Παν. Τσαλδάρη 17Α & Κίμωνος 6 στο Μαρούσι. (ΤΚ: 15122, πλησίον ΗΣΑΠ)

Εξώδικο – Αμοιβή Δικηγόρου – Συνέπειες

Το εξώδικο αντιπροσωπεύει ένα έγγραφο που αποστέλλεται από ένα άτομο προς ένα άλλο, με σκοπό να το ενημερώσει για μια συγκεκριμένη υπόθεση ή να το παροτρυνεί να αναλάβει μια δράση ή να σταματήσει μια ενέργεια που προκαλεί αναστάτωση. Η παράδοση του εξωδίκου στον παραλήπτη γίνεται με τη βοήθεια ενός δικαστικού αξιωματούχου. Είναι σημαντικό να σημειώσουμε ότι το εξώδικο δεν έχει νομική υποχρέωση, αλλά μπορεί να έχει κάποιες επιπτώσεις, όπως την έναρξη ενός νομικού διαδικαστικού ή την πρόκληση πίεσης στον παραλήπτη να ανταποκριθεί στο αίτημα του αποστολέα. Ωστόσο, σε ορισμένες περιπτώσεις, όπως οι εντολές πληρωμής και οι εντολές απόδοσης μισθίου, το εξώδικο έχει νομική υποχρέωση.

Όσον αφορά την αμοιβή ενός δικηγόρου, η σύνταξη και η αποστολή ενός εξωδίκου μπορεί να γίνει είτε με τη συμβολή ενός δικηγόρου, είτε χωρίς αυτήν. Εάν ένας δικηγόρος συντάξει το εξώδικο, τότε η αμοιβή του δικηγόρου θα πρέπει να καταβληθεί από τον αποστολέα του. Η αμοιβή του δικηγόρου για τη σύνταξη και την αποστολή ενός εξωδίκου ποικίλλει ανάλογα με τη φύση της υπόθεσης και τον δικηγόρο που επιλέγετε.

Αν το εξώδικο συνταχθεί χωρίς τη βοήθεια δικηγόρου, πρέπει να ακολουθηθούν οι διαδικασίες που προβλέπονται από τον νόμο. Ωστόσο, σημειώνεται ότι η μη συμβολή δικηγόρου μπορεί να οδηγήσει σε εσφαλμένη εξέλιξη της υπόθεσης αν αυτή πάρει νομική τροχιά. Το εξώδικο πρέπει να περιλαμβάνει τα εξής στοιχεία: την ημερομηνία και τον τόπο σύνταξης, τα στοιχεία του αποστολέα και του παραλήπτη, το αντικείμενο, την αίτηση ή το αίτημα, την προθεσμία για ανταπόκριση και την υπογραφή του αποστολέα.

Τέλος, το εξώδικο μπορεί να έχει ορισμένες συνέπειες, όπως τη βάση για την έναρξη δικαστικής διαδικασίας, την ασκηθείσα πίεση στον παραλήπτη για ανταπόκριση στο αίτημα του αποστολέα και την δημιουργία αποδεικτικού υλικού για την ύπαρξη της αίτησης ή του αιτήματος του αποστολέα.

Διαβάστε Επίσης  Εξώδικο απο Εισπρακτική

Σε περίπτωση που ο παραλήπτης δεν ανταποκριθεί στην απαίτηση ή το αίτημα του αποστολέα, αυτό σημαίνει ότι ο αποστολέας έχει τη δυνατότητα να απευθυνθεί στο δικαστήριο για να επιλύσει τη διαφορά.

Όσον αφορά το νομοθετικό πλαίσιο, στην Ελλάδα, το εξώδικο δεν ρυθμίζεται από έναν ενιαίο νόμο. Ωστόσο, υπάρχουν διατάξεις που αναφέρονται στο εξώδικο σε διάφορους νόμους, όπως ο Αστικός Κώδικας, ο Κώδικας Πολιτικής Δικονομίας και ο Κώδικας Διοικητικής Δικονομίας.

Στο εξώδικο πρέπει να περιλαμβάνονται τα εξής στοιχεία:

  1. Η ημερομηνία και ο τόπος σύνταξής του.
  2. Η επωνυμία και η διεύθυνση του αποστολέα και του παραλήπτη.
  3. Το αντικείμενο του εξωδίκου.
  4. Η απαίτηση ή το αίτημα του αποστολέα.
  5. Η προθεσμία εντός της οποίας ο παραλήπτης πρέπει να ανταποκριθεί.
  6. Η υπογραφή του αποστολέα.

Το εξώδικο μπορεί να συνταχθεί από οποιονδήποτε, είτε με τη βοήθεια δικηγόρου είτε χωρίς. Ωστόσο, είναι συνήθως προτιμητέο να συντάσσεται από δικηγόρο για να εξασφαλιστεί η νομική ακρίβεια.

Η αποστολή του εξωδίκου μπορεί να γίνει με διάφορους τρόπους, όπως με συστημένη επιστολή, ταχυμεταφορά, κούριερ κ.λπ. Προτείνεται να αποσταλεί με δικαστικό επιμελητή, προκειμένου να υπάρχει έκθεση επίδοσης που πιστοποιεί ότι ο παραλήπτης το έλαβε.

Οι επιπτώσεις της αποστολής εξωδίκου μπορεί να περιλαμβάνουν:

  1. Τη δυνατότητα για τον αποστολέα να ξεκινήσει μια νομική διαδικασία.
  2. Τη δημιουργία πιέσεων προς τον παραλήπτη για να ανταποκριθεί στην απαίτηση ή το αίτημα του αποστολέα.
  3. Την παροχή τεκμηρίων για την ύπαρξη της απαίτησης ή του αιτήματος του αποστολέα.

Προειδοποήσεις

Σε περίπτωση που ο αποστολέας του εξωδίκου δεν διαθέτει πλήρη γνώση των προσωπικών στοιχείων του παραλήπτη, είναι απαραίτητο να προσπαθήσει να τα εντοπίσει προτού προβεί στην αποστολή του εξωδίκου.

Διαβάστε Επίσης  Eξώδικο για λήξη μίσθωσης

Εάν ο αποστολέας του εξωδίκου αμφιβάλλει για το περιεχόμενό του, πρέπει να ζητήσει νομική συμβουλή πριν τον αποστείλει, προκειμένου να αποφευχθούν ανακριβείς διατυπώσεις ή διατυπώσεις που μπορεί να χρησιμοποιηθούν εναντίον του στο μέλλον.

Το εξωδίκο είναι ένα χρήσιμο εργαλείο που μπορεί να χρησιμοποιηθεί σε διάφορες περιπτώσεις. Η αποστολή ενός εξωδίκου μπορεί να αποτελέσει τη βάση για την έναρξη δικαστικής διαδικασίας ή να ασκήσει πίεση στον παραλήπτη ώστε να ανταποκριθεί στην αίτηση ή το αίτημα του αποστολέα. Δεν είναι ασυνήθιστο να διαμορφώνει ένα εξωδίκο τον δρόμο για μια ειρηνική επίλυση της διαφοράς, λειτουργώντας ως τελευταία προειδοποίηση πριν από την εκδήλωση δικαστικής διαμάχης.

Οι Υπηρεσίες μας​

Κατηγορίες

Logo δικηγορικού γραφείου Καμουζή

Δικηγόρος
Καμουζής Κωνσταντίνος

Δικηγορικό Γραφείο στην Αθήνα