Παν. Τσαλδάρη 17Α & Κίμωνος 6 στο Μαρούσι. (ΤΚ: 15122, πλησίον ΗΣΑΠ)

Έξοδα Πλειστηριασμού – Πίνακα Κατάταξης

Τα έξοδα εκτέλεσης πίνακα κατάταξης αντιπροσωπεύουν τα έξοδα που προκύπτουν κατά τη διαδικασία εκτέλεσης αποφάσεων που εκδίδονται με βάση έναν πίνακα κατάταξης για δικαιούχους κατά τη διάρκεια εκκαθάρισης, πτώχευσης ή κληρονομιάς.

Συγκεκριμένα, αυτά τα έξοδα περιλαμβάνουν τα έξοδα σχετικά με τη δημοσίευση του πίνακα κατάταξης, την επικύρωσή του, την ανεύρεση και παράδοση των περιουσιακών στοιχείων στους δικαιούχους, την είσπραξη των απαιτήσεων των δικαιούχων και την εκτέλεση των αποφάσεων που βασίζονται στον πίνακα κατάταξης.

Αυτά τα έξοδα συμπεριλαμβάνονται στην περιουσία του οφειλέτη και κατανέμονται στους δικαιούχους. Οι δικαιούχοι καταβάλλουν αυτά τα έξοδα ανάλογα με το μερίδιο που τους αναλογεί.

Όσον αφορά τη νομική εξουσιοδότηση, υποχρεούνται να καταβάλουν αυτά τα έξοδα οι οφειλέτες, δηλαδή αυτοί που έχουν την υποχρέωση να καταβάλουν τα χρήματα στους δικαιούχους. Ωστόσο, αν ο οφειλέτης δεν είναι σε θέση να καταβάλει αυτά τα έξοδα, τότε αυτά καταβάλλονται από τους ίδιους τους δικαιούχους.

Η εφαρμογή της κυβερνητικής απόφασης με αριθμό 100692/2009 σχετικά με την αμοιβή των συμβολαιογράφων έχει προκαλέσει ορισμένες ανησυχίες όσον αφορά την καταβολή των δαπανών για την εκτέλεση του πίνακα κατάταξης. Σύμφωνα με την εν λόγω απόφαση, η αμοιβή του συμβολαιογράφου για τη σύνταξη και την επικύρωση του πίνακα κατάταξης ορίζεται στα 20 ευρώ. Ωστόσο, τα έξοδα που συνδέονται με την εκτέλεση του πίνακα κατάταξης μπορεί να υπερβαίνουν σημαντικά αυτό το ποσό. Για παράδειγμα, τα έξοδα για τη δημοσίευση του πίνακα κατάταξης, τα έξοδα για την εντοπισμό και την παράδοση των περιουσιακών στοιχείων στους δικαιούχους, τα έξοδα για την είσπραξη των απαιτήσεων των δικαιούχων, καθώς και τα έξοδα για την εκτέλεση των αποφάσεων που εκδίδονται βάσει του πίνακα κατάταξης.

Διαβάστε Επίσης  Εξώδικο για κατάληψη κοινόχρηστου χώρου

Σε περίπτωση που τα έξοδα εκτέλεσης του πίνακα κατάταξης υπερβαίνουν το ποσό που προβλέπεται, τότε οι δικαιούχοι είναι υποχρεωμένοι να πληρώσουν το επιπλέον ποσό. Αυτή η δυνατότητα μπορεί να δημιουργήσει δυσκολίες για τους δικαιούχους, οι οποίοι ενδέχεται να μην έχουν τα απαραίτητα χρήματα για να καλύψουν τα επιπλέον έξοδα.

Για την επίλυση αυτού του προβλήματος, έχει προταθεί η αναθεώρηση της απόφασης σχετικά με την αμοιβή των συμβολαιογράφων, με σκοπό την αύξηση του ποσού της αμοιβής για τη σύνταξη και την επικύρωση του πίνακα κατάταξης. Με αυτόν τον τρόπο, θα διασφαλιστεί ότι τα έξοδα εκτέλεσης του πίνακα κατάταξης θα καλύπτονται από τους δικαιούχους χωρίς να τους προκαλούνται οικονομικές δυσκολίες.

Σύμφωνα με το άρθρο 974 του Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας, ο υπάλληλος του πλειστηριασμού πρέπει να συντάξει τον πίνακα κατάταξης εντός δέκα ημερών από τη λήξη της προθεσμίας αναγγελίας των απαιτήσεων. Ο πίνακας κατάταξης αποτελεί ένα σημαντικό έγγραφο, καθώς καθορίζει τη σειρά με την οποία θα ικανοποιηθούν οι απαιτήσεις των δανειστών από τα προϊόντα του πλειστηριασμού.

Τα έξοδα που προκύπτουν από τη διαδικασία του πλειστηριασμού περιλαμβάνουν τα ακόλουθα στοιχεία:

  1. Τα έξοδα που σχετίζονται με τη δημοσίευση της κατασχετήριας έκθεσης και του προγράμματος του πλειστηριασμού.
  2. Τα έξοδα που προκύπτουν από την εκτίμηση της περιουσίας που θα δημοπρατηθεί.
  3. Τα έξοδα που σχετίζονται με την διαδικασία του πλειστηριασμού καθαυτή.
  4. Τα έξοδα που αφορούν την σύνταξη του πίνακα κατάταξης.

Τα παραπάνω έξοδα επιβαρύνουν αρχικά τον υποχρεωμένο και τους εγγυητές του. Εν τέλει, όμως, εάν ο πλειστηριασμός δεν πραγματοποιηθεί με επιτυχία, τα έξοδα αυτά επιβαρύνουν τους πιστωτές που έχουν καταχωρηθεί στον πίνακα κατάταξης, σε αναλογία προς τις αξίες των απαιτήσεών τους.

Διαβάστε Επίσης  Τι είναι η μέμψη άστοργης δωρεάς

Επίσης, αξίζει να σημειώσουμε ότι η αμοιβή του νοταρίου για τη σύνταξη του πίνακα κατάταξης μπορεί να ποικίλλει και εξαρτάται από την αξία της περιουσίας που δημοπρατείται.

Σε περίπτωση που υποβληθεί αίτηση ανακοπής κατά του πίνακα κατάταξης, ο υπάλληλος του πλειστηριασμού δεν προβαίνει στην διανομή των πλειστηριασθέντων αγαθών μέχρις ότου εκδοθεί τελική απόφαση σχετικά με την αίτηση ανακοπής.

Σε περίπτωση που η αίτηση ανακοπής απορριφθεί, η διανομή των πλειστηριασθέντων αγαθών γίνεται σύμφωνα με τον πίνακα κατάταξης, όπως αυτός έχει τροποποιηθεί βάσει της τελικής απόφασης για την ανακοπή.

Οι Υπηρεσίες μας​

Κατηγορίες

Logo δικηγορικού γραφείου Καμουζή

Δικηγόρος
Καμουζής Κωνσταντίνος

Δικηγορικό Γραφείο στην Αθήνα