Παν. Τσαλδάρη 17Α & Κίμωνος 6 στο Μαρούσι. (ΤΚ: 15122, πλησίον ΗΣΑΠ)

Άδεια εισόδου εξόδου πάρκινγκ – Αδειοδότηση

1. Σημασία:

Η άδεια εισόδου-εξόδου πάρκινγκ αποτελεί απαραίτητη προϋπόθεση για τη νόμιμη λειτουργία οποιουδήποτε χώρου στάθμευσης, είτε ιδιωτικού, είτε δημόσιου, είτε υπαίθριου, είτε υπόγειου. Η απουσία της δύναται να οδηγήσει σε πρόστιμα ή και σφράγιση του χώρου.

2. Διαδικασία Αδειοδότησης:

Η διαδικασία αδειοδότησης ρυθμίζεται από διάφορες νομοθετικές διατάξεις και μπορεί να διαφέρει ανάλογα με την κατηγορία του πάρκινγκ. Παρ’ όλα αυτά, ακολουθεί ένα γενικό πλαίσιο:

Βήμα 1: Συμπλήρωση Αίτησης:

 • Συμπληρώστε και υποβάλλετε την αίτηση χορήγησης άδειας λειτουργίας χώρου στάθμευσης στην αρμόδια υπηρεσία του Δήμου ή της Περιφέρειας.
 • Συγκεντρώστε τα απαραίτητα δικαιολογητικά, τα οποία μπορεί να περιλαμβάνουν:
  • Τοπογραφικό διάγραμμα
  • Πιστοποιητικό ενεργειακής απόδοσης
  • Πυροσβεστική βεβαίωση
  • Άδειες δόμησης
  • Βεβαίωση μη οφειλής προς το Δήμο
  • Άλλα δικαιολογητικά που τυχόν απαιτούνται

Βήμα 2: Εξέταση Αίτησης:

 • Η αρμόδια υπηρεσία ελέγχει το φάκελο της αίτησης και τα δικαιολογητικά.
 • Εάν η αίτηση είναι πλήρης και τα δικαιολογητικά τυπικά ορθά, η υπηρεσία διενεργεί αυτοψία στον χώρο στάθμευσης.
 • Μετά την αυτοψία, η υπηρεσία εκδίδει την άδεια λειτουργίας ή απορρίπτει την αίτηση, αιτιολογώντας την απόφασή της.

Βήμα 3: Χρόνος Διεκπεραίωσης:

 • Ο χρόνος διεκπεραίωσης της αίτησης μπορεί να διαρκέσει από 1 έως 3 μήνες, ανάλογα με τον όγκο εργασίας της αρμόδιας υπηρεσίας.

3. Νομοθεσία:

 • Ν. 3463/2006 (ΦΕΚ Α 114/8-6-2006) – Κύρωση του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων
 • Π.Δ. 59/2018 (ΦΕΚ Α 58/8-3-2018) – Ρύθμιση θεμάτων σχετικών με τη λειτουργία υπαίθριων χώρων στάθμευσης οχημάτων
 • Υπουργική Απόφαση 52909/99 (ΦΕΚ 2943/Β/28-12-1999) – Τεχνικές προδιαγραφές και εξοπλισμός χώρων στάθμευσης οχημάτων

4. Συμβουλές:

 • Επικοινωνήστε με την αρμόδια υπηρεσία του Δήμου ή της Περιφέρειας για να λάβετε λεπτομερή ενημέρωση για τα απαραίτητα δικαιολογητικά και τη διαδικασία αδειοδότησης.
 • Συνεργαστείτε με μηχανικό ή άλλο αρμόδιο επαγγελματία για την σύνταξη της αίτησης και την συγκέντρωση των απαραίτητων δικαιολογητικών.
 • Βεβαιωθείτε ότι ο χώρος στάθμευσης πληροί τις προδιαγραφές ασφάλειας και υγιεινής που ορίζονται από την κείμενη νομοθεσία.
Διαβάστε Επίσης  Εγκατάσταση κληρονόμου στην επικαρπία

Οι Υπηρεσίες μας​

Κατηγορίες

Logo δικηγορικού γραφείου Καμουζή

Δικηγόρος
Καμουζής Κωνσταντίνος

Δικηγορικό Γραφείο στην Αθήνα