγελματική νόσο.

Δικηγόρος για αναπηρικές συντάξεις – Σύνταξη αναπηρίας από κοινή νόσο

Αναφορικά με τη σύνταξη αναπηρίας από κοινή νόσο, αν ο ασφαλισμένος κριθεί από τις υγειονομικές επιτροπές (ΚΕΠΑ) ανάπηρος, με συντάξιμο ποσοστό αναπηρίας, από πάθηση που οφείλεται σε κοινή νόσο, δικαιούται σύνταξη λόγω αναπηρίας 1) αν έχει πραγματοποιήσει τις ελάχιστες χρονικές προϋποθέσεις που θέτει ο νόμος για τη χορήγηση σύνταξη γήρατος η 4.500 ημέρες εργασίας 2) αν έχει πραγματοποιήσει στην ασφάλιση 1.500 ημέρες εργασίας, εκ των οποίων τουλάχιστον 600 μέσα στα τελευταία πέντε έτη, πριν από το έτος στο οποίο επήλθε η αναπηρία ή 3) να έχει πραγματοποιήσει 300 τουλάχιστον ημέρες εργασίας και να μην έχει συμπληρώσει το 21ο έτος της ηλικίας του. Οι ημέρες εργασίας που ξεκινούν από τις 300 στο 21ο έτος ηλικίας, αυξάνονται κατά μέσο όρο ανά 120, για κάθε έτος ηλικίας μετά το 21ο έτος και μέχρι να συμπληρωθεί ο αριθμός των 4.200 ημερών εργασίας. Οι 4200 μέρες εργασίας, αντιστοιχούν στο 54ο έτος ηλικίας του ασφαλισμένου. Σημαντικό είναι να επισημανθεί πως, οι 300 ημέρες εργασίας, θα πρέπει να έχουν πραγματοποιηθεί στα αμέσως προηγούμενα πέντε έτη, από εκείνο στο οποίο ο ασφαλισμένος κατέστη ανάπηρος. Σχετικά με τη σύνταξη αναπηρίας από εργατικό ατύχημα, για να μπορεί να υπαχθεί ο ασφαλισμένος σε αυτή την κατηγορία, θα πρέπει να πληροί σωρευτικά τις ακόλουθες προϋποθέσεις: 1) θα πρέπει ο ασφαλισμένος να έχει κριθεί από τις υγειονομικές επιτροπές ΚΕΠΑ ανάπηρος, με συντάξιμο ποσοστό αναπηρίας, 2) o ασφαλισμένος θα πρέπει να έχει πραγματοποιήσει στην ασφάλιση του τέως ικα-εταμ, έστω και μία μέρα, 3) το ατύχημα θα πρέπει να έχει χαρακτηριστεί εργατικό. Όσον αφορά τη σύνταξη αναπηρίας από ατύχημα εκτός εργασίας, για να υπαχθεί ο ασφαλισμένος σε αυτήν την κατηγορία αναπηρικής σύνταξης, θα πρέπει να πληροί σωρευτικά τις ακόλουθες προϋποθέσεις: 1) ο ασφαλισμένος θα πρέπει να έχει κριθεί από τις υγειονομικές επιτροπές ΚΕΠΑ ανάπηρος με συντάξιμο ποσοστό αναπηρίας, 2) θα πρέπει επίσης, να έχει πραγματοποιήσει στην ασφάλιση του τέως ικα-εταμ, τις μισές από τις ημέρες ασφάλισης που απαιτούνται, για τη χορήγηση σύνταξης από κοινή νόσο και 3) το ατύχημα να έχει χαρακτηριστεί πως συνέβη εκτός εργασίας. Για να υπαχθεί ο ασφαλισμένος στη κατηγορία της σύνταξης αναπηρίας από επαγγελματική ασθένεια, θα πρέπει να έχει κριθεί από τις υγειονομικές επιτροπές ανάπηρος με συντάξιμο ποσοστό αναπηρίας και θα πρέπει να έχει ασφαλιστεί στο ικα-εταμ τον ελάχιστο χρόνο, ο οποίος ανάλογα με την επαγγελματική ασθένεια, ορίζεται στον κανονισμό ασθενείας του ΙΚΑ ΕΤΑΜ, και συγκεκριμένα στο άρθρο 40.

