Παν. Τσαλδάρη 17Α & Κίμωνος 6 στο Μαρούσι. (ΤΚ: 15122, πλησίον ΗΣΑΠ)

Δικηγόρος για συντάξεις εκπαιδευτικών

Δικηγόρος για συντάξεις εκπαιδευτικών. Είναι γεγονός πως, η συνταξιοδότηση των εκπαιδευτικών παρουσιάζει ορισμένες σημαντικές διαφορές σε σχέση με την συνταξιοδότηση των υπολοίπων δημοσίων υπαλλήλων, κυρίως λόγω του χρονικού διαστήματος λύσεως της υπαλληλικής σχέσης, η οποία θα πρέπει να συμβαδίζει με το πέρας της σχολικής χρονιάς.
Αναλυτικότερα, σύμφωνα με την τρέχουσα νομοθεσία ο μόνιμος εκπαιδευτικός θα πρέπει να υποβάλει την αίτηση παραίτησης του, από την 1η Φεβρουαρίου μέχρι την πρώτη εργάσιμη ημέρα, μετά την πάροδο του πρώτου δεκαημέρου του Φεβρουαρίου και η υπαλληλική σχέση λύεται αυτοδίκαια, στις 31 Αυγούστου του ίδιου έτους.

Η αίτηση παραίτησης του εκπαιδευτικού, πραγματοποιείται είτε δια ζώσης, είτε μέσω ηλεκτρονικής πλατφόρμας. Ως εκ τούτου, από την 1η Σεπτεμβρίου έχει λυθεί η υπαλληλική σχέση και ο εκπαιδευτικός δικαιούται συνταξιοδότησης. Αρχικά, του καταβάλλεται η προκαταβολή σύνταξης και σε δεύτερο χρόνο, εκδίδεται η οριστική συνταξιοδοτική απόφαση. Αν και ο εκπαιδευτικός παραιτείται το πρώτο δεκαήμερο του Φεβρουαρίου, ο χρόνος μέχρι την 31 Αυγούστου του ίδιου έτους, προσμετράται κανονικά στη συνταξιοδότηση του εκπαιδευτικού και αποτελεί συντάξιμο χρόνο.

Πως πραγματοποιείται ο υπολογισμός του ύψους του ποσού της συντάξεως του εκπαιδευτικού;

O υπολογισμός του ύψους του ποσού της σύνταξης του εκπαιδευτικού, πραγματοποιείται σύμφωνα με τον νόμο 4387/2016, στον οποίον βέβαια έχουν ενσωματωθεί οι τροποποιήσεις του νόμου 4670/2020. Εκ των συγκεκριμένων νομοθετημάτων προκύπτει πως, η σύνταξη αποτελείται από δύο τμήματα, την εθνική σύνταξη το ποσό της οποίας εγγυάται το κράτος και ανέρχεται σε 410 3,76 ευρώ και την ανταποδοτική σύνταξη, η οποία έχει ως βάση υπολογισμού της τις συντάξιμες αποδοχές του εκπαιδευτικού, από το έτος 2002 μέχρι και την προηγούμενη μέρα από αυτή τη λύση της υπαλληλικής σχέσης. Για τον υπολογισμό της ανταποδοτικής σύνταξης πολλαπλασιάζονται οι συντάξιμες αποδοχές, με τους συντελεστές αναπλήρωσης ανάλογα με τα έτη ασφάλισης και υπηρεσίας του εκπαιδευτικού και μετά από την τιμαριθμική αναπροσαρμογή.

Διαβάστε Επίσης  Σύνταξη αναπηρίας εφ όρου ζωής

Επιτρέπεται ο εκπαιδευτικός να πραγματοποιήσει, ανάκληση της αίτησης παραίτησης του;

Σύμφωνα με το άρθρο 148 παράγραφος 4 του νόμου 3528/2007, ο εκπαιδευτικός δύναται να προβεί στην ανάκληση της παραίτησης του, μέσα σε αποκλειστική προθεσμία ενός μηνός, από την ημερομηνία υποβολής της αίτησης παραιτήσεως του. Χρειάζεται ιδιαίτερη προσοχή στους εκπαιδευτικούς, καθώς όπως αναφέρθηκε υπάρχει ιδιαιτερότητα στο χρόνο παραιτήσεως τους. Για να αποκλειστεί η πιθανότητα της παραίτησης χωρίς τη θεμελίωση συνταξιοδοτικού δικαιώματος, θα πρέπει να πραγματοποιηθεί λεπτομερής έρευνα του εργασιακού βίου του εκπαιδευτικού και της προϋπηρεσίας αυτού.

Σε περίπτωση παραιτήσεως του εκπαιδευτικού, χωρίς τη θεμελίωση συνταξιοδοτικού δικαιώματος τι προβλέπεται;

Σε περίπτωση που ο εκπαιδευτικός παραιτήθηκε από πλάνη περί τα πράγματα, ενώ δεν είχε θεμελιώσει συνταξιοδοτικό δικαίωμα, μπορεί σύμφωνα με τις διατάξεις του νόμου 4151/2013, μετά από υποβολή αίτησης του μέσα στην αποκλειστική προθεσμία τριών μηνών από την ημερομηνία που φέρει το έγγραφο της αρμόδιας διεύθυνσης συντάξεων δημοσίου, να γίνει η ανάκληση της παραίτησης του εκπαιδευτικού και να επαναφερθεί αυτός στην ενεργό υπηρεσία.

