Παν. Τσαλδάρη 17Α & Κίμωνος 6 στο Μαρούσι. (ΤΚ: 15122, πλησίον ΗΣΑΠ)

Προσβολή συμβολαίου γονικής παροχής

Αναλυτική οδηγία σχετικά με την παραβίαση συμβολαίου γονικής παροχής

Νομικοί Κανονισμοί

Οι κανονισμοί που διέπουν τη γονική παροχή και την παραβίασή της περιλαμβάνονται στα άρθρα 1646 έως 1652 του Αστικού Κώδικα.

Προϋποθέσεις για την παραβίαση

Η παραβίαση του συμβολαίου γονικής παροχής μπορεί να διεκδικηθεί μόνο μέσω νομικής διαδικασίας, που πρέπει να καταθέτεται ενώπιον του αρμόδιου δικαστηρίου.

Για να γίνει δεκτή η δίκη, πρέπει να ισχύουν τα ακόλουθα κριτήρια:

 1. Η δίκη πρέπει να ξεκινά από ένα άτομο που έχει νόμιμο συμφέρον. Αυτό περιλαμβάνει:
 • Τον γονέα που παρέχει τη γονική παροχή.
 • Το παιδί που λαμβάνει την παροχή.
 • Τους νόμιμους κληρονόμους του γονέα που παρέχει.
 • Τους δανειστές του γονέα, εφόσον η γονική παροχή έχει γίνει με σκοπό να τους βλάψει.
 1. Η νομική δίκη πρέπει να υποβληθεί εντός πενταετούς χρονικού διαστήματος από τη σύναψη του συμβολαίου.

Αιτήματα παραβίασης:

Μέσω της νομικής δίκης παραβίασης του συμβολαίου γονικής παροχής, ο αγωνιζόμενος μπορεί να ζητήσει:

 • Την ακύρωση του συμβολαίου, με αποτέλεσμα να αναιρεθεί η μεταβίβαση της περιουσίας από τον γονέα προς το παιδί.
 • Την επιστροφή της περιουσίας στον γονέα που παρέχει τη γονική παροχή ή στους νόμιμους κληρονόμους του.

Λόγοι προκαλούντες παραβίαση:

Η γονική παροχή μπορεί να καταρρεύσει λόγω των παρακάτω αιτιών:

 1. Ακύρωση λόγω ελαττώματος στη θέληση του παρόχου.Η γονική παροχή γίνεται άκυρη, εάν κατά τη σύνταξη της συμφωνίας, ο παρέχων δεν είχε την ικανότητα για νομικές ενέργειες ή εάν η βούλησή του ήταν σοβαρά διαταραγμένη. Οι διαταραχές στη θέλησή του παρόχου μπορούν να προκύψουν από:a) Ψυχικές ή διανοητικές διαταραχές. b) Απάτη. c) Βία. d) Απειλή.
 2. Ακύρωση λόγω εκμετάλλευσης δανειστών:Η γονική παροχή είναι άκυρη, εάν πραγματοποιήθηκε με σκοπό να προκληθεί ζημία στους δανειστές του παρόχου. Για να χαρακτηριστεί ως εκμετάλλευση δανειστών, πρέπει να πληρούνται τα ακόλουθα κριτήρια:Ο παροχέας είχε δάνεια που ήταν ληξιπρόθεσμα ή πρόκειται να γίνουν ληξιπρόθεσμα. b) Η γονική παροχή πραγματοποιήθηκε ενώ ο παροχέας είχε ληξιπρόθεσμα δάνεια ή είχε τέτοιες προβλέψεις.

  Ο παρέχων είχε γνώση ότι η παροχή που πρόσφερε θα προκαλούσε βλάβη στους ανθρώπους που δανείστηκαν χρήματα από αυτόν.

Ακυρότητα λόγω αχαριστίας του δανειστή:

Η παροχή από τον παρέχοντα γίνεται άκυρη, αν ο δανειστής διαπράξει αντίκρισμα που να θεωρείται αχάριστο ή αν τον προσβάλει σωματικά ή ηθικά.

Ακυρότητα λόγω ύπαρξης άλλης νομικής βάσης:

Η παροχή μπορεί επίσης να αναιρείται εάν υπάρχει νομική βάση για αυτό σύμφωνα με τον νόμο, όπως για παράδειγμα εάν έγινε με σκοπό να αποφευχθεί η φορολόγηση της περιουσίας του παρέχοντα.

Διαδικασία:

Για να προσβληθεί η συμφωνία παροχής, πρέπει να υποβληθεί προηγούμενη γραπτή δήλωση προς τον δανειστή. Η δήλωση πρέπει να περιέχει τα εξής στοιχεία:

 1. Την αγωγή που θα ασκηθεί.
 2. Τον λόγο για τον οποίο προσβάλλεται η συμφωνία.
 3. Το χρονικό πλαίσιο που δίνεται στον δανειστή για να ανταποκριθεί.

Δικαστική διαδικασία:

Η υπόθεση προσβολής της συμφωνίας παροχής αναγνωρίζεται και εκδικάζεται από το αρμόδιο πρωτοδικείο, σύμφωνα με τις διατάξεις του Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας.

Τελικό σχόλιο:

Η προσβολή της συμφωνίας παροχής είναι ένα περίπλοκο νομικό θέμα, και η διαδικασία απαιτεί την συμβουλή ενός ειδικευμένου νομικού.

Διαβάστε Επίσης  Διατροφή συζύγου μετά το διαζύγιο ή την διάσταση

Οι Υπηρεσίες μας​

Κατηγορίες

Logo δικηγορικού γραφείου Καμουζή

Δικηγόρος
Καμουζής Κωνσταντίνος

Δικηγορικό Γραφείο στην Αθήνα