Παν. Τσαλδάρη 17Α & Κίμωνος 6 στο Μαρούσι. (ΤΚ: 15122, πλησίον ΗΣΑΠ)

Το αδίκημα της αντιποίησης

Στο άρθρο 175 του Ποινικού Κώδικα, προβλέπεται το αδίκημα της αντιποίησης συγκεκριμένα αναφέρεται πως: << 1. Όποιος με πρόθεση αντιποιείται την άσκηση κάποιας δημόσιας, δημοτικής ή κοινοτικής υπηρεσίας τιμωρείται με χρηματική ποινή ή παροχή κοινωφελούς εργασίας.

  1. Η διάταξη αυτή εφαρμόζεται και για την αντιποίηση άσκησης υπηρεσίας λειτουργού της Ανατολικής Ορθόδοξης Εκκλησίας του Χριστού ή άλλης θρησκείας γνωστής στην Ελλάδα καθώς και για την αντιποίηση της άσκησης δικηγορίας.
  2. Η αντιποίηση δικαστικής ή δικηγορικής ιδιότητας σε σχέση με ένδικη υπόθεση τιμωρείται με φυλάκιση έως ένα έτος ή χρηματική ποινή.>>.

Στο συγκεκριμένο αδίκημα, το προστατευόμενο έννομο αγαθό είναι η αυθεντική άσκηση της δημόσιας, δημοτικής ή κοινοτικής υπηρεσίας, καθώς επίσης της δικηγορίας και της υπηρεσίας λειτουργού της ανατολικής ορθόδοξης Χριστιανικής θρησκείας ή άλλης γνώστης θρησκείας στην Ελλάδα. Ο τελικός παρονομαστής δεν είναι άλλος, από την προστασία του πολίτη που καταφεύγει στις υπηρεσίες αυτές, προκειμένου εν τέλει να διαφυλαχθούν τα συμφέροντα του. Τα βασικότερα χαρακτηριστικά γνωρίσματα του εγκλήματος της αντιποίησης, είναι πως αποτελεί αδίκημα κοινό, απλό, γνήσιο, πολύτροπο, μη ιδιόχειρο, ενέργειας, τυπικό, αφηρημένης διακινδύνευσης, στιγμιαίο, το οποίο τιμωρείται σε πλημμεληματικό επίπεδο.

 Ποια είναι τα στοιχεία της αντικειμενικής υπόστασης, του εγκλήματος της αντιποίησης;

Στην αντικειμενική υπόσταση του συγκεκριμένου αδικήματος ανήκουν, ο δράστης του εγκλήματος, το αντικείμενο του εγκλήματος, οι πράξεις προσβολής του εννόμου αγαθού.

 Ποιος μπορεί να είναι ο δράστης του εγκλήματος;

Eπειδή, το συγκεκριμένο αδίκημα, ανήκει στην κατηγορία των κοινών εγκλημάτων, δράστης του εγκλήματος μπορεί να είναι οποιοσδήποτε.

 Ποιο είναι το αντικείμενο του εγκλήματος;

Tο αντικείμενο, ήτοι ο αποδέκτης του εγκλήματος που εξατομικεύει το προσβαλλόμενο έννομο αγαθό, είναι η Δημόσια, δημοτική, θρησκευτική ή άλλη υπηρεσία, την οποία αντιποιείται ο δράστης.

Διαβάστε Επίσης  Δωροδοκία υπαλλήλου

 Με ποιες μορφές εκδηλώνεται, η πράξη της προσβολής του εννόμου αγαθού;

Στο αδίκημα της αντιποίησης, τρεις είναι οι μορφές με τις οποίες εκδηλώνεται η πράξη της προσβολής του εννόμου αγαθού, στο συγκεκριμένο αδίκημα και είναι οι ακόλουθες: Πρώτον, με τη μορφή της αντιποίησης της άσκησης δημόσιας, δημοτικής ή κοινοτικής υπηρεσίας (πρώτη μορφή τέλεσης), δεύτερον με τη μορφή της αντιποίησης άσκησης δικηγορίας, (δεύτερη μορφή τέλεσης) και τρίτον με τη μορφή της αντιποίησης της άσκησης υπηρεσίας θρησκευτικού λειτουργού, (τρίτη μορφή τέλεσης)

 Τι σημαίνει αντιποιούμαι;

Aντιποίηση σημαίνει οικειοποίηση, ήτοι σφετερισμός. Στο άρθρο 175 Π.Κ., ο δράστης οικειοποιείται την άσκηση ορισμένης υπηρεσίας, ασκεί δηλαδή την υπηρεσία αυτή, χωρίς να έχει εκ του νόμου αναγνωρισμένο δικαίωμα, όπως προβλέπεται από τη νομοθεσία.

 Τι είναι δημόσια υπηρεσία

Κάθε υπηρεσία την οποία εκτελεί κάποιος ως όργανο του κράτους, χωρίς να έχει σχέση με το αν αυτή είναι έμμισθη ή άμισθη.