Διαβάστε Επίσης  Παράνομες απολύσεις και αποζημίωση απόλυσης

Ποσό της σύνταξης που δικαιούται ο ανάπηρος

Αναφορικά με το ποσό της σύνταξης που δικαιούται ο ανάπηρος, εξαρτάται από το ποσοστό αναπηρίας που θα λάβει από τα ΚΕΠΑ. Συγκεκριμένα, όποιος ασφαλισμένος κριθεί βαριά ανάπηρος με ποσοστό αναπηρίας, άνω του 80% δικαιούται πλήρες ποσό σύνταξης, όσοι ασφαλισμένοι κριθούν ανάπηροι, με ποσοστό αναπηρίας 67% έως 79,9% δικαιούται το 75% του πλήρους ποσού της σύνταξης, όσοι ασφαλισμένοι κρίνονται μερικά ανάπηροι με ποσοστό αναπηρίας 50% έως 66,99%, δικαιούται το 50% της πλήρους σύνταξης, εκτός εάν η αναπηρία τους οφείλεται κυρίως σε ψυχική πάθηση, οπότε δικαιούνται το 75% της πλήρους σύνταξης. Πως όμως πραγματοποιείται η μείωση της εθνικής σύνταξης, ανάλογα με το ποσοστό αναπηρίας; Tο ποσό της εθνικής σύνταξης λόγω αναπηρίας χορηγείται πλήρως, όταν το ποσοστό αναπηρίας είναι τουλάχιστον 80%. Σε περίπτωση όμως που το ποσοστό αναπηρίας είναι, από 50 μέχρι 66,99% η εθνική σύνταξη μειώνεται κατά 50%, και σε περίπτωση που το ποσοστό αναπηρίας είναι από 67% μέχρι 79,9%, η εθνική σύνταξη μειώνεται κατά 25%. Η μείωση της εθνικής συντάξεως διαρκεί για το αντίστοιχο προς τη διάρκεια της αναπηρίας χρονικό διάστημα. Σε περίπτωση που πραγματοποιήθηκε αναπροσαρμογή του ποσοστού αναπηρίας, επέρχεται και ανάλογη αναπροσαρμογή του ποσού της εθνικής σύνταξης. Επισημαίνεται πως το πόσο Εθνικής και ανταποδοτικής σύνταξης, δεν μπορεί να είναι μικρότερο από 768 ευρώ, για τις συντάξεις που χορηγούνται λόγω εργατικού ατυχήματος η επαγγελματικής νόσου.

Από τις 13/5 του 2016 και μετά, με το νόμο 3863/2010 δημιουργήθηκε το κέντρο πιστοποίησης αναπηρίας ΚΕΠΑ, για την εξασφάλιση της ενιαίας Υγειονομικής κρίσης. Όσον αφορά τον προσδιορισμό του βαθμού αναπηρίας των ασφαλισμένων, κάθε ασφαλιστικού φορέα συμπεριλαμβανομένου και του δημοσίου, καθώς και όσων είναι ανασφάλιστοι για τους οποίους απαιτείται η πιστοποίηση αναπηρίας, τα κέντρα πιστοποίησης αναπηρίας είναι αρμόδια, για να καθορίζουν το ποσοστό αναπηρίας για σύνταξη αναπηρίας, το χαρακτηρισμό των ατόμων ως ΑΜΕΑ, καθώς και για τον καθορισμό του ποσοστού αναπηρίας για όλες τις κοινωνικές και οικονομικές παροχές και διευκολύνσεις για τις οποίες απαιτείται γνωμάτευση αναπηρίας και τις οποίες δικαιούνται από την πολιτεία, τα άτομα με αναπηρία. Ο Δικηγόρος για αναπηρικές συντάξεις Κωνσταντίνος Καμουζής θα σας δώσει περισσότερες πληροφορίες.

Διαβάστε Επίσης  Υπερεργασία Υπερωρία - Νομική προστασία του εργαζομένου

Συμπερασματικά

Συνοψίζοντας, οι αναπηρικές συντάξεις αποτελούν την αρωγή του κράτους, για τους συμπολίτες μας οι οποίοι δεν μπορούν πια να εργαστούν, καθώς πάσχουν από σοβαρές σωματικές η ψυχολογικές παθήσεις. Οι συνηθέστερες κατηγορίες αναπηρικών συντάξεων είναι, η σύνταξη αναπηρίας από κοινή νόσο, η σύνταξη αναπηρίας από εργατικό ατύχημα, η σύνταξη αναπηρίας από ατύχημα εκτός εργασίας και η σύνταξη αναπηρίας από επαγγελματική ασθένεια. Ανάλογα με το ποσοστό της αναπηρίας, προβλέπεται και το αντίστοιχο πόσο αναπηρικής σύνταξης. Τα αρμόδια όργανα για την αξιολόγηση των προβλημάτων υγείας των ασφαλισμένων και τον καθορισμό του ποσοστού αναπηρίας, είναι τα κέντρα πιστοποίησης αναπηρίας γνωστά και ως ΚΕΠΑ.

Οι Υπηρεσίες μας​

Κατηγορίες

Logo δικηγορικού γραφείου Καμουζή

Δικηγόρος
Καμουζής Κωνσταντίνος

Δικηγορικό Γραφείο στην Αθήνα