Παν. Τσαλδάρη 17Α & Κίμωνος 6 στο Μαρούσι. (ΤΚ: 15122, πλησίον ΗΣΑΠ)

Συστέγαση και Αποσυστέγαση Φαρμακείου

Συστέγαση και Αποσυστέγαση Φαρμακείου. Αρκετοί εντολείς έχουν την ακόλουθη απορία, περί του πως πραγματοποιείται η διαδικασία της συστέγασης, καθώς και η διαδικασία της αποσυστέγασης των φαρμακείων. Από τη μία η μεγάλη αύξηση του αριθμού των φαρμακείων, ειδικότερα στις μεγάλες πόλεις που έχουν και τον μεγαλύτερο πληθυσμό, καθώς και ο εκτεταμένος εκσυγχρονισμός της φαρμακευτικής νομοθεσίας, έδωσαν πλέον τη δυνατότητα σε περισσότερα φαρμακεία του ενός, να συστεγάζονται.

Πότε επιτρέπεται η συστέγαση σε περισσότερα από ένα φαρμακεία

Σύμφωνα με το άρθρο 7 του νόμου 1963/1991 και το άρθρο 36 παράγραφος 6 του νόμου 3918/2011, επιτρέπεται με απόφαση του αρμόδιου περιφερειάρχη, να συστεγαστούν στο ίδιο κατάστημα περισσότερα από ένα φαρμακεία, είτε ήδη λειτουργούντα, είτε υπό ίδρυση και μάλιστα ανεξάρτητα από τις διατάξεις περί πληθυσμιακών ορίων, που ισχύουν τη δεδομένη χρονική στιγμή για τα φαρμακεία. Τα φαρμακεία που συστεγάζονται, λειτουργούν υποχρεωτικά υπό τον εταιρικό τύπο της ομόρρυθμης εταιρείας, για τη σύσταση της οποίας απαιτείται συμβολαιογραφικό έγγραφο και ο σκοπός της είναι η εκμετάλλευση συστεγαζόμενων φαρμακείων. Όλοι οι φαρμακοποιοί που απαρτίζουν την ομόρρυθμη εταιρεία των φαρμακείων που συστεγάζονται, θα πρέπει σύμφωνα με τον νόμο να οριστούν συνδιαχειριστές, ενεργούντες από κοινού, αλλά με δυνατότητα να συμμετέχουν ως εταίροι στην επιχείρηση, ανάλογα με το ποσοστό που ελεύθερα θα συμφωνήσουν μεταξύ τους. Για κάθε παράβαση νόμου είναι συνυπεύθυνοι οι φαρμακοποιοί το συστεγαζόμενων φαρμακείων και φαρμακαποθηκών και θα πρέπει, σύμφωνα με το νόμο να αναγράφουν τα ονοματεπώνυμα τους, στις επιγραφές των φαρμακείων που συστεγάζονται.

Ο συμβολαιογραφικός τύπος του καταστατικού, είναι απαραίτητος καθώς τέτοιες δικαιοπραξίες διέπονται από επισημότητα και έγγραφο τύπο, για τη διαφάνεια των συναλλαγών έναντι τρίτων. Μόνο στις περιπτώσεις της ίδρυσης εταιρείας, με σκοπό την εκμετάλλευση συστεγαζόμενων φαρμακείων ισχύει ο έγγραφος τύπος, σε κάθε άλλη περίπτωση αρκεί το ιδιωτικό συμφωνητικό, ενώ ο συμβολαιογραφικός τύπος είναι αναγκαίος στην πράξη μόνο για την εταιρικό τύπο της εταιρείας περιορισμένης ευθύνης. Ο εταιρικός τύπος της ομόρρυθμης εταιρείας, είναι εκ του νόμου υποχρεωτικός, αφενός λόγω του έντονου προσωπικού στοιχείου του επαγγέλματος του φαρμακοποιού, καθώς και λόγω της αλληλέγγυας απεριόριστης και προσωπικής ευθύνης των εταίρων της εταιρείας. Ως εκ τούτου, η ευθύνη από τυχόν πράξεις ή παραλείψεις εταιρείας συνεργαζόμενων φαρμακείων, θα βαρύνει και προσωπικά τους ίδιους τους φαρμακοποιούς, που συμμετέχουν σε αυτή και όχι μόνο την ίδια την εταιρεία.

Επί μισθώσεως του καταστήματος στη περίπτωση των συστεγαζόμενων φαρμακείων, η ομόρρυθμη εταιρεία αποτελεί τη μισθώτρια του οικήματος των συστεγαζόμενων φαρμακείων.