Τι είναι δημοτική ή κοινοτική υπηρεσία;

Δημοτική η κοινοτική υπηρεσία, είναι αυτή που ασκείται από κάποιον ως όργανο ορισμένου Δήμου ή κοινότητας. Aναφορικά με την αντιποίηση της άσκησης δικηγορίας, θα πρέπει να καταστεί σαφές, τι εντάσσεται στην έννοια της δικηγορικής υπηρεσίας, προκειμένου να προσδιοριστεί τι θεωρείται αντιποίηση άσκησης δικηγορίας. Οι δραστηριότητες που μόνο ένας δικηγόρος μπορεί να αναλάβει είναι η παράσταση ενώπιον δικαστηρίων, η παράσταση κατά τη σύνταξη συμβολαίων και η κατάθεση δικογράφων. Για να τελείται αντιποίηση της δικηγορίας, θα πρέπει ο δράστης να τελεί κάποια ενέργεια, την οποία μπορεί να τελέσει αποκλειστικά και μόνο δικηγόρος και όχι απλά μία ενέργεια, η οποία τελείται και από δικηγόρο. Σχετικά με την αντιποίηση της άσκησης υπηρεσίας θρησκευτικού λειτουργού, θα πρέπει να επισημανθεί πως, ως θρησκευτικοί λειτουργοί της ανατολικής ορθοδόξου εκκλησίας θεωρούνται, όσοι έχουν χειροτονηθεί σε έναν από τους τρεις βαθμούς της ιεροσύνης, όσοι δηλαδή είναι οι διάκονοι, πρεσβύτεροι, επίσκοποι. Δεν είναι θρησκευτικοί λειτουργοί, οι κατώτεροι κληρικοί, οι υποδιάκονοι, οι ψάλτες, οι αναγνώστες και οι νεωκόροι.

Διαβάστε Επίσης  Εξώδικο για προσβολή προσωπικότητας

 Ποια είναι τα στοιχεία της υποκειμενικής υπόστασης, του εγκλήματος της αντιποίησης;

Για το συγκεκριμένο αδίκημα στον ποινικό κώδικα ορίζεται, πως ο δράστης θα πρέπει να έχει τουλάχιστον ενδεχόμενο δόλο, για όλα τα στοιχεία της αντικειμενικής υπόστασης. Θα πρέπει δηλαδή ο δράστης, να γνωρίζει ότι ασκεί παράνομα μία δημόσια ή δημοτική υπηρεσία και να θέλει να την ασκήσει. Η άγνοια του δράστη ή η εσφαλμένη του αντίληψη για το χαρακτήρα της υπηρεσίας, αποτελεί πραγματική πλάνη. Αν ο δράστης είχε την πεποίθηση, πως είχε το δικαίωμα να προβεί στην ενάσκηση της συγκεκριμένης υπηρεσίας, τότε υφίσταται νομική πλάνη.

 Ποιες είναι οι κυρώσεις που προβλέπονται από το νόμο, για το αδίκημα της αντιποίησης;

Στο άρθρο 175 Π.Κ., προβλέπεται για τις πράξεις της παραγράφου 1 και 2 χρηματική ποινή ή παροχή κοινωφελούς εργασίας, ενώ για τις πράξεις της παραγράφου 3 φυλάκιση μέχρι ένα έτος η χρηματική ποινή.

 Μπορεί στο συγκεκριμένο αδίκημα, να υφίσταται απόπειρα;

Tο αδίκημα της αντιποίησης είναι τελειωμένο, από τη στιγμή που ο δράστης ασκήσει την υπηρεσία που αντιποιείται, δηλαδή σφετερίζεται. Στις περιπτώσεις που ο δράστης αρχίσει την εκτέλεση της πράξης της αντιποίησης, αλλά δεν την ολοκληρώσει διαπράττει το αδίκημα της απόπειρας αντιποίησης

 Είναι δυνατόν να υφίσταται συμμετοχή στο συγκεκριμένο αδίκημα;

Στο αδίκημα της αντιποίησης, είναι δυνατόν να υπάρχει κάθε μορφή συμμετοχής που προβλέπεται στα άρθρα 45 Π.Κ. επόμενα.

 Ποια είναι τα συνηθέστερα αδικήματα, με τα όποια συρρέει το αδίκημα της αντιποίησης;

Συνήθως, το αδίκημα του άρθρου 175 Π.Κ., συρρέει με τα εγκλήματα της πλαστογραφίας, της εκβίασης και της απάτης. Η ποινική δίωξη του εγκλήματος είναι αυτεπάγγελτη, η σύλληψη του δράστη μπορεί να γίνει μόνο με τις προϋποθέσεις αυτοφώρου και για το συγκεκριμένο αδίκημα είναι απαράδεκτη, η παράσταση για υποστήριξη κατηγορίας.

Διαβάστε Επίσης  Αποδοχή και διάθεση προϊόντων εγκλήματος

Οι Υπηρεσίες μας​

Κατηγορίες

Logo δικηγορικού γραφείου Καμουζή

Δικηγόρος
Καμουζής Κωνσταντίνος

Δικηγορικό Γραφείο στην Αθήνα