Παν. Τσαλδάρη 17Α & Κίμωνος 6 στο Μαρούσι. (ΤΚ: 15122, πλησίον ΗΣΑΠ)

Εξώδικο για χρέη

Το εξώδικο για χρέη αποτελεί ένα επιστολικό έγγραφο που αποστέλλεται από τον πιστωτή στον οφειλέτη με σκοπό να τον ενημερώσει για το χρέος του και να τον καλέσει να το αποπληρώσει.

Η διαδικασία αποστολής εξωδίκου ρυθμίζεται από τον Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας (ΚΠΔ) στην Ελλάδα. Το εξώδικο πρέπει να περιλαμβάνει τα ακόλουθα στοιχεία:

 1. Τα στοιχεία του πιστωτή, όπως η επωνυμία και η έδρα του.
 2. Το όνομα και το επώνυμο του οφειλέτη.
 3. Το ποσό του χρέους που αναφέρεται.
 4. Το νόμιμο τόκο που αναγράφεται στο χρέος.
 5. Την προθεσμία, δηλαδή το χρονικό πλαίσιο, εντός του οποίου ο οφειλέτης πρέπει να εξοφλήσει το χρέος.
 6. Την αναφορά σχετικά με τις νομικές ενέργειες που θα ακολουθήσουν σε περίπτωση που ο οφειλέτης δεν εξοφλήσει το χρέος.

Είναι σημαντικό να τηρούνται όλες οι νομικές απαιτήσεις κατά την αποστολή εξωδίκου για χρέη, καθώς αυτό εξασφαλίζει τη νομική ισχύ του εγγράφου και τη συμμόρφωσή του με τον ΚΠΔ.

Τι συμβαίνει σε περίπτωση που ο οφειλέτης δεν τηρεί την οφειλή του;

Όταν ο οφειλέτης δεν πληρώνει το χρέος του εντός του χρονικού πλαισίου που προβλέπεται στην εξώδικη διαδικασία, ο πιστωτής έχει τη δυνατότητα να ασκήσει δικαστική διαδικασία. Αυτή η δικαστική διαδικασία ξεκινά με την υποβολή μιας αγωγής στο αρμόδιο δικαστήριο.

Η αγωγή πρέπει να περιλαμβάνει τα παρακάτω στοιχεία:

 1. Τα στοιχεία του πιστωτή και του οφειλέτη.
 2. Το ποσό του χρέους.
 3. Τα νόμιμα τόκα που εφαρμόζονται στο χρέος.
 4. Πληροφορίες σχετικά με την εξώδικη διαδικασία που έχει ήδη ακολουθηθεί.

Το δικαστήριο εξετάζει την αγωγή και, αν γίνει δεκτή, εκδίδει απόφαση που υποχρεώνει τον οφειλέτη να εξοφλήσει το χρέος. Εάν ο οφειλέτης δεν συμμορφωθεί με την απόφαση του δικαστηρίου, ο πιστωτής μπορεί να ζητήσει την εκτέλεση της απόφασης από τον αρμόδιο δικαστικό επιμελητή.

Διαβάστε Επίσης  Καταστατικό Πολυκατοικίας και το Άρθρο 794

Για να επιτύχετε καλύτερα αποτελέσματα στη διαδικασία είσπραξης των οφειλών σας, προτείνεται να ακολουθήσετε τις παρακάτω συμβουλές:

 1. Βεβαιωθείτε ότι το εξώδικο περιλαμβάνει όλα τα απαραίτητα στοιχεία. Είναι σημαντικό να είναι πλήρες το εξώδικό σας και να περιέχει όλες τις σχετικές πληροφορίες, όπως τα προσωπικά στοιχεία του οφειλέτη, το ποσό του χρέους, οι ημερομηνίες και οποιαδήποτε συμβατική συμφωνία.
 2. Αποστείλετε το εξώδικο σύμφωνα με τη νομοθεσία και με τη βοήθεια δικαστικού επιμελητή, αν κρίνεται αναγκαίο. Αυτό θα σας παρέχει αποδεικτικό της επίδοσης του εξωδίκου στον οφειλέτη.
 3. Διατηρήστε αντίγραφο του εξωδίκου. Είναι σημαντικό να διατηρείτε αντίγραφο του εξωδίκου για τη δική σας ασφάλεια και απόδειξη της διαδικασίας.
 4. Σε περίπτωση μη συμμόρφωσης του οφειλέτη, εξετάστε το ενδεχόμενο να προσφύγετε στη δικαιοσύνη το συντομότερο δυνατόν. Αν ο οφειλέτης δεν συμμορφώνεται με τις απαιτήσεις του εξωδίκου, μπορεί να είναι απαραίτητο να αναζητήσετε νομική βοήθεια και να προσφύγετε στη δικαιοσύνη για να εξασφαλίσετε την είσπραξη του χρέους σας.

Αυτές οι συμβουλές θα σας βοηθήσουν να διεκδικήσετε τα χρήματά σας από τους οφειλέτες σας με αποτελεσματικό τρόπο.

Οι Υπηρεσίες μας​

Κατηγορίες

Logo δικηγορικού γραφείου Καμουζή

Δικηγόρος
Καμουζής Κωνσταντίνος

Δικηγορικό Γραφείο στην Αθήνα