Πλέον με την ταχεία διαδικασία απονομής συντάξεων, γνωστή ως fast track, οι συνταξιοδοτικές πράξεις και ως εκ τούτου οι συνταξιοδοτικές αποφάσεις, εκδίδονται σε πολύ μικρότερο χρονικό διάστημα. Παλιότερα οι καθυστερήσεις ήταν αρκετά μεγάλες και σε κάποιες περιπτώσεις, έφταναν και τα τρία χρόνια. Μάλιστα, η ταχύτητα απονομής των συντάξεων εκπαιδευτικών, έχει ως συνέπεια να μπορούν να λάβουν οι εκπαιδευτικοί πολύ νωρίτερα εφάπαξ παροχή, καθώς για την απονομή της εφάπαξ παροχής, ως γνωστόν είναι αναγκαίο να έχει εκδοθεί προηγουμένως οριστική συνταξιοδοτική πράξη του εκπαιδευτικού.

Ποιοι είναι οι τρόποι συνταξιοδότησης ενός εκπαιδευτικού;

Oι τρόποι με τους οποίους μπορεί να συνταξιοδοτηθεί ένας εκπαιδευτικός είναι oi ακόλουθοι: 1) με διατάξεις 25ετίας και όρια ηλικίας, 2) με 35, 36, 37, έτη με θεμελίωση το 2010 το 2011 και το 2012 ,3) με 35 έτη ανεξαρτήτως ορίου ηλικίας και με 37 έτη, ανεξαρτήτως ορίου ηλικίας, για τους πριν και μετά το 1983 ασφαλισμένους στο δημόσιο αντίστοιχα, 4) για τους γονείς ανήλικου τέκνου με θεμελίωση το 2010, το 2011 και το 2012 για τις μητέρες και το 2011 και το 2012 για τους πατέρες,5) για τους τρίτεκνους θεμελίωση το 2010, το 2011 και το 2012 για τις μητέρες και το 2011 και το 2012 για τους πατέρες, 6) στα 62 έτη με 40 χρόνια ασφάλισης, 7) στα 67 έτη με 15 χρόνια ασφάλισης,8) ειδική περίπτωση είναι οι εκπαιδευτικοί με 30 έτη υπηρεσίας και ηλικία 55 ετών που έχουν διοριστεί πριν το 83 στο δημόσιο και 30 τα έτη υπηρεσίας και ηλικία 60 ετών, για αυτούς που έχουν διοριστεί μετά το 1983 στο Δημόσιο με 25ετία μέχρι 31-12-2010. Ως εκ τούτων οκτώ είναι οι πιθανοί τρόποι συνταξιοδότησης ενός εκπαιδευτικού σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία.

Διαβάστε Επίσης  Παράνομες απολύσεις και αποζημίωση απόλυσης

Θα πρέπει να επισημανθεί πως, ισχύει ο υπολογισμός στις συντάξιμες αποδοχές και στην προσαύξηση της σύνταξης, των πλασματικών ετών που αναγνωρίζει κάποιος, είτε για να θεμελιώσει, είτε για να προσαυξήσει τα συντάξιμα έτη του μέχρι 31/8 του έτους συνταξιοδότησης. Θα πρέπει φυσικά να υπάρχουν στον υπό συνταξιοδότηση εκπαιδευτικό, οι προϋποθέσεις θεμελίωσης δικαιώματος, ο χρόνος ασφάλισης και η ηλικία συνταξιοδότησης. Η λήξη κάθε εκπαιδευτικής χρονιάς αποτελεί το χρονικό ορόσημο συμπλήρωσης του εκπαιδευτικού έτους και όχι ημερομηνία υποβολής της παραιτήσεως του εκπαιδευτικού.

Συμπερασματικά

Συνοψίζοντας, η συνταξιοδότηση ενός εκπαιδευτικού εμφανίζει σημεία που χρειάζονται ιδιαίτερης προσοχής και εξειδικευμένης προσέγγισης. Ειδικότερα, η υποβολή της παραίτησης σε διαφορετικό χρονικό διάστημα, από τη λύση της υπαλληλικής σχέσης και το γεγονός πως μετά από τη παραίτηση ο εκπαιδευτικός θα πρέπει να είναι σίγουρος, πως έχει θεμελιώσει συνταξιοδοτικό δικαίωμα, καθιστούν τη συνταξιοδότηση του εκπαιδευτικού πιο σύνθετη, από τους υπόλοιπους δημοσίους υπαλλήλους.

Οι Υπηρεσίες μας​

Κατηγορίες

Logo δικηγορικού γραφείου Καμουζή

Δικηγόρος
Καμουζής Κωνσταντίνος

Δικηγορικό Γραφείο στην Αθήνα