Παν. Τσαλδάρη 17Α & Κίμωνος 6 στο Μαρούσι. (ΤΚ: 15122, πλησίον ΗΣΑΠ)

Προθεσμία για εξώδικο

Η προθεσμία για την υποβολή εξώδικου είναι ο χρονικός περίοδος που διαθέτει ένα άτομο για να ορίσει ως προθεσμία το χρονικό πλαίσιο για την αποστολή του εξώδικου προς τον αντίδικο του, με σκοπό να συμμορφωθεί με το περιεχόμενο του εξωδίκου ή να καταβάλει το ποσό της οφειλής.

Η προθεσμία αυτή καθορίζεται από τον νόμο ή μέσω συμβάσεως ανάμεσα στα δύο εμπλεκόμενα μέρη.

Σε ό,τι αφορά το ελληνικό νομικό πλαίσιο, η προθεσμία για την υποβολή εξώδικου καθορίζεται από τους εξής νόμους:

  1. Αστικός Κώδικας (ΑΚ): Σύμφωνα με τον Αστικό Κώδικα, η προθεσμία για εξώδικο ανέρχεται σε περίπου πενήντα (50) ημέρες, εκτός αν ισχύει διαφορετική νομική ρύθμιση ή συμφωνία μεταξύ των ενδιαφερομένων μερών.
  2. Νόμος 2251/1994 (Νόμος για τα δικαιώματα των καταναλωτών): Σύμφωνα με τον Νόμο 2251/1994, η προθεσμία για εξώδικο ανέρχεται σε περίπου δύο (2) μήνες σε διαφορές μεταξύ καταναλωτών και προμηθευτών.
  3. Νόμος 3858/2010 (Νόμος για την προστασία των καταναλωτών από αθέμιτες εμπορικές πρακτικές): Σύμφωνα με τον Νόμο 3858/2010, η προθεσμία για εξώδικο ανέρχεται σε περίπου ένα (1) μήνα σε διαφορές μεταξύ καταναλωτών και προμηθευτών που σχετίζονται με αθέμιτες εμπορικές πρακτικές.

Σε διαφορές μεταξύ καταναλωτών και προμηθευτών, η προθεσμία αρχίζει να λογαρίζεται από τη στιγμή που ο καταναλωτής διαπιστώνει την ύπαρξη του δικαιώματός του ή την παραβίαση της υποχρέωσης από τον προμηθευτή.

Προθεσμία για εξώδικο σε άλλες διαφορές

Σε άλλες διαφορές, η προθεσμία για την υποβολή εξώδικης ανακοίνωσης ανέρχεται σε δεκαπέντε (15) ημέρες, σύμφωνα με τον Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας. Αυτή η προθεσμία αρχίζει να υπολογίζεται από την ημέρα κατά την οποία δημιουργείται το δικαίωμα, η υποχρέωση, ή τη στιγμή που γίνεται παράβαση του δικαιώματος.

Διαβάστε Επίσης  Πότε ένα δικαίωμα ασκείται καταχρηστικά;

Εξαιρέσεις από την προθεσμία για εξώδικο

Ορισμένες περιπτώσεις δεν υπόκεινται στην προθεσμία για την υποβολή εξώδικης ανακοίνωσης:

  1. Όταν ο νόμος προβλέπει διαφορετικά.
  2. Όταν τα δύο μέρη έχουν συμφωνήσει διαφορετικά.
  3. Όταν η αξίωση του δικαιώματος ή η απαίτηση της εκτέλεσης της υποχρέωσης είναι αδύνατη ή άνευ αντικειμένου.

Σημαντικά σημεία για την προθεσμία για εξώδικο:

  • Η προθεσμία για εξώδικο αποτελεί νομική προθεσμία, η οποία πρέπει να τηρείται προκειμένου να διεκδικηθεί μια νομική υπόθεση.
  • Οποιαδήποτε παραίτηση από την προθεσμία για εξώδικο πρέπει να γίνεται γραπτώς.
  • Η προθεσμία για εξώδικο μπορεί να παραταθεί με συμφωνία των δύο μερών.

Σύνοψη

Η προθεσμία για εξώδικο αντιπροσωπεύει τον χρόνο που έχει κάποιος για να ασκήσει νομική δράση ή να απαιτήσει την εκτέλεση μιας υποχρέωσης. Η προθεσμία αυτή καθορίζεται από τον νόμο ή από συμφωνία μεταξύ των μερών και είναι σημαντική για την διεκδίκηση νομικών δικαιωμάτων.

Οι Υπηρεσίες μας​

Κατηγορίες

Logo δικηγορικού γραφείου Καμουζή

Δικηγόρος
Καμουζής Κωνσταντίνος

Δικηγορικό Γραφείο στην Αθήνα