Ποια είναι η διαδικασία αδειοδότησης του καταστήματος συστεγαζόμενων φαρμακείων;

Για την αδειοδότηση, χρειάζεται να χορηγηθεί άδεια λειτουργίας του, η οποία αρχικά χορηγείται από την αρμόδια διεύθυνση υγείας και έπειτα ακολουθεί η σύσταση ομόρρυθμης εταιρείας εκμεταλλεύσεως συστεγαζόμενων φαρμακείων. Πλέον η συστέγαση επιλέγεται από τους φαρμακοποιούς, όχι μόνο για λόγους λειτουργίας περισσότερο καταστημάτων, αλλά και ως ένα πρακτικό και ευσύνοπτο τρόπο μεταβιβάσεως της άδειας λειτουργίας του φαρμακείου τους, καθώς η διαδικασία της μεταβίβασης ενός φαρμακείου με τη νομοθεσία συστέγασης- αποσυστέγασης, μπορεί να πραγματοποιηθεί σύμφωνα με τους ακόλουθούς δύο τρόπους: 1) αρχικά ο φαρμακοποιός που έχει σε μία περιοχή φαρμακείο για πάνω από δύο συνεχόμενα έτη, μπορεί να μεταβιβάσει την άδεια του μαζί με το φαρμακείο, σε άλλο φαρμακοποιό, που έχει φυσικά τα νόμιμα προσόντα, μετά από απόφαση του υπουργού υγιεινής, μετά από γνωμάτευση του ΑΥΣ και φυσικά μετά την επίδοση και από τους δύο, των αιτήσεων και δικαιολογητικών που πρέπει να προσκομίσουν. Επειδή η συγκεκριμένη διαδικασία χρειάζεται αρκετό χρονικό διάστημα, οι φαρμακοποιοί μπορούν να αποκτήσουν την άδεια λειτουργίας φαρμακείου, μέσω της συστέγασης και αποσυστέγασης αυτού, καθώς σύμφωνα με τη συγκεκριμένη επικαιροποιημένη νομοθεσία, σε περίπτωση που ο φαρμακοποιός στο φαρμακείο του οποίου πραγματοποιείται η συστέγαση συνταξιοδοτηθεί ή παραιτηθεί για οποιοδήποτε λόγο, ανακαλείται η άδεια ίδρυσης του φαρμακείου του και στον παραμένοντα φαρμακοποιό, χορηγείται άδεια συνεχίσεως λειτουργίας του φαρμακείου. Η συγκεκριμένη διαδικασία διέπεται, από αισθητά μεγαλύτερη ταχύτητα, καθώς δεν μεσολαβούν τα ενδιάμεσα στάδια της απόφασης του υπουργού υγείας, της γνωμάτευση του ΑΥΣ, καθώς και το στάδιο της εξέτασης των αιτήσεων και των δικαιολογητικών που χρειάζονται, με την παλιότερη νομοθεσία.

Αρκετοί ενδιαφερόμενοι έχουν την ακόλουθη απορία, μετά την απελευθέρωση του επαγγέλματος του φαρμακοποιού και τη νομοθετική θεμελίωση της δυνατότητας χορήγησης άδειας ίδρυσης φαρμακείου και σε ιδιώτες, που δεν είναι φαρμακοποιοί. Ρωτούν λοιπόν, αν μπορούν οι ιδιώτες να κάνουν χρήση της πρακτικής συστέγαση αποσυστέγαση φαρμακείου, ώστε να αποκτήσουν άδεια φαρμακείου. Αν και η νομοθεσία για το συγκεκριμένο ζήτημα είναι θολή και δεν υπάρχει ξεκάθαρη θέση, θα λέγαμε πως υπό το νομοθετικό πρίσμα που εγκαθίδρυσε τη συστέγαση και αποσυστέγαση φαρμακείων, μία τέτοια δυνατότητα είναι εξαιρετικά σπάνια έως ανέφικτη. Θα πρέπει να επισημανθεί πως, η διαδικασία της συστέγασης – αποσυστέγασης φαρμακείου, είναι μία διαδικασία που χρειάζεται εξειδικευμένη και εμπεριστατωμένη νομική εκπροσώπηση, καθώς οι δικαιοπραξίες που πρόκειται να πραγματοποιηθούν είναι πολλαπλές και ως εκ τούτου, χωρίς την αναγκαία γνώση μπορούν να πραγματοποιηθούν λάθη, δυσκόλως αναστρέψιμα.

Συμπερασματικά

Συνοψίζοντας, η διαδικασία της συστέγασης και αποσυστέγασης φαρμακείου, αποτελεί μία νομοθετική καινοτομία και έναν εκσυγχρονισμό του δικαίου, που σχετίζεται με την αύξηση του αριθμού των φαρμακείων στα αστικά κέντρα της χώρας μας και πέρα από τα επιχειρηματικά οφέλη, που φέρνει στους φαρμακοποιούς καθιστώντας τα καταστήματα τους ανταγωνιστικότερα, αποτελεί και μία πολύ καλή επιλογή για να μεταβιβάσουν τα φαρμακεία τους, γρηγορότερα και με λιγότερη γραφειοκρατική τυπολατρία.

Οι Υπηρεσίες μας​

Κατηγορίες

Logo δικηγορικού γραφείου Καμουζή

Δικηγόρος
Καμουζής Κωνσταντίνος

Δικηγορικό Γραφείο στην Αθήνα