Παν. Τσαλδάρη 17Α & Κίμωνος 6 στο Μαρούσι. (ΤΚ: 15122, πλησίον ΗΣΑΠ)

Ασφαλιστικά Μέτρα Επιμέλειας και Διατροφής

Τα προσωρινά μέτρα επιμέλειας και διατροφής αποτελούν μια προσωρινή ρύθμιση πριν από την οριστική δικαστική απόφαση και έχουν ως στόχο την προστασία των ανηλίκων και τη διασφάλιση της ομαλής λειτουργίας της οικογένειας κατά τη διάρκεια της δικαστικής διαμάχης.

Στην Ελλάδα, αυτά τα μέτρα ρυθμίζονται από τον Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας (ΚΠολΔ), συγκεκριμένα τα άρθρα 686 έως 702. Σκοπός τους είναι η προσωρινή ρύθμιση σημαντικών θεμάτων που αφορούν την επιμέλεια και διατροφή ανηλίκων έως την οριστική δικαστική απόφαση.

Οι βασικές αρχές περιλαμβάνουν:

  1. Επείγουσα περίπτωση: Η λήψη αυτών των μέτρων προϋποθέτει την ύπαρξη επείγουσας περίπτωσης, που εκτιμάται ως πιθανή βλάβη του ανηλίκου αν δεν ληφθούν προσωρινά μέτρα.
  2. Προσωρινός χαρακτήρας: Τα μέτρα είναι προσωρινά και δεν προδικάζουν την τελική δικαστική απόφαση.
  3. Διαδικασία: Η αίτηση για αυτά τα μέτρα υποβάλλεται στο Μονομελές Πρωτοδικείο της κατοικίας του ανηλίκου, χωρίς την παρουσία του. Ο δικαστής μπορεί να απαιτήσει την προσκόμιση μαρτυρικών στοιχείων.
  4. Απόφαση: Το δικαστήριο, λαμβάνοντας υπόψη όλα τα στοιχεία, εκδίδει διάταξη που ρυθμίζει προσωρινά τα θέματα επιμέλειας και διατροφής.

Επιμέλεια:

Η φροντίδα και η ανατροφή ενός ανηλίκου είναι η βασική ανησυχία. Το δικαστήριο έχει την εξουσία να αναθέσει τη φροντίδα σε έναν ή και στους δύο γονείς, λαμβάνοντας υπόψη το καλό του παιδιού. Επίσης, μπορεί να καθορίσει το δικαίωμα επικοινωνίας για τον γονέα που δεν έχει τη φροντίδα του παιδιού.

Διατροφή:

Η διατροφή περιλαμβάνει την οικονομική συνεισφορά για τις ανάγκες του ανηλίκου. Το δικαστήριο λαμβάνει υπόψη τις οικονομικές δυνατότητες των γονέων και τις ανάγκες του παιδιού για να καθορίσει το ποσό της διατροφής που οφείλει να πληρώνει ο ένας γονέας στον άλλο. Επίσης, μπορεί να αποφασίσει την πληρωμή της διατροφής σε τρίτο πρόσωπο, όπως ένα ίδρυμα φιλοξενίας παιδιών.

Διαβάστε Επίσης  Σε διάσταση στο ίδιο σπίτι

Πεδίο Εφαρμογής:

Σε ό,τι αφορά τη φροντίδα:

Καθορισμός προσωρινής φροντίδας για τα ανήλικα παιδιά. Καθορισμός του τόπου διαμονής τους. Ρύθμιση του τρόπου επικοινωνίας των γονέων με τα παιδιά.

Διατροφή:

Αποφασίζεται η προσωρινή διατροφή για τα ανήλικα παιδιά, λαμβάνοντας υπόψη τις οικονομικές ικανότητες των γονέων και πρωτίστως τις ανάγκες των παιδιών.

Διαδικασία:

Αίτηση:

Υποβολή αιτήσεως στο αρμόδιο Μονομελές Πρωτοδικείο με τη συνοδεία διαφόρων εγγράφων, όπως πιστοποιητικά οικογενειακής κατάστασης, βεβαιώσεις μισθοδοσίας και αποδείξεις δαπανών για τα παιδιά.

Δικαστική Διαδικασία:

Ορίζεται δικάσιμος μετά την υποβολή της αίτησης, μετά την ακρόαση των δύο πλευρών και των μαρτύρων τους, εκδίδεται απόφαση από το Δικαστήριο.

Σημαντικά Σημεία:

Η προσωρινή ρύθμιση ισχύει έως την εκδίκαση οριστικής απόφασης. Αυτή η οριστική απόφαση μπορεί να διαφοροποιηθεί από την προσωρινή ρύθμιση. Η μη τήρηση της προσωρινής διαταγής μπορεί να έχει συνέπειες.

Σημείωση:

Τονίζεται ότι οι πληροφορίες που παρέχονται έχουν γενικό χαρακτήρα και δεν αποτελούν νομική συμβουλή.

Οι Υπηρεσίες μας​

Κατηγορίες

Logo δικηγορικού γραφείου Καμουζή

Δικηγόρος
Καμουζής Κωνσταντίνος

Δικηγορικό Γραφείο στην Αθήνα