Παν. Τσαλδάρη 17Α & Κίμωνος 6 στο Μαρούσι. (ΤΚ: 15122, πλησίον ΗΣΑΠ)

Νομοθεσία για όμβρια ύδατα

Η νομοθεσία που αφορά τα όμβρια ύδατα στην Ελλάδα βασίζεται κυρίως στο Ν. 1577/1985 “Περί προστασίας του περιβάλλοντος”. Σύμφωνα με αυτόν τον νόμο, τα όμβρια ύδατα ορίζονται ως τα ύδατα που προέρχονται από βροχή και χιόνι και τα οποία συλλέγονται και αποχετεύονται από κτίρια και οικόπεδα.

Οι ιδιοκτήτες κτιρίων και οικοπέδων έχουν υποχρέωση να συλλέγουν και να αποχετεύουν τα όμβρια ύδατα με τρόπο που δεν προκαλεί ούτε όχληση ούτε βλάβη στο περιβάλλον ή σε τρίτους. Συγκεκριμένα, οι υποχρεώσεις των ιδιοκτητών περιλαμβάνουν:

  1. Την κατασκευή και συντήρηση κατάλληλων συστημάτων συλλογής και αποχέτευσης των ομβρίων υδάτων.
  2. Τη διασφάλιση ότι τα όμβρια ύδατα δεν καταλήγουν σε δημόσιους χώρους, όπως δρόμους, πεζοδρόμια, πλατείες, κλπ.
  3. Την προστασία των κτιρίων και των οικοπέδων τους από τη διείσδυση των ομβρίων υδάτων.

Οι αρμόδιες αρχές, όπως η Περιφέρεια και ο Δήμος, είναι υπεύθυνες για τον έλεγχο της εφαρμογής της νομοθεσίας για τα όμβρια ύδατα. Σε περίπτωση παράβασης της νομοθεσίας, οι ιδιοκτήτες κτιρίων και οικοπέδων υπόκεινται σε διοικητικές κυρώσεις, όπως πρόστιμα και υποχρεωτική αποκατάσταση των ζημιών.

Ειδικές Κανονιστικές Διατάξεις

Για συγκεκριμένες περιοχές, όπως αυτές που αντιμετωπίζουν ρίσκο πλημμυρών, υφίστανται ειδικές νομοθετικές ρυθμίσεις προκειμένου να διαχειριστούν αποτελεσματικά τα όμβρια ύδατα. Για παράδειγμα, σε αυτές τις περιοχές μπορεί να προβλέπεται η ανάγκη κατασκευής υποδομών για την αντιμετώπιση των πλημμυρών, όπως φράγματα, αναχώματα, κ.λπ.

Νέα Νομοθεσία

Το 2022 εγκρίθηκε ο Νόμος 4936/2022 με τίτλο “Ενίσχυση της Ανθεκτικότητας του Φυσικού Περιβάλλοντος και Ποιότητας Ζωής στην Ελλάδα”. Αυτός ο νόμος περιλαμβάνει διατάξεις που αναφέρονται στην αναθεώρηση της νομοθεσίας για τα όμβρια ύδατα. Συγκεκριμένα, ο νόμος αυτός προβλέπει τα εξής:

  1. Την υποχρεωτική ανάγκη κατασκευής συστημάτων συλλογής και αποχέτευσης των όμβριων υδάτων για όλα τα νέα κτίρια και οικόπεδα.
  2. Την ενίσχυση των ελέγχων για τη συμμόρφωση προς τη νομοθεσία που αφορά τα όμβρια ύδατα.
  3. Την προώθηση νέων τεχνολογιών για την αποτελεσματική διαχείριση των όμβριων υδάτων, όπως η χρήση πράσινων υποδομών.
Διαβάστε Επίσης  Προθεσμία για εξώδικο

Οι νέες νομοθετικές διατάξεις για τα όμβρια ύδατα αναμένεται να συμβάλουν στην ενίσχυση της ανθεκτικότητας του φυσικού περιβάλλοντος και στη βελτίωση της ποιότητας ζωής στην Ελλάδα.

Οι Υπηρεσίες μας​

Κατηγορίες

Logo δικηγορικού γραφείου Καμουζή

Δικηγόρος
Καμουζής Κωνσταντίνος

Δικηγορικό Γραφείο στην Αθήνα