Παν. Τσαλδάρη 17Α & Κίμωνος 6 στο Μαρούσι. (ΤΚ: 15122, πλησίον ΗΣΑΠ)

Αναβολή Δίκης – Άρθρο 349

Η αναβολή δίκης αναφέρεται στην περίπτωση όπου η δίκη ενός υποθέτου ματαιώνεται και αναβάλλεται για μεταγενέστερη ημερομηνία.

Αυτή η αναβολή μπορεί να ζητηθεί είτε από έναν από τους διαδίκους εμπλεκόμενους στη δίκη είτε αυτεπαγγέλτως από το δικαστήριο.

Οι προϋποθέσεις για να γίνει αναβολή δίκης καθορίζονται από τον Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας (ΚΠΔ). Σύμφωνα με το άρθρο 242 του ΚΠΔ, η αναβολή δίκης επιτρέπεται μόνο αν πληρούνται οι παρακάτω προϋποθέσεις:

  1. Υπάρχει σοβαρός λόγος: Ο σοβαρός λόγος μπορεί να είναι οποιοδήποτε γεγονός που καθιστά αδύνατη ή δυσχεραίνει σημαντικά τη συμμετοχή ενός διαδίκου στη συζήτηση της δίκης. Παραδείγματα σοβαρών λόγων περιλαμβάνουν αρρώστια, απουσία από τη χώρα, συμμετοχή σε άλλη δίκη, ανάγκη διενέργειας προκαταρκτικής εξέτασης κ.λπ.
  2. Ο λόγος δεν θα πρέπει να μπορούσε να προβλεφθεί από τον διάδικο: Ο λόγος αναβολής πρέπει να είναι απρόβλεπτος, δηλαδή να μην θα μπορούσε να προβλεφθεί από τον διάδικο με τη δέουσα επιμέλεια.
  3. Ο διάδικος δεν ευθύνεται για τη μη πρόβλεψη του λόγου αναβολής: Ο διάδικος δεν φέρει ευθύνη για την αδυναμία του να προβλέψει τον λόγο αναβολής. Για παράδειγμα, αν αρρωστήσει, δεν ευθύνεται για την ασθένεια του, εκτός αν θα μπορούσε να προβλέψει ότι θα αρρωστήσει λόγω της συμμετοχής του σε άλλη δίκη.

Για να υποβληθεί αίτηση αναβολής, πρέπει να γίνει στο δικαστήριο που εκδικάζει τη δίκη. Αυτή η αίτηση μπορεί να υποβληθεί είτε γραπτώς είτε προφορικά. Αν υποβληθεί γραπτώς, πρέπει να περιλαμβάνει τον λόγο αναβολής και τα αποδεικτικά στοιχεία που υποστηρίζουν αυτόν τον λόγο.

Τέλος, είναι σημαντικό να σημειώσουμε ότι η αναβολή δίκης δεν επηρεάζει την αμοιβή του δικηγόρου. Ο δικηγόρος έχει δικαίωμα να λάβει την αμοιβή του για την προετοιμασία της δίκης, ακόμα και αν η δίκη δεν διεξαχθεί.

Διαβάστε Επίσης  Τι είναι η χρησικτησία;

Για να ζητήσετε αναβολή δίκης, πρέπει να ακολουθήσετε τα εξής βήματα:

  1. Εξετάστε αν πληρούνται οι προϋποθέσεις για αναβολή. Οι προϋποθέσεις αναβολής καθορίζονται από το άρθρο 242 του Κώδικα Ποινικής Δικονομίας.
  2. Καταγράψτε τον λόγο αναβολής. Ο λόγος αναβολής πρέπει να είναι σοβαρός και απρόβλεπτος.
  3. Συλλέξτε αποδεικτικά στοιχεία για τον λόγο αναβολής. Τα αποδεικτικά στοιχεία μπορούν να περιλαμβάνουν ιατρική γνωμάτευση, αποδεικτικά στοιχεία για συμμετοχή σε άλλη δίκη, κ.λπ.
  4. Υποβάλετε αίτηση αναβολής στο δικαστήριο. Η αίτηση μπορεί να υποβληθεί εγγράφως ή προφορικά.

Στην περίπτωση αναβολής λόγω ασθένειας, πρέπει να αναφέρετε το είδος της ασθένειας, το νοσοκομείο στο οποίο νοσηλεύεστε και τη διάρκεια της νοσηλείας σας. Επίσης, πρέπει να επισυνάψετε ιατρική γνωμάτευση που να πιστοποιεί την ασθένειά σας.

Στην περίπτωση αναβολής λόγω συμμετοχής σε άλλη δίκη, πρέπει να αναφέρετε το δικαστήριο στο οποίο εκδικάζεται η άλλη δίκη, την ημερομηνία της δίκης και τον λόγο για τον οποίο πρέπει να συμμετάσχετε στην άλλη δίκη.

Επιπλέον, θα πρέπει να γνωρίζετε ότι η αναβολή δίκης δεν επηρεάζει την αμοιβή του δικηγόρου, καθώς αυτός δικαιούται να λάβει την αμοιβή του για την προετοιμασία της δίκης, ακόμα και αν η δίκη δεν διεξαχθεί.

Οι Υπηρεσίες μας​

Κατηγορίες

Logo δικηγορικού γραφείου Καμουζή

Δικηγόρος
Καμουζής Κωνσταντίνος

Δικηγορικό Γραφείο στην Αθήνα